PL EN


2014 | 38 | 224-239
Article title

Systemy emerytalne w Dominikanie i Haiti: bogactwo i bieda na jednej wyspie

Content
Title variants
EN
Pension Systems in Dominican Republic and Haiti: Wealth and Poverty on the One Island
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na wyspie Haiti w Wielkich Antylach położone są dwa zupełnie różne państwa – we wschodniej jej części bogata Republika Dominikany, a w zachodniej ubogie Haiti. Olbrzymie zróżnicowanie gospodarcze tych dwóch sąsiadujących ze sobą krajów było inspiracją do porówna-nia systemów emerytalnych funkcjonujących w tych państwach. Celem badawczym pracy jest analiza porównawcza historycznych i aktualnych rozwiązań w systemach emerytalnych Domini-kany i Haiti. Autor stawia hipotezę o przenoszeniu stanu jakości gospodarki w badanych krajach na jakość ich systemów emerytalnych. Artykuł prezentowany jest w układzie: 1. Rozwój histo-ryczny systemów emerytalnych, 2. Stan obecny systemów emerytalnych, 3. Podobieństwa i różni-ce oraz 4. Wyzwania i przewidywane zmiany w systemach emerytalnych. W podsumowaniu autor stwierdza, że system emerytalny w Dominikanie wydaje się wykorzystywać doświadczenia innych krajów Ameryki Łacińskiej, a jednocześnie pojawiły się w niej oryginalne rozwiązania, jak Fun-dusz Solidarności, Dyrekcja Informacji i Ochrony Uczestników oraz Zasób Zabezpieczenia Spo-łecznego, świadczące o twórczym rozwoju wykorzystywanych doświadczeń innych krajów. Sys-tem emerytalny w Haiti stanowi kuriozalny w skali światowej przykład bałaganu w bałaganiar-skim kraju, gdzie permanentny niedobór charakteryzuje całe życie gospodarcze, a stan ten w sku-mulowany sposób przenoszony jest na funkcjonowanie sytemu emerytalnego. Postawiona na wstępie hipoteza o przenoszeniu stanu jakości gospodarki w badanych krajach na jakość ich sys-temów emerytalnych uzyskała potwierdzenie.
EN
On the island of Haiti in the Great Antilles two very different countries are located: in the eastern part of it, the rich Dominican Republic, and in the western part, poor Haiti. Huge economic diversification of the two neighboring countries was the inspiration for the comparison of pension systems operating in those countries. The purpose of the research study is a comparative analysis of past and present solutions of the pension systems of the Dominican Republic and Haiti. The author poses the hypothesis of transmission of the quality status of the economy in the countries on the quality of their pension systems. The article presents: The historical development of pension systems, The present state of pension systems, Similarities and differences, as well as challenges and changes planned in the pension systems. In conclusion, the author states that the pension system in the Dominican Republic seems to use the experience of other countries in Latin Ameri-ca, but the original solutions, such as the Solidarity Fund, Directorate of Information and Protec-tion of Participants and Social Security Resource have also appeared, demonstrating the creative development based on the experience of other countries. The pension system of Haiti is a curious example of a mess in a disordered country where the permanent shortage has got a long economic life, and the state is directly transfers to the functioning of the pension system. The hypothesis of transmission of the quality status of the economy in the examined countries to the quality of their pension systems stated at the beginning has been confirmed.
Year
Issue
38
Pages
224-239
Physical description
Contributors
 • Instytut Społeczno-Humanistyczny Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
References
 • Allmeling A., 2013, Haiti and the Dominican Republic – one island, two worlds, artykuł z 12 lutego 2013 r., www.dw.de/haiti-and-the-dominican-republic-one-island-two-worlds/a-16593022 (dostęp 31.08.2013).
 • Almonte O.M., 2012, Retirement in the Dominican Republic, artykuł z 16 marca 2012 r., http://eng.fundsamericas.com/opinion/columns/8761/Retirement-in-the-Dominican-Republic (dostęp 31.08.2013).
 • As Pension Fund tops US$4.65B, sectors eager to dip into till, 2012, artykuł z 16 listo-pada 2012, www.dominicantoday.com/dr/economy/2012/11/16/45784/As-Pension-Fund-tops-US465B-sectors-eager-to-dip-into-till (dostęp 31.08.2013).
 • Ayuso M., Valero D., 2009, Can complementary pension plans take on the role of im-proving retirement pensions in developing nations? Case Study – The Dominican Republic, www.ub.edu/jei/papers/AYUSO-VALERO.pdf.
 • BBC, 2008, Haiti state pension agency staff accused of money laundering, BBC Moni-toring International Reports artykuł z 11 października 2008 r. na podstawie: Radio Vision 2000, Port-au-Prince, in French 11.30 gmt 10 Oct 08, www. accessmyli-brary.com/article-1G1-187223751/haiti-state-pension-agency.html (dostęp 31.08.2013).
 • Blondet R., 2002, Informe sobre reforma de seguridad social, materiał niepublikowany (mimeo).
 • BLOOMBERG, 2013, www.bloomberg.com/markets/currencies/currency-converter/ (dostęp 29.08.2013).
 • CIA, 2013a, www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/dr.html, (dostęp 29.08.2013).
