PL EN


2015 | 62 | 10: Nauki o rodzinie | 109-120
Article title

Kobiety na rynku pracy w Niemczech

Authors
Title variants
EN
Woman on German Labor Market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bezrobocie jest obecnie najbardziej istotnym problemem społecznym, który dotyka setki milionów ludzi w świecie. Zagraża różnym grupom społecznym i wiekowym, w tym szczególnie ludziom młodym, kobietom i osobom mającym najniższe wykształcenie. Jest złem, gdyż spycha robotników na margines życia społecznego, powodując postępujące ubożenie, nędzę, narastające stresy, degradację społeczną i moralną. Pozbawia człowieka podstawowych praw, w tym prawa do pracy, które wiąże się w sposób bezpośredni z prawem do życia. Prowadzi często do utraty sensu i celu życia i jest postrzegane jako życiowa klęska i dramat. Utrata pracy powoduje społeczną izolację, utratę kontaktów koleżeńskich, zawodowych i towarzyskich. Wywołuje konflikty w zakresie życia rodzinnego, powoduje rozpad więzi małżeńskich oraz negatywnie wpływa na relacje między członkami rodziny. Jak dowodzą liczne badania, bezrobocie jest przyczyną wzrastających patologii życia społecznego: alkoholizmu, narkomanii, prostytucji i przestępczości, zwłaszcza w odniesieniu do ludzi młodych. Praca kobiet jest niżej wyceniana, niejednokrotnie o 30% mniej niż praca mężczyzn, którzy pracują na tych samych stanowiskach. Badania dowodzą, że rzeczywiście istnieją znaczne różnice w płacy, gdyż kobiety pracują głównie w biurach i administracji, gdzie pensje są niższe niż w produkcji, która jest zdominowana przez mężczyzn. Im wyższe stanowisko, tym mniej kobiet, mimo bardzo dobrego wykształcenia i dążenia do stałego podnoszenia kwalifikacji. Ogólnie trzeba stwierdzić, że kobiety mają istotne problemy z osiąganiem kierowniczych stanowisk izawansem zawodowym. Bezpośrednią przyczyną bezrobocia u kobiet jest przerwa w aktywności zawodowej spowodowana urodzeniem i wychowaniem dzieci. Dostęp do zatrudnienia utrudniają często kobietom stereotypy głoszące, że kobieta powinna poświęcić się przede wszystkim życiu małżeńskiemu i rodzinnemu. Ważnym czynnikiem, który generuje bezrobocie u kobiet, jest to, że stosunkowo mało jest kobiet pracodawców.
EN
Unemployment is the most important social problem affecting hundreds of millions of people in the world. It is a threat to various groups with different social background and age, especially young people, women and those having the lowest education. It is a phenomenon as it pushes workers to the margins of society, causing progressive impoverishment, misery, increased stress as well, social and moral degradation. It deprives one of basic human rights, including the right to work, which is connected directly to the right to life. This often leads to the loss of meaning and purpose in life, existence is viewed as an disappointing and depressing. Job loss causes isolation; dissolution of friendly relations and exclusion from professional and social events. Unemployment also creates conflicts in family life, diverce and negatively affects relationships between family members. As numerous studies have shown unemployment results in increasing pathology of social life: alcoholism, drug addiction, prostitution and crime, particularly in relation to young people. Working women are paid significalitly less, (often about 30% less) than men who work in the same positions. Researches show that, indeed, there are major differences in remunerations, mainly because women work in offices and administration, where wages are lower than in the production dominated by men. Despite a very good education and striving for continuous improvement of qualifications there are few women working on in high positions. Generally, it is clear that women have significant problems with achieving leadership positions and career advancement. The immediate cause of unemployment among women is maternity leave. Access to employment is often made difficult for women due to the stereotypes claiming that women should devote themselves primarily to family and conjugal life. An important factor that generates unemployment among women is the fact that there are relatively few women employers.
