Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 | 89-111

Article title

Kázání pro dominikánky v klášteře u sv. Anny na Starém Městě pražském na začátku 18. století

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Sermons Presented During the Celebrations of Receiving the Habit at the Convent of St. Anne in the Early Eighteenth Century

Languages of publication

CS

Abstracts

EN
This article deals with a collection of four printed Christian sermons brought out between 1706 and 1721 and intended for Dominican nuns receiving the habit at St. Anne Convent in the Old Town of Prague. It focuses on these sermons from a historical perspective as well as a theological perspective and points out topics that keep occurring regularly in the texts – particularly the self­-presentation of the entering girl’s family (reading their coat of arms, important events from the family’s history), enclosure and spiritual life in the nunnery. First, the article follows a collection of three sermons written up by Dominican order preachers, especially a sermon designated for Ludmila Markvartova from Hradek. By way of these examples the article refers particularly to common topics of monastic life. Second, this essay analyses a sermon written up by the Jesuit Vaclav Nerlich and intended for Johana Agnes Baptistina Minetti. This lecture differs significantly from the previous three sermons by its deep and detailed form but also by its theological tone (the typical Jesuit approach to the Immaculate Conception of the Virgin Mary). It becomes apparent that these sermons intended for nuns served not only as a presentation of spiritual topics but also as a celebration of their families. However, the exact circumstances of their origin remain uncertain.

Discipline

Year

Volume

1

Pages

89-111

Physical description

Contributors

author
 • Katedra církevních dějin a literární historie KTF UK Thákurova 3 160 00 Praha 6

