Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | (12)2017 | 33-42

Article title

Zapotrzebowanie rynku pracy na informatyków a praktyka dydaktyczna

Content

Title variants

EN
Computer scientist demand of the job market and the educational practice

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule poruszono problemy związane z zapotrzebowaniem rynku pracy na informaty-ków i metody kształcenia tychże w polskim systemie oświaty. Przeanalizowano aktualne i przewi-dywane zapotrzebowanie na informatyków na europejskim i polskim rynku pracy. Porównano kwalifikacje, jakich pożądają pracodawcy od przyszłych informatyków z ofertą dydaktyczną szkół. Wskazano na problemy związane z koniecznością przyswojenia sobie przez przyszłych informatyków trudnej, specjalistycznej wiedzy i koniecznymi do tego celu odpowiednimi predys-pozycjami intelektualnymi, którymi powinni się oni cechować. Omówiono systemy rekrutacji oraz wynagradzania informatyków w firmach IT, dużych korporacjach, prywatnych i państwowych firmach oraz w administracji rządowej i samorządowej. Oceniono wzajemne relacje wynikające z zapotrzebowania na profesjonalnych informatyków a realiami praktyki edukacyjnej.
EN
This article discusses the issues related to the demand of the job market for computer scien-tists and to the methods of education of such in the Polish system of education. Actual and ex-pected demands are analyzed that consider both European and Polish job markets. The qualifica-tions needed by the employers are compared with the educational offers of schools. Problems related to the need of acquisition of complex, specialized knowledge by the future computer scien-tists are pointed out, as well as the required intellectual capabilities. Recruitment systems are discussed, including salary systems in the IT companies, large corporations, private and national companies, as well as government and self-government administration. The mutual relations are rated that emerge from the need of the professional computer scientists and the reality of the edu-cation practice.

