Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 6 (365) | 389-398

Article title

Wpływ rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na jakość życia mieszkańców w gminie Dobra

Content

Title variants

EN
Impact of the Sport and Recreation Infrastructure Development on the Quality of Life of Dobra Municipality’s Inhabitants
RU
Влияние развития спортивно-рекреационной инфраструктуры на качество жизни жителей в гмине Dobra

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Jakość życia człowieka zależy od kilku czynników, wśród których największą rolę odgrywa styl życia. Prawidłowe odżywianie się oraz systematyczna aktywność fizyczna to podstawowe elementy zdrowego stylu życia. Brak regularnych ćwiczeń fizycznych jest przyczyną powstawania wielu chorób przewlekłych. Wzrost poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa można uzyskać przede wszystkim przez działania mające na celu zwiększenie dostępności do sportu i aktywności fizycznej oraz wyrobienie nawyku stałej dbałości o utrzymanie poziomu sprawności. Niewystarczająca dostępność do sportu i aktywności fizycznej dużej części społeczeństwa stanowi ważną barierę ograniczającą aktywność fizyczną Polaków. Zniesienie tej przeszkody może w znacznej mierze zwiększyć efektywność programów propagujących aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia. Celem pracy jest ocena wpływu rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz działania władz samorządowych w gminie Dobra na podniesienie jakości życia mieszkańców. Gmina Dobra to przykład efektywnej pracy władz samorządowych, aktywnych środowisk lokalnych zintegrowanych na wspólny cel, tj. poprawę jakości życia mieszkańców. Różnorodność i atrakcyjność imprez organizowanych w gminie powodują, że z roku na rok obserwuje się coraz większe zainteresowanie uczestnictwem w aktywności sportowo-rekreacyjnej Gminy. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The human quality of life depends on several factors among which the greatest role is played by the lifestyle. Proper nutrition and systematic physical activity are the basic elements of healthy lifestyle. Lack of regular physical exercises is the reason of occurrence of many chronic diseases. Growth of the level of society’s physical activity can be achieved, first of all, by the measures aimed at an increase of accessibility of sports and physical activity as well as getting into the habit of permanent care of maintaining the level of fitness. Insufficient accessibility of sports and physical activity of a big part of the society is a crucial barrier limiting Poles’ physical activity. Removal of this obstacle may considerably increase effectiveness of the programmes promoting physical activity and healthy lifestyle. An aim of the article is to assess the impact of the sport and recreation infrastructure development as well as measures undertaken by the self-government authorities in Dobra Municipality on the inhabitants’ quality of life. Dobra Municipality is an example of an effective work of the self-government authorities, active local milieus integrated onto the common objective, i.e. improvement of the quality of life of inhabitants. Variety and attractiveness of the events being organised in the municipality cause that form year to year there can be observed the greater and greater interest in sport and recreation activity of the municipality. The article is of the research nature.
RU
Качество жизни человека зависит от нескольких факторов, в числе которых самую большую роль играет образ жизни. Правильное питание и систематическая физическая активность – основные элементы здорового образа жизни. Отсутствие регулярных физических упражнений – причина возникновения многих хронических заболеваний. Роста уровня физической активности можно достичь прежде всего путем действий, направленных на повышение доступности спорта и физической активности, а также выработки навыка постоянной заботы об удержании уровня физической подготовки. Недостаточная доступность спорта и физической активности большой части общества представляет собой серьезный барьер, ограничивающий физическую активность поляков. Устранение этого препятствия может значительно повысить эффективность программ, пропагандирующих физическую автивность и здоровый образ жизни. Цель работы – оценить влияние развития спортивно-рекреационной инфраструктуры и действий органов самоуправления в гмине Dobra на повышение качества жизни жителей. Гмина Dobra – пример эффективной работы органов самоуправления, активной местной среды, интегрированных вокруг общей цели, т.е. повышения качества жизни жителей. Разнообразие и привлекательность мероприятий, организуемых в гмине приводят к тому, что из года в год наблюдается все больший интерес к участию в спортивно-рекреационной активности гмины. Статья имеет исследовательский характер.

Year

Issue

Pages

389-398

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński
author
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Kogut-Jaworska M. (2011), Wdrażanie i monitorowanie strategii rozwoju sportu i rekreacji w samorządach lokalnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 690, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 79.
 • Ministerstwo Sportu (2007), Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do 2015 roku, Warszawa, http://www.msport.gov.pl/sport [dostęp: 10.04.2015].
 • Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 (2016), http://www.legislacja.gov.pl/docs//2/12270850/12281779/12281780/dokument164277.pdf [dostęp: 02.05.2016].
 • Rogala A. (2011), Sport i rekreacja w strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 690, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 79.
 • Sieńko-Awierianów E., Chudecka M., Eider J. (2015a), Wpływ doświadczenia sportowego rodziców na uczestnictwo w zajęciach sportowych dzieci, „Marketing i Rynek”, nr 1.
 • Sieńko-Awierianów E., Eider J. Stępień-Słodkowska M. (2015b), Wpływ klubów sportowych na rozwój kultury fizycznej oraz integrację społeczną w środowisku wiejskim na przykładzie Elite Sport Club w Mierzynie, „Marketing i Rynek”, nr 11.
 • Stępień-Słodkowska M., Sieńko-Awierianów E., Eider J. (2015), Rola szkółek piłkarskich w kształtowaniu postaw wobec kultury fizycznej u dzieci na przykładzie Akademii piłki nożnej „Gemellus”, „Marketing i Rynek”, nr 11.
 • Sygit M., Sygit K. (2008), Wychowanie zdrowotne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Śniadek J. (2011), Rola sportu w promocji miast, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 690, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 79.
 • http://eregion.wzp.pl/gminy/dobra-szczecinska [dostęp: 04.04.2016].
 • http://szczecin.stat.gov.pl [dostęp: 06.04.2016].
 • http://www.rbako.republika.pl/Wydatki_bud%C5%BCetu_pa%C5%84stwa_polskiego_w_latach_2010-2012.pdf [dostęp: 02.05.2016].
 • http://dobraszczecinska.pl/images/pdf/folderpromocyjny/folder-gminadobra.pdf [dostęp:04.04.2016].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d5aa263f-a5c9-44c3-a257-5a5688b9bd52
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.