Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 220 | 36-57

Article title

Elastyczność współczesnych rynków pracy

Content

Title variants

EN
Elasticity of the modern labour markets

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł poświęcony jest badaniu jednego z najistotniejszych problemów teorii i praktyki współczesnych rynków pracy, jakim jest kwestia stopnia deregulacji rynku pracy, czyli jego elastyczności. Przedmiotem zainteresowania autorek była dynamiczna analiza elastyczności rynków pracy w wybranych krajach OECD oraz wskazanie na tym tle skali tego zjawiska w Polsce. Badanie zostało przeprowadzonego za pomocą metody TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution) na podstawie danych z lat 2002-2012. Wartości syntetycznego miernika elastyczności rynku pracy obliczane były na podstawie 11 mierników cząstkowych.
EN
The purpose of this article is to examine one of most important problem of the theory and the practice of the modern labour markets; the problem of the degree of labour markets deregulation, i.e. their elasticities. Dynamic analysis of the flexibility of labour markets in selected OECD countries and showing the scale this phenomenon against this background in Poland was an object of the interest. The analysis of yearly data from 2002 to 2012 was conducted using the TOPSIS method (Technique for Preference Order in order to Similarity it an Ideal Solution). Values of the synthetic measures of labour market flexibility were calculated based on 11 fragmentary indicators.

Year

Volume

220

Pages

36-57

Physical description

Contributors

References

 • Bartosik K. (2012), Popytowe i podażowe uwarunkowania polskiego bezrobocia, „Go-spodarka Narodowa”, nr 11-12.
 • Elastyczność polskiego rynku pracy (2004), [w:] M. Boni (red.), Elastyczny rynek pracy w Polsce. Jak sprostać temu wyzwaniu? Zeszyty BRE Bank – CASE nr 73, CASE– Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa, Warszawa.
 • Ertman A. (2011), Zróżnicowanie elastyczności rynków pracy w wybranych krajach europejskich oraz USA w świetle metody TOPSIS, „Oeconomia Copernicana”, nr 3.
 • Gajewski M. (2009), Brutalne gry komputerowe w życiu dzieci i młodzieży [w:] B. Szmi-gielska (red.), Psychologiczne konteksty Internetu, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Giegiel A. (2007), Elastyczno ść rynku pracy a dynamika wzrostu gospodarczego w wy-branych krajach OECD [w]: D. Kopycińska (red.), Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskie-go, Wydawnictwo PRINT GROUP Daniel Krzanowski, Szczecin.
 • Góra M. (2004), Trwale wysokie bezrobocie w Polsce. Refleksje, próba częściowego wyja śnienia i kilka propozycji, Zeszyty BRE Bank – CASE nr 73, CASE – Cen-trum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa, Warszawa.
 • Góra M. (2003), Wpływ systemu zabezpieczenia społecznego na rynek pracy, „Ekonomi-sta”, nr 1.
 • Kryńska E. (2007), Równowaga między elastycznością i bezpieczeństwem na polskim rynku pracy. Jak osiągnąć flexicurity?, „Monitor Prawa Pracy” nr 7, dostęp na stronie [www 3].
 • Kucharski M. (2012), Koncepcja flexicurity a elastyczne formy zatrudnienia na polskim rynku pracy, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Kwiatkowski E. (2003), Elastyczność popytu na pracę w teoriach rynku pracy [w:]: E. Kryń-ska (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa.
 • Kwiatkowski E., Włodarczyk P. (2012), Wpływ prawnej ochrony zatrudnienia na rynek pracy w warunkach negatywnego szoku ekonomicznego, „Gospodarka Narodowa”, nr 11-12 (255-256).
 • Skórska A. (2007), Przeciwdziałanie bezrobociu [w:] D. Kotlorz (red.) Ekonomia rynku pracy, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 • Sobocka-Szczapa H. (2003), Nietypowe formy zatrudnienia pracowniczego [w:] E. Kryń-ska (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, IPiSS, Warszawa.
 • Wąsowicz J. (2009), Klin podatkowy i stopień regulacji rynku pracy – implikacje dla sytuacji na rynku pracy [w:] D. Kotlorz (red.) Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 • Wiśniewski Z. (2004), Rynki pracy w przyszłości – deregulacja a zatrudnienie [w]: S. Bor-kowska (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, IPiSS, Warszawa.
 • [www 1] http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata.
 • [www 2] http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 • [www 3] http://czasopisma.beck.pl/monitor-prawa-pracy/artykul/rownowaga-miedzy-ela stycznoscia-i-bezpieczenstwem-na-polskim-rynku-pracy-jak-osiagnac-flexicurity/.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d5beee9c-389f-4406-ba01-7ea290668477
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.