Year

Volume

Pages

33-42

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska

References

 • Bartel A., Góralczyk-Modzelewska M. (oprac.), Raport z badań przeprowadzonych w ramach Projektu „Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych”, http://ol-za.ahe.lodz.pl/sites/default/files/Raport%20z%20bada%C5%84%20przeprowadzonych%20w% 20ramach%20projektu%20Obserwatorium%20los%C3%B3w%20zawodowych%20absolwent% C3%B3w%20uczelni%20wy%C5%BCszych_0.pdf (dostęp: 23.12.2016 r.).
 • Baza jednostek i kierunków ocenionych, http://www.pka.edu.pl/portfolio-item/baza-ocen/ (dostęp: 11.12.2016 r.).
 • Bonusy Zatrudnienia – dodatkowe świadczenia dla programistów, https://brainjobs.pl/blog/post/ bonusy-zatrudnienia-dodatkowe-swiadczenia-dla-programistow (dostęp: 23.12.2016 r.).
 • Dokument Roboczy Służb Komisji. Ocena strategii lizbońskiej, Bruksela, dnia 2.2.2010SEK(2010) 114 wersja ostateczna, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/lisbon_strategy_evaluation_pl.pdf (dostęp: 20.12.2016 r.).
 • Edukacyjna ofensywa Microsoftu: szkoły, miasta, uczelnie, https://www.crn.pl/artykuly/rynek/ edukacyjna-ofensywa-microsoftu-szkoly-miasta-uczelnie?page=3 (dostęp: 23.12.2016 r.).
 • Furmanek W., Nowa stratyfikacja społeczna wskaźnikiem przemian cywilizacyjnych, „Dydaktyka Informatyki” 2016, nr 11, red. A. Piecuch, W. Furmanek, Wyd. UR, Rzeszów 2016.
 • Harel D., Rzecz o istocie informatyki – algorytmika, WNT, Warszawa 2008.
 • http://edukacja.action.com.pl/ (dostęp: 23.12.2016 r.).
 • http://www.eu.eka.pwr.wroc.pl/ (dostęp: 23.12.2016 r.).
 • http://www.pka.edu.pl/
 • https://polon.nauka.gov.pl/dokuwiki/lib/exe/fetch.php/kierunkistudiow/uprawnieniastudia/tłumaczenie _isced-f_2014-10-10.pdf (dostęp: 20.12.2015 r.).
 • https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starej-formule/wyniki/ (dostęp: 12.12. 2016 r.).
 • https://www.cyfrowynauczyciel.pl/co-to-jest-google-apps-dla-edukacji/ (dostęp: 23.12.2016 r.).
 • https://www.google.pl/intl/pl/edu/ (dostęp: 23.12.2016 r.).
 • https://www.microsoft.com/pl-pl/education/default.aspx (dostęp: 23.12.2016 r.).
 • Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów. Nowy Europejski Program Na Rzecz Umiejętności. Wspólne działania na rzecz wzmocnienia kapitału ludzkiego, zwiększania szans na zatrudnienie i konkurencyjności, Bruksela, dnia 10.6.2016 r. COM(2016) 381 final, https://ec.europa.eu/ transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/ 1-2016-381-PL-F1-1.PDF (dostęp: 20.12.2016 r.).
 • Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów. Nowy Europejski Program Na Rzecz Umiejętności. Wspólne działania na rzecz wzmocnienia kapitału ludzkiego, zwiększania szans na zatrudnienie i konkurencyjności, Bruksela, dnia 10.6.2016 r. COM(2016) 381 final, https://ec.europa.eu/ transparency/regdoc/rep/1/2016/PL/ 1-2016-381-PL-F1-1.PDF (dostęp: 20.12.2016 r.).
 • Komunikat Komisji Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020 wersja osta-teczna, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (dostęp: 20.12.2016 r.).
 • Monitoring rynku pracy, Popyt na pracę w III kwartale 2016 roku, GUS, 9.12.2016, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/popyt-na-prace-w-trzecim-kwartale-2016-roku,2,23.html (dostęp: 20.12.2016 r.).
 • Niedobór talentów, http://www.manpowergroup.pl/pl/raporty-rynku-pracy/niedobor-talentow.html (dostęp: 23.12.2016 r.).
 • Oferty pracy, https://www.crn.pl/job-offers/ (dostęp: 23.12.2016 r.).
 • Pasławski K., Benefity dla pracowników branży IT w 2016 r., https://www.crn.pl/aktualnosci/ benefity-dla-pracownikow-branzy-it-w-2016-r#ixzz4GlC8lCMa (dostęp: 23.12.2016 r.).
 • Piecuch A., Technologie informacyjne w procesie całożyciowego uczenia się, „Dydaktyka Infor-matyki” 2011, nr 6, red. W. Furmanek, A. Piecuch, Wyd. UR, Rzeszów 2011.
 • Pokrywka D., Raport Płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT – podsumowanie, http://wyna-grodzenia.pl/artykul/raport-placowy-sedlak-sedlak-dla-branzy-it-podsumowanie (dostęp: 23.12.2016 r.).
 • Polskie firmy zatrudniają zagranicznych specjalistów z branży IT, http://www.kadry.abc.com.pl/ czytaj/-/artykul/polskie-firmy-zatrudniaja-zagranicznych-specjalistow-z-branzy-it (dostęp: 20.12.2016 r.).
 • Praca dla informatyka w Polsce: GUS pokazał, gdzie zapotrzebowanie jest największe, http://www.dobreprogramy.pl/Praca-dla-informatyka-w-Polsce-GUS-pokazal-gdzie-zapotrze-bowanie-jest-najwieksze,News,68427.html (dostęp: 20.12.2016 r.).
 • Rynek pracy specjalistów w I kw. 2016 r.: Rośnie zapotrzebowanie na HR-owców, http://www.pulshr.pl/rekrutacja/rynek-pracy-specjalistow-w-i-kw-2016-r-rosnie-zapotrzebo-wanie-na-hr-owcow,33476.html (dostęp: 20.12.2016 r.).
 • Rynek pracy specjalistów w I kw. 2016 r.: Rośnie zapotrzebowanie na HR-owców, http://www.pulshr.pl/rekrutacja/rynek-pracy-specjalistow-w-i-kw-2016-r-rosnie-zapotrzebo-wanie-na-hr-owcow,33476.html (dostęp: 23.12.2016 r.).
 • Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016, https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/ egzamin-w-nowej-formule/wyniki/sprawozdanie-z-egzaminu-maturalnego-2016/ (dostęp: 12.12. 2016 r.).
 • Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016. Informatyka, https://www.cke.edu.pl/images/ _EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informacje_o_wynikach/2016/sprawozdanie/Sprawozdanie_informatyka_2016.pdf (dostęp: 12.12. 2016 r.).
 • Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2016. Informatyka, https://www.cke.edu.pl/images/ _EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informacje_o_wynikach/2016/sprawozdanie/Sprawozdanie_informatyka_2016.pdf (dostęp: 12.12. 2016 r.).
 • Stodolak S., Gdzie znaleźć pracę w Internecie? 31 serwisów z ogłoszeniami, http://gadze-tomania.pl/ 28182,gdzie-znalezc-prace-w-internecie-31-serwisow-z-ogloszeniami (dostęp: 23.12.2016 r.).
 • Strategia lizbońska: Zwiększenie konkurencyjności Europy, więcej lepszych miejsc pracy, http://www.europarl.europa.eu/highlights/pl/1001.html (dostęp: 20.12.2016 r.).
 • Tadeusiewicz R., O nauczaniu informatyki stosowanej, „Dydaktyka Informatyki” 2011, nr 6, red. W. Furmanek, A. Piecuch, Wyd. UR, Rzeszów 2011.
 • Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów, http://www.kadry. abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zapotrzebowanie-na-informatykow-rosnie-szybciej-niz-liczba-absol-wentow (dostęp: 20.12.2016 r.).
 • Żbik A., Strategia lizbońska, http://uniaeuropejska.org/strategia-lizbonska/ (dostęp: 20.12.2016 r.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d59698f5-8ddc-4921-8881-48c60e545cb4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.