PL EN


2013 | 34 | 124-133
Article title

Ośrodki wzrostu w regionie Polski Wschodniej

Authors
Content
Title variants
EN
Development Centers in the Eastern Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Działania zwiększające spójność terytorialną w skali krajowej i regionalnej wiążą się z bu-dową powiązań funkcjonalnych między ośrodkami wojewódzkimi a ich otoczeniem regionalnym dla przeciwdziałania marginalizacji najsłabiej rozwijających się obszarów oraz ograniczania dys-proporcji rozwojowych między poszczególnymi województwami. Podjęte badania nad kształtowaniem się ośrodków gospodarczych w regionie Polski Wschodniej mają na celu ocenę kierunku i tempa zmian potencjału demograficznego i gospodarczego aglomeracji miejskich w latach 2004–2011. Analiza stanu zasobów ludzkich wskazuje na powolne i zróżnicowane tempo wzrostu potencjału demograficznego miast wojewódzkich badanego regionu. Słaby rozwój działalności gospodarczej w regionalnych ośrodkach miejskich wymaga silniejszego pobudzenia przedsiębiorczości, by uruchomić regional-ne czynniki rozwoju oraz wzmocnić procesy innowacyjne i wzrost konkurencyjności.
EN
In order to counteract processes of marginalization of underdeveloped regions and disparities in economic development between Polish provinces a range of programs are enacted which enhance territorial cohesion both at the national and regional levels on the one hand and aim at establishment of functional links between province centers and their regional surrounding on the other. The research on the development of economic centers in the region of East Poland is meant to determine the direction and pace of ongoing changes in the demographic and economic potential of urban areas of the region in years 2004–2011. The conducted analysis evidences sluggish and diversified rate of the demographic potential increase in the province towns of the area. The slow growth of business activity in the main urban centers calls for animation of entrepreneurial activity in order to trigger regional development, enhance innovation and increase regional competitiveness.
Year
Issue
34
Pages
124-133
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Polityki Gospodarczej Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Cieślik A., Rokicki B., 2010, Wpływ inwestycji drogowych na rozwój polskich regionów [w:] Spójność ekonomiczno-społeczna regionów UE, t. II: Spójność ekonomiczno- -społeczna w Polsce, KUL, Lublin.
 • Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, 2007, MRR, Warszawa.
 • Heffner K., Gibas P., 2011, Regiony słabiej rozwinięte a efekty polityki spójności w Polsce [w:] Polityka spójności w okresie 2014–2020 a rozwój regionów Europy, Prace naukowe UE we Wrocławiu nr 227, Wrocław.
 • Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, 2011, MRR, Warszawa.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020. Regiony, Miasta, obszary wiej-skie. Synteza, 2010 Warszawa.
 • Kudełko J., Prusek A., Zieliński K., 2011, Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce, Wyd. UE w Krakowie, Kraków.
 • Strahl D. (red.), 2006, Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo UE we Wro-cławiu, Wrocław.
 • Sobczak E., 2012, Wykorzystanie funduszy unijnych a spójność społeczno-ekonomiczna w rozwoju regionów, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2011–2020, 2010, MRRW, Warszawa, www.mrr.gov.pl (dostęp 11.07.2011).
 • Wojnicka E., Tarkowski M., Klimczak P., 2005, Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodar-ki i Pracy: Przestrzenne i regionalne zróżnicowania ośrodków wzrostu. Polaryzacja a wyrównywanie szans rozwojowych. Przesłanki dla kształtowania polityki regio-nalnej państwa, Gdynia–Rzeszów, www.efs.gov.pl (dostęp 11.08.2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5c32e9d-92cd-442a-8f6d-862c1de05d35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.