Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 8 | 6-19

Article title

Wpływ rewitalizacji na atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną obszaru na przykładzie Zamościa

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Praca prezentuje podstawowe zagadnienia dotyczące procesu rewitalizacji, związane z przestrzennym zagospodarowaniem miast turystycznych. W pierwszej części pracy przedstawiono cele i założenia działań rewitalizacyjnych, a także umotywowano potrzebę podejmowania takich projektów w obliczu zdegradowanych przestrzeni miejskich. Następnie scharakteryzowano założenia i działania związane z rewitalizacją Starego Miasta w Zamościu. Przedstawiono zakres przeprowadzonych prac „odnowy miasta” oraz pozytywne aspekty wynikające z wprowadzonych zmian. Głównym celem pracy było ukazanie oddziaływania rewitalizacji Starego Miasta w Zamościu na jego atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną. Przeprowadzono badania wśród mieszkańców Zamościa i okolic w celu pozyskania informacji dotyczących prac rewitalizacyjnych oraz atrakcyjności turystycznej miasta. Ich wyniki wskazują, że proces rewitalizacji spełnia swoje funkcje zarówno w zakresie społecznym, jak i ekonomicznym czy architektoniczno-urbanistycznym. Wykazano istotny wpływ rewitalizacji Starego Miasta w Zamościu na jego rozwój i atrakcyjność pod względem turystycznym.

Year

Issue

8

Pages

6-19

Physical description

Dates

online
2015-08-01

Contributors

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Turystyki i Rekreacji
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Turystyki i Rekreacji

References

 • Bonenberg A.,2008, Tożsamość miejsca: podstawy rozważań o projektowaniu w obrębie historycznych centrów miast na przykładzie Zamościa, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka” z. 16, ss. 9-18
 • Bryx M. (red.), 2012, Rewitalizacja miast a przedsiębiorczość, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa
 • Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. AWF w Poznaniu, Poznań
 • Domański B., 2010, Rewitalizacja miast polskich – wybrane zagadnienia, [w;] Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 23-50
 • Górczyńska M., Jusis U., Siłka P., 2006, Wpływ rewitalizacji na rozwój miasta na przykładzie Cork w Republice Irlandii, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 3 (25), ss. 117-135
 • Heller C., 2002, Rewitalizacja obszarów miejskich. Praktyczny przewodnik: Jak opracować lokalny plan rozwoju, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w Polsce, http://wsb.edu.pl/container/Biblioteka%20WSb/rewitalizacja-obszarow-miejskich-przewodnik.pdf
 • Janas K., Jarczewski W., Wańkowicz W., 2010, Model rewitalizacji miast, Instytut Rozwoju Miast, Kraków
 • Jawor M., 2009), Twierdza Zamość. Dzieje i renowacja fortyfikacji, ATUT Biuro Promocji, Zamość
 • Kędziora A., 1996, Zamość, Polska Agencja Promocji Turystyki, Zamość
 • Kowalczyk A., Derek M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne PWN, Warszawa
 • Kowalska E. (2010), Jak polskie miasta zarządzają procesami rewitalizacji? [w:] Noworól A. (red.), Obszarowe ujęcie rewitalizacji w Polsce, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych UJ, Kraków, ss. 9-29
 • Libor G., Nowalska-Kapuścik D., 2014, Regiony poprzemysłowe jako trend i atrakcja turystyczna na przykładzie województwa śląskiego i Południowej Walii, Turystyka Kulturowa, nr 8, ss. 20-32
 • Owczarek D., Dmowska A., Kosmala Ł., Krzykowiak P., Pokropińska E., Rzeczkowska-Owczarek M., 2012,Ewaluacja efektów realizacji projektu pt. <>, Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., Szczecin
 • Pazder D., 2008, Rewitalizacja śródmiejskich przestrzeni kulturowych jako czynnik wzrostu atrakcyjności miasta, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, ss. 23-31
 • Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, 2003, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Warszawa
 • Przegon W., 2006, Plan zagospodarowania przestrzennego Zamościa i rewitalizacja Starego Miasta z udziałem środków unijnych, „Czasopismo Techniczne. Architektura” z. 12-A, ss. 201-208
 • Sadecka A., Przygońska O., 2008, Rewitalizacja przestrzeni urbanistycznych historycznego Zamościa, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, „Architektura i Urbanistyka”, z. 16,, ss. 89-97
 • Sarnik-Konieczna M., 2013, Przygotowania do kompleksowej rewaloryzacji zamojskiego zespołu zabytkowego na jubileusz 400-lecia Zamościa. Wspomnienie, „Renowacje i Zabytki”, nr 2, ss. 42-46
 • Siemiński W., Topczewska T., 2010, Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach 2004-2008, Difin, Warszawa
 • Skalski K. (red.), 2010a, O budowie metod rewitalizacji w Polsce - aspekty wybrane, „Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków
 • Skalski K., 2010b, Przesłanki budowy metody planowania i realizacji programów przekształceń i rewitalizacji zdegradowanych struktur miejskich w warunkach polskich, „Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych UJ, Kraków, ss. 77-87
 • Skórzyńska-Terlecka B., 2013, Przestrzeń publiczna w rewitalizacji Starego Miasta w Zamościu, Renowacje i zabytki”, nr 3, ss. 104-117
 • Sokolnicki M., Turczyn A., Bonetti T., Ridolfi M., Janowski M., Lucchini M., 2008, Nowa oś urbanistyczna Zamościa stare miasto – bastion rotunda, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka”, z.16, ss. 83-87
 • Strzelecka E., 2011, Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju, „Budownictwo i Inżynieria Środowiska”, nr 2, ss. 661-668
 • Sztaba J., 2013, Rewitalizacja szansą dla regionów poprzemysłowych, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, nr 1, ss. 109-119
 • Tölle A., 2007, Proces rewitalizacji miasta na przykładzie Poznania, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2 (28), Poznań, ss. 46-58
 • Zamość, miasto światowego dziedzictwa kultury UNESCO, 2011, Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej. (2011), ATUT Biuro Promocji, Zamość
 • Zieliński M., 2011, Regeneracja czy rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej?, Przestrzeń i FORMA, nr 15, ss. 163- 178
 • www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • www.zamosc.eu/pl/projekty/0/3/,/,/

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d5beabeb-f43c-4a3e-9c26-8a437cd76bc0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.