Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 210 | 139-148

Article title

Instytucja państwa w dobie globalizacji

Content

Title variants

EN
The state and its evolution due to the process of globalization

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The process of globalization are the skurce of challenges and dangers for the natio¬nal state, but they create chances and opportunities for chan ges chich hope for the new order and rebirth of the state in the future. Traditional national state, based on modern principles of rationalism and modernizm has already had its „golden age”. However, it does not mean that the state has become outdated and is to vanish in the process of glo¬balization. On the contrary, the state as an insitution of an economic and social-political order may play a significant role in them. To make it hapten, the hanges of functions, ta¬sks and to ols of the state policy as the social-economic institution are essentials. There¬fore in the process of globalization we may rather expect evolutional transformation of the state role than its complete decline and fall.

Keywords

Year

Volume

210

Pages

139-148

Physical description

Contributors

References

 • Anioł A., Państwo postsuwerenne? Rozproszenie władzy w środowisku międzynarodo¬wym, „Sprawy Międzynarodowe” 2002, nr 4.
 • Bogunia-Borowska M., Śleboda M., Globalizacja i konsumpcja. Dwa dylematy współ¬czesności, Universitas, Kraków 2003.
 • Czachór Z., Regionalizm w stosunkach międzynarodowych, Wrocław 1998.
 • Hryniewicz T., Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Scholar, War¬szawa 2008.
 • Kuźniar R., Globalizacja, geopolityka i polityka zagraniczna, „Sprawy Międzynarodo¬we” 2000, nr l.
 • Kuźniar R., Zmiany w strukturze porządku międzynarodowego, „Sprawy Międzynaro¬dowe” 2003, nr l.
 • Liberska B., Procesy globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej, [w:] Globali¬zacja gospodarki światowej a integracja regionalna, Komitet Prognoz „Polska w XXI w.”, PAN, Warszawa 1998.
 • Malendowski W., Ratajczak M., Euroregiony. Pierwszy krok do integracji europejskiej, Atla 2, Wrocław 1998.
 • Maull H.W.: Geopolityka w XXI wieku: Jaką przyszłość ma państwo narodowe? „Deut¬schland” 1999, nr 6.
 • Morawski W., Globalizacja polityczna: wyłanianie się mechanizmów regulacji global¬nej, „Transformacje” 2001/2002, nr 1/4.
 • Okoń-Horodyńska E., Wyzwania procesu globalizacji wobec człowieka, Wydawnictwo AE, Katowice 1999.
 • Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota, mechanizmy działania, zasięg, red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 1999.
 • Piekarski R., Refleksje o globalizacji w aspekcie cywilizacyjnym i politycznym, „Pieniądz i Więź” 2003, nr l.
 • Piekarski R, Graban M., Globalizacja i my. Tożsamość lokalna wobec trendów lokal¬nych, Universitas, Kraków 2003.
 • Pietraś M., Oblicza procesów globalizacji, Wyd. UMCS, Lublin 2002.
 • Płuciński E. M., Makroekonomia gospodarki otwartej, Warszawa 1999.
 • Wasilkowski A., Suwerenność a współzależność, [w:] Suwerenność we współczesnym prawie międzynarodowym, Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Mię¬dzynarodowego Jabłonna 24-26 maja 1990, Warszawa 1991.
 • Wojtaszczyk K.A., Jakubowski W., Społeczeństwo i polityka: podstawy nauk politycz¬nych, Warszawa 2003.
 • Wolf M., Will the Nation-state Survive Globalization? „Foreign Affairs” January- February 2001.
 • Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych w gospodarce światowej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d5cbf840-29fd-496b-a84f-f05aa99ef72d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.