References

 • Sv. Augustin, Sermones [3] de Tempore (Serm. 184-272B), dostupné na internetu: documentacatholicaomnia.eu [2015-07-21] http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0354-0430__Augustinus__Sermones_[3]_de_Tempore_(Serm._184-272B)__LT.doc.html.
 • BIBLE: Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih): český ekumenický překlad. 6. přeprac. vyd. Praha: Česká biblická společnost, 1995.
 • Kázání pro Ludmilu Markvartovou: Strahovská knihovna. Leopold Klezl. Libertas filiorum Dei. Praha: Johann Wenzl Helm, kvartového formátu 1721, sign. AB XII 18/53.
 • Kázání pro Marii Josefu Millesimo-Caretto: Strahovská knihovna. Josef Kloser: Das kostbare Perlein Cleopatrae [...], Praha: Johann Wenzl Helm, kvartového formátu, 1720, sign. FB III 62/37.
 • Kázání pro Johanu Agnes Minetti: Strahovská knihovna. Václav Nerlich. Neuer Himmel und neue Erd oder Himmel auf Erden. Praha: SV. Klementa, Tovaryšstva Ježíšova, kvartového formátu, 1706, sign. CQ VIII 5/21.
 • Kázání pro Marii Elisabeth Sidonii ze Salm: Strahovská knihovna. Vavřinec Karel Brückner. Haus der Heiligung und Herzligkeit. Praha: Johann Wenzl Helm, kvartového formátu, 1716, sign. BT V 29/12.
 • Národní archiv Praha, Archivy zrušených klášterů za Josefa II., Řád dominikánek sv. Anna. Fascikl 1 - Dokumenty ze 14. - 17. století o vnitřní správě konventu a hospodářské záležitosti vztahující se na ves Radlice.
 • Národní archiv Praha. Sbírka genealogicko-heraldická Wunschwitzova. Inv. č. 149, 709, 752, 1013.
 • Anna Bartolozzi, La Congregazione della Beatae Vergine Maria Assunta in Cielo. In: La Congregazione italiana di Praga. Kutná Hora: Tichá Byzanc 2003, s. 11-25.
 • Karel Beránek-Miloš Sládek. Františkánský klášter v Hájku v literatuře 17. a počátku 18. století. Unhošť: Římskokatolická farnost u kostela sv. Petra a Pavla 2000.
 • Milan Buben. Encyklopedie heraldiky. Praha: Libri 1999.
 • M. Buben. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. 3. díl. 1. sv. Žebravé řády. Praha: Libri 2006.
 • Veronika Čapská. Misionářky mikrokosmu - řeholní ideál při vstupu žen do olomouckých klášterů. In: M. Elbel - O. Jakubec (eds). Olomoucké baroko. Proměny ambicí jednoho města. Olomouc: Muzeum umění Olomouc 2010, s. 197-203.
 • V. Čapská. Framing a Young Nun's Initiation: Early Modern Convent Entry Sermons in the Habsburg Lands. Vestiges of a Lost Oral Culture. Článek je dostupný na internetu: Cambridge University Press [2018-12-10] https://www.cambridge.org/core/journals/austrian-history-yearbook/article/framing-a-young-nuns-initiation-early-modern-convent-entry-sermons-in-the-habsburg-lands-vestiges-of-a-lost-oral-culture1/68485030319DB726290A50660A09ACA8/core-reader.
 • Tomáš Černušák - Augustin Prokop - Damián Němec. Historie dominikánů v českých zemích. Vyd. 1. Praha: Krystal OP, 2001,
 • František EKERT, Posvátná místa královského hlavního města Prahy, svazek II., Praha 1884
 • Karl Suso Frank. Dějiny křesťanského mnišství, Praha: Benediktinské arciopatství 2003.
 • Michaela Hashemi. K rozlišení konvenční a literárně prestižní homiletiky v období baroka. In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Bohemica litteraria 2007. Článek je dostupný na internetu: Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity [2014-03-06] http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/104856/V_BohemicaLitteraria_10-2007-1_10.pdf.
 • Ivan Hlaváček - Jaroslav Kašpar - Rostislav Nový. Vademecum pomocných věd historických, Jinočany: H+H 2002.
 • Rudolf Holinka. Barokní heraldická symbolika. In: Erbovní knížka na rok 1941.
 • P. Matthäus Hösler, OCarm. - P. Gorazd Cetkovský, OCarm. - Helena Čížinská - Josef Hájek. Dějiny karmelitánů v Praze. In: Staletá Praha XXVI (2010).
 • Hana Kusáková. Podoby a proměny žánrů kázání v době vrcholného baroka. Česká literatura 54, č. 5 (2006), s.93-106.
 • Petr Mašek, Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl I., Praha: Nakladatelství Argo 2008.
 • P. Mašek, Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl II., Praha: Nakladatelství Argo 2010.
 • Jana Maroszová (ed.). Vera mundi lumina: výbor dominikánských barokních kázání. Praha: Karolinum 2016.
 • Jiří Mikulec. Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích, Praha: Grada 2013.
 • J. Mikulec. Poznámky ke vnímání řeholního života mezi barokem a osvícenstvím. In: Theatrum historiae : sborník prací Katedry historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice 3 (2008), s. 275-287.
 • Milan Mysliveček. Erbovník 2, Praha: Horizont 1997.
 • David Novotný. Heraldické motivy v pohřebních kázáních raného novověku. In: Genealogické a heraldické listy 1 (2009).
 • Jan Oulík. Barokní znaková galerie. Praha: Diplomová práce, katedra pomocných věd historických FF UK 2012.
 • Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Praha: J. Otto, 1888-1909. 28 sv.
 • František Palacký. Přehled saučasný neywyssjch důstognjků a auřednjků zemských i dworských we králowstwj českém, Praha 1832.
 • Jan Pelant. Erby české, moravské a slezské šlechty. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2013.
 • Miloš Sládek. O skrýších převzácných darů ducha aneb Poznámky ke Koniášově Postile. In: Krátké věčného spasení upamatování k životu a době jezuity Antonína Koniáše. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2013.
 • M. Sládek. Tři černé kvítky aneb Na okraj citací v české pobělohorské homiletice. In: Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci: sborník příspěvků z pracovního semináře konaného ve Vranově u Brna ve dnech 4-5. 6.2003. Dolní Břežany: Scriptorium 2003.
 • M. Sládek, ed. Svět je podvodný verbíř, aneb, Výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních a příležitostných kázání konce 17. a prvních dvou třetin 18. století. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005.
 • Jindřich ŠEBÁNEK, Pomocné vědy historické. 1. [díl], Paleografie. 1. vyd. Praha: SPN, 1958.
 • Pavel Walter. Konvent dominikánek na Starém Městě pražském v raném novověku. Ústav českých dějin, FF UK, Praha 2015.
 • Václav Wolf. Neposkvrněné početí Panny Marie v průběhu historie. Olomouc: Matice cyrilometodějská s. r. o. 2005
 • Jan Zdichynec, Haec dicta sint in charitate. K vizitacím klášterů cisterciaček ve 2. polovině 17. století. In: Dana Dvořáčková ₋ Petr Charvát ₋ Bohumír Němec ₋ Radka Lomičková - Jan Zdichynec. Za zdmi kláštera: Cisterciáci v českých dějinách. (Eds), České Budějovice: Veduta 2010, s. 42-65.
 • Jakub ZOUHAR. Česká dominikánská provincie v raném novověku: (1435-1790). Vyd. 1. Praha: Krystal OP, 2010,

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d5a6348d-cb50-43e2-a8ca-1036787057db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.