PL EN


Journal
2018 | 4 | 8 | 2001-2008
Article title

Фіскальна політика держави: сутність та аналіз особливостей складових з їх компонентами

Content
Title variants
EN
The Fiscal Policy of the State: the Essence and the Analysis of the Features of its Constituents with their Components
Languages of publication
UK
Abstracts
UK
Метою статті є визначення та аналіз особливостей складових фіскальної політики держави з їх компонентами. Фіскальна політика держави як одна з ключових складових державної фінансової політики: 1) виконує суттєву роль у регулюванні економіки шляхом впливу на надходження та витрати держави; 2) зумовлена низкою факторів (чинників), зокрема потребами євроінтеграційних процесів, децентралізації та боротьби із системними кризовими явищами в економіці. На сьогодні фіскальна політика України не повною мірою реалізує свій потенціал, що зумовлює актуальність піднятого у роботі питання. З’ясовано, що під фіскальною політикою держави слід розуміти цілеспрямовану політику в галузі доходів державного бюджету, політику щодо встановлення (визначення) та отримання (акумулювання) надходжень до нього (тобто до державного бюджету) з метою вирішення таких ключових (основних) завдань, як: 1) зменшення загального рівня безробіття; 2) підвищення рівня якості життя населення; 3) стимулювання підприємницької діяльності (ініціативи); 4) недопущення неефективного використання ресурсів; 5) розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності; 6) недопущення зростання рівня інфляції. Встановлено, що основними (ключовими) невід’ємними структурними складовими фіскальної політики держави є: 1) політика державних доходів (надходжень), яка полягає у цілеспрямованій діяльності держави щодо регулювання податкових, неподаткових та інших надходжень на безповоротній основі відповідно до діючого законодавства певної країни (включаючи плату за надання адміністративних послуг, трансферти, власні доходи (надходження) бюджетних установ та організацій) з метою ефективного виконання державою своїх функцій; 2) політика державних видатків (витрат), під якою слід розуміти цілеспрямовану державну діяльність щодо регулювання видатків бюджету, надання кредитів із бюджету, погашення боргу та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів тощо. Доведено, що стратегічними цілями фіскальної політики України мають бути: 1) детінізація економіки; 2) створення сприятливого інвестиційного клімату; 3) забезпечення вкладення інвестиційних ресурсів у людський капітал, в першу чергу у освітньо-фаховий потенціал; 4) оптимізація структури бюджетних доходів/видатків; 5) проведення виваженої боргової політики тощо. Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі є розроблення практичних пропозицій (рекомендацій) з удосконалення фіскальної політики України в контексті проведення антикризових заходів.
EN
The purpose of the article is to identify and analyze the features of the constituents of the fiscal policy of the state with their components. The fiscal policy of the state as one of the key components of the state financial policy: 1) plays an essential role in regulating the economy by influencing the state revenues and expenditures; 2) is caused by a number of factors (causes), in particular the requirements of the European integration processes, decentralization and the fight against systemic crisis phenomena in the economy. Today, Ukraine's fiscal policy does not fully realize its potential, which determines the relevance of the issues raised in the work. It has been clarified that the fiscal policy of the state should be understood as the purposeful policy in the field of state budget revenues, the policy of establishing (defining) and receiving (accumulation) of its revenues (i.e. the state budget) in order to solve such key (main) tasks as : 1) reduction of the general level of unemployment; 2) raising the standard of living of the population; 3) stimulation of entrepreneurial activity (initiative); 4) prevention of inefficient use of resources; 5) development of innovation and investment activity; 6) preventing the growth of inflation. It has been found out that the main (key) integral structural components of the fiscal policy of the state are: 1) the policy of state income (revenues), which consists of the targeted activity of the state in regulating tax, non-tax and other revenues on a non-refundable basis in accordance with the legislation in force in a particular country (including fees for the provision of administrative services, transfers, own revenues (receipts) of budget institutions and organizations) in order to effectively perform state functions; 2) the policy of state expenditures, which should be understood as the targeted state activity in regulating budget expenditures, providing loans from the budget, repaying debt and placing budget funds in deposits, purchasing securities, etc. It has been proved that the strategic goals of the fiscal policy of Ukraine should be: 1) unshadowing the economy; 2) creating a favorable investment climate; 3) ensuring the investment of resources into the human capital, in the first turn, into the educational and professional potential; 4) optimization of the structure of budget revenues/expenditures; 5) carrying out the weighted debt policy, etc. The prospect of further research in this direction is the development of practical proposals (recommendations) for improving Ukraine’s fiscal policy in the context of anti-crisis measures.