Contributors
 • Instytut Socjologii UKSW w Warszawie
References
 • Czyszkiewicz R.: Kręgi bezrobocia. Socjologiczna analiza dokumentu urzędowego jako źródła wiedzy o bezrobotnym i bezrobociu, Szczecin 2004.
 • Duda M.: Problematyka bezrobocia i jej społeczno-duchowych skutków w świetle katolickiej nauki społecznej, Kraków 2002.
 • Głąbicka K.: Polityka społeczna Wspólnot Europejskich, Warszawa 1998.
 • Głąbicka K.: Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne iempiryczne, Warszawa 2001.
 • Golinowska S.: Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie polityki społecznej oraz polityki rynku pracy, „Polityka Społeczna” 10(1999), s.19-23.
 • Kenjoh E.: New Mothers' Employment and Public Policy in the UK, Germany, the Netherlands, Sweden, and Japan, Labour 2005, s. 5-49.
 • Kobędza J.: Bezrobocie jako determinant kryzysu w rodzinie, w: Gawęcka M. (red.), Wielowymiarowość kryzysu w rodzinie: aspekt interdyscyplinarny zjawiska, Piotrków Trybunalski 2009, s. 185-192.
 • Koral J.: Bezrobocie wyzwaniem dla społeczności lokalnej, w: W. Walc, B.Szluz, I. Marczykowska (red.), Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności, Rzeszów 2008, s. 208-215.
 • Koral J.: Etyczno-społeczne aspekty bezrobocia w świetle doświadczeń polskich, Warszawa: Agencja Wydawnicza i Reklamowa AKCES 2004.
 • Koral J.: Kulturowe aspekty polskiego bezrobocia, Warszawa 2009.
 • Koral J.: Polityka społeczna – wybrane zagadnienia. Skrypt dla studentów, Warszawa 2014.
 • Koral J.: Polskie kwestie społeczne z perspektywy parafii, „Biuletyn Pierwszego Synodu Diecezji Rzeszowskiej” 4(2003), s. 12-30.
 • Koral J.: Społeczna i gospodarcza marginalizacja bezrobocia, „Roczniki Naukowe Caritas” 3(1999), s 19-33.
 • Kozek W.: Bezrobocie jako zjawisko społeczne, w: M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego: Polska na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2009, s.138-160.
 • Kwiatkowski E.: Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa 2002.
 • Mlonek K.: Bezrobocie, w: A. Kurzynowski (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2002, s. 94-107.
 • Mosiek P.: Socjologiczne aspekty bezrobocia, „Polityka Społeczna” 1(2002), s. 5-9.
 • Nyklewicz K.: Nowa strategia aktywizacji bezrobotnych w Niemczech, „Polityka Społeczna” 2(2010), s. 23-28.
 • Reimer D., Schroder J.: Tracing the Gender Wage Gap: Income Differences between Male and Female University Graduates in Germany, „Arbeitsmarktforsch” 2006, nr 2, s. 235-253.
 • Skórska A.: Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Poznań 2004.
 • Śledzianowski J.: Bezrobocie i jego skutki dla degradacji i rozbicia rodziny, w: H.Marzec, Cz.Wiśniewski (red.), Rodzina na początku III tysiąclecia: obraz przeszłości i teraźniejszości, t. 1, Piotrków Trybunalski 2009, s. 345-354.
 • Temme C.: Zwischen beruflicher Unabhängigkeit und familiärer Verantwortung: Lebensplanung von jungen Frauen in Deutschland und Polen, Hamburg: Diplomica Verlag 2009, s. 115-117.
 • Trafiałek E.: Bezrobocie jako zjawisko towarzyszące gospodarce wolnorynkowej, „Praca Socjalna” 1(2000), s. 3-12.
 • Węgrzyn G.: Wybrane problemy ograniczenia bezrobocia, w: M. Noga, M. K. Stawicka (red.), Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji, Warszawa, 2009, s. 55-64.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5a603d3-a237-4f29-bae4-b4b48bc120f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.