PL EN


2014 | 61 | 7: Teologia Ekumeniczna | 129-146
Article title

Church Language at the Service of Gender Justice: The Example of the Lutheran Churches in the United States (ELCA) and Canada (ELCIC)

Title variants
PL
Język kościelny w służbie sprawiedliwości płciowej: przykład Kościołów Luterańskich w Stanach Zjednoczonych (ELCA) i w Kanadzie (ELCIC)
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article is aimed at presenting a certain limited and at the same time significant area on which such cultural and political pressure is exerted, i.e. the Churches’ language policies. The issue of language policy, which is seen as a symbol of actions undertaken for the sake of gender equality in church life, will be presented based on the example of the Lutheran Churches. This is because it is Lutherans who, in recent years, have been the most committed to promoting equality between, and equal rights for, women and men (especially in North America) in social, economic and political life as well as within the Church’s structures. The article begins with a presentation of the issue of gender justice in modern mainstream Lutheranism. Then the role of church language for this trend in the Church is shown as a tool in the fight for gender justice and for eliminating inequalities as well as negative stereotypes. Next, the official recommendations of the largest Lutheran Churches in North America are presented concerning the purification of church language and containing guidelines on its proper, nondiscriminatory use. Finally, an attempt is made at presenting the results of Lutheran language policy.
PL
Celem artykułu jest ukazanie pewnego ograniczonego, a jednocześnie znamiennego obszaru tych kulturowych i politycznych nacisków na Kościoły, jakim jest kościelna polityka językowa. Problem polityki językowej jako znaku działań na rzecz równości płci w życiu kościelnym jest ukazany na przykładzie Kościołów luterańskich. Wynika to z faktu, że w ostatnich latach luteranie – zarówno na forum światowym, jak też w wymiarze lokalnym (przede wszystkim w Ameryce Północnej) – najsilniej zaangażowani się w promowaniu równości i równouprawnienia kobiet i mężczyzn zarówno w życiu społecznym, ekonomicznym i politycznym, jak też w samych strukturach kościelnych. Myśl artykułu wychodzi od ukazania problematyki sprawiedliwości płciowej we współczesnym mainsteamowym luteranizmie. Następnie w tym nurcie ukazana jest rola języka kościelnego jako narzędzia walki o sprawiedliwość płciową oraz o usunięcie nierówności i negatywnych stereotypów. W kolejnym etapie omówione są oficjalne wskazania największych Kościołów luterańskich w Ameryce Północnej dotyczące oczyszczenia języka kościelnego i podające wytyczne do jego właściwego, niedyskryminującego stosowania. Wreszcie podjęta jest próba przybliżenia konsekwencji luterańskiej polityki językowej.
Contributors
 • Department of Pro¬testant Theology at the Institute of Dogmatic Theology and Ecumenism of the John Paul II Catholic University of Lublin
References
 • Barger, T.K. “Bishop Eaton stands for inclusion. Ohioan takes reins of the Evangelical Lutheran Church in America.” http://www.toledoblade.com/Religion/2014/02/01/Bishop-Eaton-stands-for-inclusion.html [27.02.2014].
 • “Community life.” http://www.tlsohio.edu/life-at-trinity/community-life [27.02.2014].
 • “ELCA Seminarians Not Allowed to Call God "Father".” http://www.exposingtheelca.com/1/ post/2010/08/elca-seminarians-not-allowed-to-call-god-father.html [27.02.2014].
 • “ELCIC Office for Communication, Guidelines for Inclusive Language for writers, editors, and speakers.” http://elcic.ca/Resources/Inclusive-Language.cfm [27.02.2014].
 • Grzywacz, Małgorzata. “Konsekwencje pewnego przekładu. Niemieckojęzyczna translacja Biblii na ‘język sprawiedliwy.’ Jej geneza oraz duszpasterskie implikacje.” In Protestancka kultura słowa, edited by Zbigniew Pasek, 50-57. Kraków: Nomos, 2009.
 • “Inclusive Language.” http://www.plu.edu/provost/Faculty-Governance/november-11-2011-inclusive- language-attachment-c-corrected.pdf [27.02.2014].
 • Johnson, Elizabeth A. “Imaging God, Embodying Christ: Women as a Sign of the Times.” In The Church Women Want. Catholic Women in Dialogue, edited by Elizabeth A. Johnson, 45-59. New York: The Crossroad Publishing Company, 2002.
 • Składanowski, Marcin. “From Jesus Christ to ‘green issues.’ Development or degeneration of the ecumenical movement?” Roczniki Teologii Ekumenicznej 4 (2012): 163-177.
 • Składanowski, Marcin. “Podstawowe aspekty chrystologii feministycznej.” Studia Teologiczne. Białystok, Drohiczyn, Łomża 31 (2013): 65-80.
 • Składanowski, Marcin. “Polityka sprawiedliwości genderowej Światowej Rady Kościołów.” In O ekumenizmie w Roku Wiary. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 30-lecia Instytutu Ekumenicznego KUL, edited by Przemysław Kantyka, Piotr Kopiec, and Marcin Składa¬now¬ski, 203-215. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.
 • “Strategies for Inclusive Communication. Pointers for Positive Interactions.” http://www.plu.edu/ dss/ widgets/documents-forms/items/resources-for-faculty/Strategies-for-Inclusive-Communication.doc [27.02.2014].
 • Gender Justice Policy, edited by The Lutheran World Federation. Geneva: LWF, 2013.
 • “Use of Inclusive Language at Trinity Lutheran Seminary.” http://www.tlsohio.edu/academics/ internship/all-downloads/item/use-of-inclusive-language [27.02.2014].
 • “Worship of "Goddess" in the ELCA and Led by Synod Council Leader.” http://www. exposingtheelca.com/1/post/2010/05/worship-of-goddess-in-the-elca-and-lead-by-synod-council-leader.html [27.02.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5992ea6-a86b-4690-b585-00b4d9eb1deb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.