Journal
Year
Volume
4
Issue
8
Pages
2001-2008
Physical description
Dates
published
2018-08-31
Contributors
author
 • Lviv State University of Internal Affairs
author
 • Lviv Polytechnic National University
References
 • Ambryk, L. P. (2014). Prahmatyka fiskalnoi polityky Ukrainy [Pragmatics of fiscal policy of Ukraine]. Efektyvna ekonomika, 8. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3255 (in Ukrainian) [Амбрик, Л. П. (2014). Прагматика фіскальної політики України. Ефективна економіка, 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3255].
 • Banton, V. D., & Taranhul, V. I. (2010). Fiskalna polityka ta mekhanizm yii realizatsii [Fiscal policy and its implementation mechanism]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 21, 30–35 (in Ukrainian) [Бантон, В. Д., & Тарангул, В. І. (2010). Фіскальна політика та механізм її реалізації. Інвестиції: практика та досвід, 21, 30–35].
 • Biudzhetnyi kodeks Ukrainy [Budget Code of Ukraine] (Ukraine), 8 July 2010, No 2456-VI. Retrieved July 1, 2018, from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (in Ukrainian) [Бюджетний кодекс України, 8 липня 2010, № 2456-VI. Актуально на 01.07.2018. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17].
 • Danylyshyn, B. (2018, March 12). U liutomu infliatsiia v Ukraini upovilnylasia, ale tse shche nichoho ne oznachaie [In February, inflation in Ukraine slowed down, but this does not mean anything]. 112.UA. Retrieved from https://ua.112.ua/mnenie/u-liutomu-infliatsiia-upovilnylasia-ale-tse-shche-nichoho-ne-oznachaie-436836.html (in Ukrainian) [Данилишин, Б. (2018, Березень 12). У лютому інфляція в Україні уповільнилася, але це ще нічого не означає. 112.UA. URL: https://ua.112.ua/mnenie/u-liutomu-infliatsiia-upovilnylasia-ale-tse-shche-nichoho-ne-oznachaie-436836.html].
 • Dulik, T. O., & Aleksandriuk, T. Yu. (2016). Vektory rozvytku suchasnoi fiskalnoi polityky Ukrainy [Vectors of development of modern fiscal policy of Ukraine]. International scientific journal, 2, 107–115 (in Ukrainian) [Дулік, Т. О., & Александрюк, Т. Ю. (2016). Вектори розвитку сучасної фіскальної політики України. International scientific journal, 2, 107–115].
 • Karlin, M. I. (2014). Sotsialna i fiskalna polityka derzhavy: problemy rehionalnoi koordynatsii v umovakh novoho etapu hlobalizatsii [Social and fiscal state policy: the problems of regional coordination in the conditions of a new globalization stage]. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, 2, 34–44 (in Ukrainian) [Карлін, М. І. (2014). Соціальна і фіскальна політика держави: проблеми регіональної координації в умовах нового етапу глобалізації. Демографія та соціальна економіка, 2, 34–44].
 • Klymko, H. N. (2002). Osnovy ekonomichnoi teorii: politekonomichnyi aspekt [Fundamentals of Economic Theory: Polytechnical Aspect] (4th ed.). Kyiv: Znannia-Pres (in Ukrainian) [Климко, Г. Н. (2002). Основи економічної теорії: політекономічний аспект (4-те вид., перероб. і доп.). Київ: Знання-Прес].
 • Kuchkina, A. (2017, December 8). Novye zarplaty deputatov i pobory s prostyh ukraincev: chto zalozhili v bjudzhet 2018 [New salaries of deputies and fees from ordinary Ukrainians: what was put into the budget of 2018]. Vesti. Retrieved from https://vesti-ukr.com/strana/268676-novye-zarplaty-deputatov-i-pobory-s-prostykh-ukraintsev-chto-zalozhili-v-bjudzhet-2018 (in Russian) [Кучкина, А. (2017, Декабрь 8). Новые зарплаты депутатов и поборы с простых украинцев: что заложили в бюджет 2018. Вести. URL: https://vesti-ukr.com/strana/268676-novye-zarplaty-deputatov-i-pobory-s-prostykh-ukraintsev-chto-zalozhili-v-bjudzhet-2018].
