PL EN


2017 | 1(99) | 5-8
Article title

Kontrowersje wokół wartości rynkowej nieruchomości jako instytucji

Content
Title variants
EN
Controversy over the Market Value of Real Property as an Institution
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Standardowa teoria rynkowej wartości nieruchomości uzgodniona i zaakceptowana przez Komitet Międzynarodowych Standardów Wyceny IVSC opiera się o neoklasyczne założenia doskonałej konkurencji. W rzeczywistości warunki takie jak np. dostępność podmiotów do darmowej i pełnej informacji rynkowej nigdy nie są spełnione. Sytuacja taka jest w szczególności widoczna na rynkach nieruchomości. Prowadzi to do znacznego zróżnicowania cen transakcyjnych dotyczących nawet nieruchomości podobnego rodzaju, co prowadzi do powstawania kosztów transakcyjnych związanych z niepewnością i brakiem zaufania pomiędzy uczestnikami gry rynkowej. Spojrzenie na wartość rynkową i proces jej wyceny jako instytucję w rozumieniu tzw. nowej ekonomii instytucjonalnej (NEI) może sprzyjać rozwiązywaniu tych problemów. Wymaga to jednak podjęcia ukierunkowanych badań w celu zdefiniowania i dopracowania zasad wyceny.
EN
The standard theory of the market value of real property, agreed and accepted by the International Valuation Standards Committee (IVSC) is based on neoclassical assumptions of perfect competition. In fact, conditions such as the availability of players for free and complete market information are never satisfied. This situation is particularly visible in the real estate markets. This leads to considerable variation of transaction prices even on property of similar type, which leads to the formation of transaction costs related to uncertainty and the lack of trust among market participants. A look at the market value and the process of its valuation as an institution within the meaning of the so-called new institutional economics (NIE) can promote solving these problems. However, this requires undertaking targeted research to define and refine the principles of valuation.
Year
Issue
Pages
5-8
Physical description
Dates
published
2017-03-30
Contributors
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Inwestycji i Nieruchomości
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Inwestycji i Nieruchomości
References
 • Akerlof, G. A. (1970). The market for “lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 84(3), 488-500.
 • Dzionek-Kozłowska, J. (2007). System ekonomiczno-społeczny Alfreda Marshalla. Warszawa: PWN.
 • Eggertsson, T. (1990). Economic behavior and institutions. Cambridge: University Press.
 • Fallis, G. (1985). Housing economics. Toronto: Butterworths.
 • Herman, A. (2015). Aksjologiczne aspekty teorii ipraktyki zarządzania wartością. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2(35), 19-37.
 • Kowalska, K. (2005). Kontraktowanie ikoszty transakcyjne wnowej ekonomii instytucjonalnej. Gospodarka Narodowa, 7-8, 22-25.
 • Kucharska-Stasiak, E. (2016). Ekonomiczny wymiar nieruchomości. Warszawa: PWN.
 • Menard, C., Shirley, M. (2005). Introduction. W: C. Menard, M. Shirley (red.), Handbook of new institutional economics (s. XII-XXIX). Dorddrecht: Springer.
 • Mises von, L. (2011). Ludzkie działanie: traktat oekonomii. Warszawa: Instytut Ludwiga von Misesa.
 • Mooya, M. (2016). Real estate valuation theory: Acritical appraisal. Berlin–Heidelberg: Springer–Verlag.
 • Rickards, J. (2015). Śmierć pieniądza: nadchodzący upadek międzynarodowego systemu walutowego. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Rogoziński, K. (2012). Zarządzanie wartością zklientem. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 • Schumacher, E. (1981). Małe jest piękne: spojrzenie na gospodarkę świata z założeniem, że człowiek coś znaczy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5b6f2ac-1a6e-4599-87c8-ed5573e97cc7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.