PL EN


2018 | 2(145) | 71–88
Article title

Ochrona przed nierównym traktowaniem spółek powołanych przez osoby prawne związków wyznaniowych w europejskim systemie praw człowieka

Content
Title variants
EN
Protection against discriminating companies created by legal persons of religious organizations in the European human rights system
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents normative possibilities of protecting companies created by legal persons of religious organizations against discrimination. The discussed protection stems from the human rights system. It seems that the system of human rights protection does not apply to non-human entities, although at times it does protect the rights of legal persons. Research analysis of the human rights norms and the case law of the European Court of Human Rights in Strasbourg allow determining the important protective elements defi ned in the human rights system. Three scopes of protection may be differentiated: protection of freedom of conscience and religion — Art. 9 of the ECHR; a person’s right to peaceful enjoyment of his possessions — art. 1 Protocol 1 to the ECHR; prohibition of discrimination — art. 14 ECHR
Year
Issue
Pages
71–88
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Praw Człowieka, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • 1. Borecki P., Zakaz dyskryminacji ze względu na wyznanie lub światopogląd w prawie polskim, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2015, nr 18.
 • 2. Chlebny J., Ochrona własności w sprawach administracyjnych na podstawie EKPCz, „Europejski Przegląd Sądowy” 2008, nr 9.
 • 3. Complak K., Uwagi o godności człowieka oraz jej ochrona w świetle nowej konstytucji, „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 5.
 • 4. Jasudowicz T. i in., Prawa człowieka i ich ochrona — podręcznik dla studentów prawa i administracji, Wydawnictwo TNOiK Toruń & Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora, (Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa & Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora), Toruń 2005.
 • 5. Jedlecka W., Policiewicz J., Pojęcie godności na tle Konstytucji RP, [w:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Konstytucja, red. A. Bator, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 • 6. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, red. A. Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, 2012.
 • 7. Konstytucja RP, t. I, Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
 • 8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. B. Banaszak, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • 9. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Komentarz do artykułów 1–18, t. I, red. L. Garlicki , P. Hofmański, A. Wróbel A., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • 10. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Protokołów dodatkowych, t. II, red. L. Garlicki, P. Hofmański, A. Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • 11. Kość A., Relacja prawa i wartości w społeczeństwie otwartym, [w:] Prawo a wartość. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, red. I. Bogucka, Z. Tobor, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003.
 • 12. Krukowski J., Godność człowieka podstawą konstytucyjnego katalogu praw i wolności jednostki, [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. L. Wiśniewski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997.
 • 13. Morawska E.H., Gałka K., Standardy ochrony praw człowieka w prawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza wiodących spraw polskich, Wydawca. Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Praw Człowieka, Warszawa 2011.
 • 14. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich (osobistych) i Politycznych, red. W. Wieruszewski, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • 15. Nowicki M.A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 • 16. Podkowik J., Konstytucyjna zasada równości i zakaz dyskryminacji w prawie cywilnym, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2016, nr 2.
 • 17. Orzeszyna K., Godność ludzka podstawą praw człowieka, [w:] Człowieka i jego prawa i odpowiedzialność, red. R. Tabaszewski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2103.
 • 18. Orzeszyna K., Podstawy relacji między państwem a Kościołami, w konstytucjach państw członkowskich i traktatach Unii Europejskiej. Studium prawnoporównawcze, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
 • 19. Orzeszyna K., Społeczeństwo obywatelskie w Unii Europejskiej, „Teka Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Lublinie”, t. II, Lublin 2009.
 • 20. Skwarzyński M., Prawa człowieka a „własność” wirtualna, „Wrocławskie Studia Sądowe” 2014, nr 4.
 • 21. Skwarzyński M., Specyfika prawa człowieka do własności intelektualnej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 • 22. Zajadło J., Godność jednostki w aktach międzynarodowej ochrony praw człowieka, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1989, z. 2.
 • 23. Żelechowski Ł., Glosa do wyroku ETPC z dnia 11 stycznia 2007 r., 73049/01, „Europejski Przegląd Sądowy” 2008, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5bdea6f-3351-4a23-8d12-7bf993eda960
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.