Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 50 | 177-194

Article title

Inwestycje przedsiębiorstw w świetle krajowej sytuacji ekonomicznej

Content

Title variants

EN
Companies’ investments in the light of the national economic situation
RU
Инвестиции предприятий в свете национальной экономической ситуации

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W prezentowanym artykule zajęto się dwoma zagadnieniami. W pierwszym rozważono i przedstawiono podejmowanie decyzji inwestycyjnych w świetle uwarunkowań makroekonomicznych. W drugim natomiast przeprowadzono analizę formalną czynników mających wpływ na podejmowanie decyzji inwestycyjnych przez przedsiębiorców. Inwestycje są podstawowym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa. Obejmują nakłady przedsiębiorstw, które mają na celu uzyskanie korzyści w przyszłości. Inwestycje pobudzają gospodarkę, stanowiąc przy tym obok wydatków na konsumpcję, wydatków rządowych oraz eksportu netto podstawowy składnik PKB. W teorii ekonomii można zauważyć różne podejścia do problemu inwestowania. Wynika to ze zmian w podejściu do rozpatrywanego problemu oraz indywidualnych upodobań.Do przeprowadzenia badań posłużono się danymi zaczerpniętymi z Biuletynów informacyjnych NBP oraz Roczników statystycznych GUS. Analiza badanych zmiennych makroekonomicznych wykazała, iż największy wpływ na inwestycje mają: nakłady na środki trwałe, kredyty i pożyczki udzielone przedsiębiorstwom, oprocentowanie lokat terminowych (6-miesięcznych), oprocentowanie kredytów na cele gospodarcze. Całość artykułu zamknięto wnioskami, które stanowią syntezę zarówno analizy opisowej, jak i formalnej
EN
Two issues were addressed in this paper. First, investment decisions were considered and presented in the light of macroeconomic conditions. Second, a formal analysis of factors influencing investment decisions by entrepreneurs was presented. Investments are an essential factor in the development of the company. They include costs for companies, which are aimed at obtaining benefits in the future. Investments stimulate the economy and serves as the next consumer spending, government spending and net exports a basic component of the Gross Domestic Product. In economic theory can be seen different approaches to investing. This is due to change in the approach to the problem in question and individual preferences. To carry out the research were used data taken from the Information Bulletin of the NBP and GUS Statistical Yearbooks. Analysis of macroeconomic variables studied showed that the greatest impact on investment are: investment in fixed assets, loans and advances to businesses, interest on deposits (6 months), the interest rate on loans for economic purposes. Concluding remarks were a synthesis of both descriptive and formal analysis.

Year

Volume

50

Pages

177-194

Physical description

Contributors

 • Katedra Zarządzania w Energetyce AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Katedra Zarządzania w Energetyce AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Katedra Zarządzania w Energetyce AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

References

 • Biuletyny statystyczne GUS, 1989–2014.
 • Gruszczyński M., Kluza S., Winek D., 2003, Ekonometria, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa.
 • Kaźmierczak A., 2000, Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa.
 • Kokoszczyński R., Współczesna polityka pieniężna w Polsce, PWN, Warszawa 2004.
 • Milo W., 2002, Stabilność rynków finansowych a wzrost gospodarczy, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Mościbrodzka K., 1998, Wpływ stopy procentowej na wybór źródeł finansowania przedsiębiorstw [w:] Polityka finansowa, budżet, stopa procentowa, ubezpieczenia, red. A. Wernik, Instytut Finansów, Warszawa.
 • Muth J.F., 1961, Rational Expectations and the Theory of Price Movements, „Econometrica”, vol. 29, no. 3.
 • Raporty Rady Polityki Pieniężnej, 1995–2014.
 • Szydło S., 2002, Stopy procentowe w gospodarce polskiej, Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków.
 • Szydło S., 2015, Dylematy stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, Wyd. AGH, Kraków.
 • Szydło S., Duda J.T., 2011, Zastosowanie modeli regresyjnych w prognozowaniu wskaźników makroekonomicznych, Wyd. AGH, Kraków.
 • Welfe A., Karp P., Kelm R., 2002, Makroekonomicznykwartalny model gospodarki Polski, Wydaw. U Ł, Łódź.
 • Wyżnikiewicz B., Wielkie zamieszanie wokół liczenia PKB, http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/wielkie-zamieszanie-wokol-liczenia-pkb/ (20.05.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d5b4c334-f3fd-4ea1-88c1-592f156bc027
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.