PL EN


2016 | 46 | 60-79
Article title

W poszukiwaniu lepszego modelu rozwoju innowacyjnej gospodarki2

Content
Title variants
EN
Search for Better Model of Innovative Economy Development
RU
В поисках лучшей модели развития инновационной экономики
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor artykułu przedstawia wady liberalnego modelu gospodarki pobudzanej innowacjami oraz europejskiego modelu gospodarki opartej na wiedzy i dowodzi, że są one istotnymi przesłankami chaotyczności i dysproporcjonalności rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz narastania nierówności majątkowo-dochodowych i innych zagrożeń rozwojowych. Dla ich przezwyciężenia postuluje przejście od paradygmatów rozwoju przez globalizację liberalizacji i rozwoju potrójnie zrównoważonego do paradygmatu rozwoju zintegrowanego oraz od orientacji na innowacje do orientacji na innowacyjność. W artykule wskazane są również właściwości postulowanego modelu gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności zorientowanej na zintegrowany rozwój (GOWI) oraz warunki przejścia do niego. Są nimi przebudowa kapitału ludzkiego oparta na holizmie, respektowaniu odpowiedzialności wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej, zintegrowane zarządzanie innowacyjnością, spójny ład instytucjonalny zorientowany na zintegrowany rozwój i upowszechnianie zachowań innowacyjnych.
EN
The author of the paper presents the failures of liberal model of economy, which is stimulated by innovations and European model of knowledge-based economy. He emphasizes that these models are characterized by chaotic and disproportional nature of socio-economic development, increase in wealth and income inequality and other threats of development. To overcome them, it is postulated to shift from development paradigm based on global liberalization and triple bottom line concept towards the paradigm of integrated development, and from focus on innovations towards innovativeness. The article consists of the characteristics of the suggested model of economy, based on knowledge and innovativeness, which is focused on integrated development and conditions of a transformation towards it. The following issues are necessary, namely, the recon-struction of human capital, which is based on holism and respect of inter- and between generational responsibility, integrated management of innovativeness, coherent institutional order focused on integrated development and promotion of innovative attitudes.
Year
Volume
46
Pages
60-79
Physical description
Contributors
 • Katedra Ekonomii Stosowanej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Attali J., 2002, Słownik XXI wieku, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • Bal-Woźniak T., 2012, Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, PWE, Warszawa.
 • Barber B.R., 2009, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Wydawnictwo Muza S.A., Warszawa.
 • Bauman Z., 2011, Żyjąc w czasie pożyczonym, Wydawnictwo Literackie, Warszawa.
 • Europe 2020, The New Lisbon Strategy, Social and Economic Council, Hauge, July 2009. Kahneman D., 2012, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Warszawa.
 • Kołodko G.W., 1999, Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Kołodko G.W., 2008, Wędrujący świat, Pruszyński i S-ka, Warszawa.
 • Kuznets S., 1960, Population Change and Aggregate Output [w:] Demographic and Economic Change in Developed Countries, Princeton University Press, New York.
 • Kukliński A., 2005, Gospodarka oparta na wiedzy (G.O.W.) jako nowy paradygmat trwałego rozwoju, http://www.instytut.info/images/stories/konferencje/01_semina rium/Kuklinski.pdf (dostęp: 1.06.2015). Meadows D.H., Meadows D.I., Randers J., Behrens W.W., 1972, The Limits to Growth, Universe Books, New York. Mishan E.J., 1986, Spór o wzrost gospodarczy, Wydawnictwo PIW, Warszawa 1986.
 • North D.C., 1990, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, New York: Cambridge University Press. Piketty T., 2015, Kapitał XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Porter M.E., 2003, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Porter M.E., Kramer M.R., 2011, Tworzenie wartości dla biznesu i społeczeństwa, „Harvard Business Review Polska”, nr 99, Rodrik D., 2011, Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Sen A., 2002, Rozwój i wolność, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa.
 • Simon J., 1981, The Economics of Population Growth, Princeton University Press, New York.
 • Stiglitz J., 2007, Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Standing G., 2011, The Precariat: The New Dangerous Class, Bloomsbury Academic, London ans New York.
 • Thaler R.H., Sunstein C.R., 2012, Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia, Zysk i S-ka, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5cfa4e2-72a1-4341-b633-3f84c8fbfe8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.