 • Nosikov, D. M. (2016). Fiskalna polityka derzhavy: teoretyko-pravovyi aspekt [The fiscal policy of the state: theoretical and legal aspect]. Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia, 31, 178–192 (in Ukrainian) [Носіков, Д. М. (2016). Фіскальна політика держави: теоретико-правовий аспект. Державне будівництво та місцеве самоврядування, 31, 178–192].
 • Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax Code of Ukraine] (Ukraine), 2 December 2010, No 2755-VI. Retrieved July 1, 2018, from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (in Ukrainian) [Податковий кодекс України, 2 грудня 2010, № 2755-VI. Актуально на 01.07.2018. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17].
 • Rakul, O. V. (2015). Fiskalna polityka derzhavy: problemy rozuminnia [Fiscal policy of the state: problems of understanding]. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav, 1, 44–50 (in Ukrainian) [Ракул, О. В. (2015). Фіскальна політика держави: проблеми розуміння . Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 1, 44–50].
 • Shevchenko, V. M. (2012). Pryntsypy fiskalnoi polityky derzhavy na riznykh fazakh ekonomichnoho tsyklu [Principles of the fiscal policy of the state on different phases of the economic cycle]. Biuleten Mizhnarodnoho Nobelivskoho ekonomichnoho forumu, 1(2), 399–403 (in Ukrainian) [Шевченко, В. М. (2012). Принципи фіскальної політики держави на різних фазах економічного циклу. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 1(2), 399–403].
 • Sidorovich, A. V. (Ed.). (2001). Makrojekonomika [Macroeconomics] (4th ed.). Moscow: Delo i Servis (in Russian) [Сидорович, А. В. (Ред.). (2001). Макроэкономика (4-е изд.). Москва: Дело и Сервис].
 • Skladovi chastyny vytrat (vydatkiv) rozvytku ta vytrat (vydatkiv) spozhyvannia [Components of expenditures (expenditures) of development and expenditures (expenditures) of consumption] (Ukraine), 14 January 2011, No 11. Retrieved July 1, 2018, from http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/16737473 (in Ukrainian) [Складові частини витрат (видатків) розвитку та витрат (видатків) споживання (Україна), 14 січня 2011, № 11. Актуально на 01.07.2018. URL: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/16737473].
 • Skrynkovskyy, R. M. (2015). Sotsialno-ekonomichna stratehiia derzhavy na zasadakh harantuvannia sotsialnoi bezpeky: mekhanizm formuvannia ta problemy realizatsii [Socio-economic strategy of state on the basis of guaranteeing social security: mechanism of formation and problems of implementation]. Efektyvna ekonomika, 3. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3896 (in Ukrainian) [Скриньковський, Р. М. (2015). Соціально-економічна стратегія держави на засадах гарантування соціальної безпеки: механізм формування та проблеми реалізації. Ефективна економіка, 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3896].
 • State Statistics Service of Ukraine. (2018). Wages and salaries, social and labour relationship. Retrieved July 1, 2018, from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_e/dn.htm
 • Stepanenko, S. V. (2013). Osnovni pidkhody, napriamy ta instrumentarii derzhavnoho rehuliuvannia ekonomiky [Basic approaches, directions and tools of governmentcontrol of economy]. Derzhavne budivnytstvo, 2, 1–14 (in Ukrainian) [Степаненко, С. В. (2013). Основні підходи, напрями та інструментарії державного регулювання економіки. Державне будівництво, 2, 1–14].
 • Vdovychenko, A. (2018). How Does Fiscal Policy Affect GDP and Inflation in Ukraine? Visnyk of the National Bank of Ukraine, 244, 25–43. doi: 10.26531/vnbu2018.244.02
 • Zahorodnii, A. H., & Vozniuk, H. L. (2005). Finansovo-ekonomichnyi slovnyk [Financial and Economic Dictionary]. Lviv: Lvivska politekhnika (in Ukrainian) [Загородній, А. Г., & Вознюк, Г. Л. (2005). Фінансово-економічний словник. Львів: Львівська політехніка].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5ce3909-2bed-4c65-a8d8-7120a0b58eb0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.