 • CIA, 2013b, www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ha.html, (dostęp 29.08.2013).
 • CNSS, 2013, www.cnss.gob.do/app/do/frontpage.aspx (dostęp 31.08.2013).
 • Décretdu 8 novembre 1965.
 • Developers ready to dip into US$4.5B pension fund, 2012, artykuł z 20 września 2012 r., www.dominicantoday.com/dr/economy/2012/9/20/45164/Developers-ready-to-dip-into-US45B-pension-fund (dostęp 31.08.2013).
 • DIDA, 2013, www.presidencia.gob.do/direccion/direcci%C3%B3n-de-informaci%C3% B3n-y-defensa-de-los-afiliados-dida (dostęp 31.08.2013).
 • Doing Business in SD: Business Climate in the Dominican Republic, 2013, artykuł z 3 stycz-nia 2013 r., www.cometosantodomingo.com/app/en/negocios_hist.aspx (dostęp 31.08. 2013).
 • Dom. Rep. workers’ pension fund tops US$43.0B, 2012, artykuł z 22 sierpnia 2012 r., http://www.dominicantoday.com/dr/economy/2012/8/22/44825/Dom-Rep-workers-pension-fund-tops-US430B (dostęp 31.08.2013).
 • Dominican pension system registers 15,000 companies first day, 2003, artykuł z 19 czer-wca 2003 r., www.bnamericas.com/news/insurance/Dominican_pension_system_ registers_15,000_companies_first_day (dostęp 31.08.2013).
 • Dominican Republic’s Pension Fund tops US$3.4B, 2011, artykuł z 23 maja 2011 r., www.dominicantoday.com/dr/economy/2011/5/23/39631/Dominican-Republics-Pension-Fund-tops-US34B (dostęp 31.08.2013).
 • Ell D., 2008, Haiti: The Benefits of a Weak State, artykuł z 22 marca 2008 r., http://haitiaction.net/News/HIP/3_22_8/3_22_8.html (dostęp 30.08.2013).
 • Government announces US$1.0B dip into Pension Fund, 2012, artykuł z 5 grudnia 2012 r., www.dominicantoday.com/dr/economy/2012/12/5/45981/Government-announces- US10B-dip-into-Pension-Fund (dostęp 31.08.2013).
 • IDB approves $5 million for pension reform in Dominican Republic: Technical support for new social security law to improve coverage, 2003, artykuł z 26 lutego 2003 roku, www.iadb.org/en/news/news-releases/2003-02-26/idb-approves-5-million-for-pension-reform-in-dominican-republic,1421.html (dostęp 31.08.2013).
 • IMF, 2008, Haiti: Financial System Stability Assessment, including a Report on the Observance of Standards and Codes on Banking Supervision, International Mone-tary Fund, IMF Country Report No. 08/112, March 2008, Washington, D.C.
 • Jadotte E., 2007, Characterization of inequality and poverty in the Republic of Haiti, “EstudiosSociales”, vol. 15, núm. 29, enero-junio.
 • Kołodziejczyk K., 2004, Systemy emerytalne w Ameryce Łacińskiej: Od repartycji do kapitalizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 • Ley No. 87-01 que crea El Sistema Dominicano de Seguridad Social, Promulgada el 9 de Mayo del 2001.
 • Loi du 10 octobre 1949.
 • Loi du 25 août 1971.
 • Loi du 28 août 1967 créant l’Office National d’Assurance-Vieillesse.
 • Loi du 4 novembre 1983 portant organisation du Ministère des Affaires Sociales.
 • Loi organique 12 septembre 1951.
 • Marzouk S., 2012, New bill proposes pensions for older farmers in Haiti, artykuł z 2 marca 2012 r., www.helpage.org/newsroom/latest-news/new-bill-proposes-pensions -for-older-farmers-in-haiti/ (dostęp 31.08.2013).
 • NBP, 2013, www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursyb.html (dostęp 29.08.2013).
 • OFATMA, 2013, www.ofatma.gouv.ht/ (dostęp 31.08.2013).
 • ONA, 2013a, www.ona.ht/ (dostęp 31.08.2013).
 • ONA, 2013b, www.ona.ht/cadre-legal.html?start=1 (dostęp 31.08.2013).
 • Palacios R.J., 2003, Pension Reform in the Dominican Republic, The World Bank, So-cial Protection Unit, Human Development Network, Social Protection Discussion Paper Series, No. 0326, Washington, D.C.
 • Poteraj J., 2011, Pension System in Argentina, Academic Research Centre of Canada – Better Advanced Press, “Review of Economics & Finance” 2011, No. 5 – Novem-ber 2011, Toronto, Canada.
 • Poteraj J., 2012a, System emerytalny w kraju biedy: przypadek Boliwii, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Kryzys finansów publicznych – przyczyny, im-plikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej”, z. 30.
 • Poteraj J., 2012b, The Old Age Pension System in a Tax Haven: The Case of The Baha-mas [w:] Annals of the University of Petroşani, Economics, 12(1), 2012, Universitas Publishing HouseUniversitatea din Petroşani, Petroşani, Romania.
 • Rajput V.V., 2012, Pension Reforms in Haiti: Retirement Savings Plan Along With a Credit Plan, “The Proceedings of GREAT Day: 2012”.
 • SIPEN, 2013, www.sipen.gov.do (dostęp 31.08.2013).
 • SSA, 2012, Social Security Programs Throughout the World: The Americas, 2011, So-cial Security Administration, Office of Retirement and Disability Policy & Office of Research, Evaluation, and Statistics, SSA Publication No. 13-11804, Released: Feb-ruary 2012, Washington, DC.
 • TSS, 2013, www.tss.gob.do/ (dostęp 31.08.2013).
 • WTO, 2003, Trade Policy Review: Haiti, Report by the Secretariat, World Trade Organ-ization, WT/TPR/S/99/Rev.1, 7 October 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5b97571-42fc-47b6-a7ca-6c24a824d8ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.