Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 4(52) | 15-32

Article title

Kropla: zjawisko percepcji form swobodnych – poszukiwanie cech charakterystycznych zjawiska percepcji

Content

Title variants

EN
The Drop: phenomenon of free forms’ perception – searching for characteristic features of perception phenomenon

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia projekt badawczy dotyczący zjawiska percepcji. Głównym celem pracy było zdefiniowanie i scharakteryzowanie aspektów, czynników oraz efektów percepcji form swobodnych, jako jednego z atrybutów w procesie powstawania formy architektonicznej. Przystępując do badania, określono wstępne oczekiwania w zakresie jego wyników. Pierwszym i zarazem głównym zamysłem było zwiększenie własnej wiedzy autora w zakresie zjawiska percepcji. Drugim problemem było stworzenie modelu symulacyjnego wyróżniającego instrumenty i cechy charakterystyczne, pozwalające opisać wpływ zjawiska percepcji na proces projektowania. Końcowym zadaniem była realizacja głównego, wcześniej już wspomnianego celu pracy – rozpoznanie ciągu aspektów, czynników oraz efektów związanych ze zjawiskiem percepcji. Prace nad badaniem rozpoczęto od określania ról pomiędzy twórcą i obserwatorem oraz ich wzajemnych relacji w ramach środowiska badawczego. Następnie zaprezentowano i rozwinięto zadania projektu badawczego – w tym celu przygotowano symulację grup faktów, związanych z nimi problemów oraz odpowiadających im pomysłów. Ostatnim elementem składowym opisującym model teoretyczny została intuicyjna grafika ukazująca rdzeń koncepcji projektu badawczego. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie alteracji podstawowych atrybutów związanych z samym rdzeniem koncepcji. Następnie, aby wyróżnić i zbadać główne aspekty percepcji, przygotowano prototyp prostej symulacji badawczej. Pozwoliło to na obserwację procesu postrzegania oraz związanych z nią atrybutów, przy jednoczesnej możliwości kontroli czynników zewnętrznych oraz skoncentrowaniu uwagi na wrażeniach osoby poddanej badaniu, również w odniesieniu do tych czynników. Przed przeprowadzeniem samej symulacji jej parametry poddano alteracji, w tym m.in.: symulacjom związanym z materiałem, przestrzenią, czasem, energią, czy też danymi. Celem przeprowadzonych alteracji było rozwinięcie i wzbogacenie prototypu symulacji badawczej. Po przeprowadzeniu symulacji przygotowano i opisano koncepcję samego prototypu.
EN
The paper presents a research project referring to the phenomenon of perception. The main aim of this study was to define and characterize aspects, factors and effects of the perception of free form as one of the attributes in the process of shaping the architectural form. There were several identified effects: the first and the main of the expected effects of the research project was to increase the author’s knowledge of perception itself. The second one was to create a simulation model which distinguished instruments and characteristic traits which allowed describing the influence of the perception phenomenon on the design process. The last assigment was to recognize the set of aspects, factors and effects related to the phenomenon of perception. At the beginning the relation between the creator and the observer in the research reality and their roles were defined. Then the aims of the research project were presented and developed – a simulation of the groups of facts, problems and ideas was prepared. As the last part of the description of the theoretical model, an intuitive image of the concept’s nucleus of the research project was introduced. The next step was to make alterations to the fundamental attributes of the concept nucleus itself. Furthermore to examine the main aspects of the perception, a simple prototype of research simulation was prepared. This allowed observing the process of perception and its attributes at the same time controlling the external factors and focusing on impressions of the person tested in combination with those factors. Before performing the research simulation, the process of its parameter altering was executed. The parameter alteration include, inter alia, material simulations, spatial simulations, time-simulations, energy- simulations and info-simulations of the concept nucleus. The purpose of these simulations was the development and enrichment of the target research simulation prototype. After simulations, the concept of the prototype was prepared and described.

Journal

Year

Issue

Pages

15-32

Physical description

Contributors

 • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

References

 • Miller R., Michalski W., Stevens B., The promises and perils of 21st century technology: an overview of the issues, [w:] 21st century technologies. Promises and perils of a dynamic future, OECD Publishing, Paris 1998, 7–32.
 • Kamerling M.W., Kocaturk T., An interdisciplinary approach to the design of free-form buildings, [w:] F. Bontempi (ed.), System- based Vision for Strategic and Creative Design, Swets & Zeitlinger B.V., Lisse 2003, Vol. 1, 563–569.
 • Majowiecki M., Personal experiences in Structural Architecture: from form finding to free form design, „Architectus” 2014, No. 4(40), 79–92.
 • Gropius W., Pełnia architektury, Karakter, Kraków 2014.
 • Sławińska J., Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze, Arkady, Warszawa 1969.
 • Żórawski J., O budowie formy architektonicznej, Arkady, Warszawa 1973.
 • Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa: Psychologia twórczego oka, Officyna, Łódź 2013.
 • Rasmussen S.E., Odczuwanie architektury, Karakter, Kraków 2015.
 • Wong J.F., The text of free-form architecture: qualitative study of the discourse of four architects, „Design Studies” 2010, Vol. 31, Iss. 3, 237–267.
 • Wendland D., Model-based formfinding processes: freeforms in structural and architectural design, [w:] F. Levi, M.A. Chiorino, C. Bertolini Cestari (ed.), Eduardo Torroja: from the philosophy of structures to the art and science of building; international seminar 2000, Politecnico di Torino, Milano 2003.
 • BonJour L., Epistemological Problems of Perception, [w:] Stanford Online Encyclopedia of Philosophy, 2007, https://plato.stanford.edu/entries/perception-episprob/ [accessed: 10.02.2016].
 • Majowiecki M., Architecture & Structures: “Ethics in Free Form Design, New Shell and Spatial Structures”, [w:] New olimpics, new shell and spatial structures. Proceedings of the International Symposium IASS-APCS 2006, Committee on Spatial Structures. China Civil Engineering Society, Association for Spatial Structures, China Steel Construction Society, Beijing University of Technology, Beijing, China, October 16−19, 2006.
 • Pabjan T., W jaki sposób istnieją rzeczy?, [w:] W. Kowalski, ks. S. Wszołek (red.), Ponad demarkacją, Biblos, Tarnów 2008, 115–132.
 • Pallasmaa J., Myśląca dłoń: Egzystencjalna i ucieleśniona mądrość w architekturze, Instytut Architektury, Kraków 2015.
 • Szymańska B., Berkeley znany i nieznany, „Nauka dla Wszystkich” 1987, Nr 407.
 • Nowa Encyklopedia Powszechna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, t. 5, 669–670, 767, 974.
 • http://www.merriam-webster.com/dictionary/perception [accessed: 10.02.2016].
 • Tschimmel K., Design as a Perception-in-Action Process, [w:] T. Taura, Y. Nagai (eds), Design Creativity 2010, Springer, London 2011, 223–230.
 • Pendlebury M., The role of imagination in perception, „South African Journal of Philosophy” 1996, Vol. 15, No. 4, 133–138.
 • Zube E.H., Environmental perception, [w:] Environmental Geology, Springer, 1999, 214–216, doi: 10.1007/1-4020-4494-1_120.
 • Kwiatkowska A., e-Architecture: The Game Strategies in Architectural Design, Ph.D. program’s course at Wrocław University of Technology, series of lectures, Wrocław 2015.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d5b079b0-ca00-44af-afb6-2be4c874efc4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.