Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 9 | 101 - 112

Article title

Polityka gospodarcza państwa w dziedzinie zatrudnienia i rynku pracy

Content

Title variants

EN
Economic policy of the state in the field of employment and labor market

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest próba uporządkowania dorobku literaturowego w zakresie definiowania polityki gospodarczej, jako przejawu aktywności państwa w gospodarce. Szczególną uwagę należy zwrócić na uzasadnienie ingerencji państwa zarówno w funkcjonowanie gospodarki jako całości, jak i na ingerencję w sam rynek pracy. Przejawem tejże ingerencji jest prowadzona przez kraje polityka rynku pracy, a jej odmiany zostały w literaturze sklasyfikowane jako modele polityk rynku pracy. Przedmiotem analizy są zatem rozważania teoretyczne oraz próba empirycznej ilustracji tychże zagadnień w postaci prezentacji skali wydatków na politykę rynku pracy w formie porównań międzynarodowych.
EN
The article attempts to organize the achievements of literature in defining economic policy, as a manifestation of the activity of the state in the economy. Particular attention should be paid to the justification for state intervention in both the functioning of the economy as a whole, and interference in the same labor market already. A manifestation of that intervention is carried out by the countries of labor market policy and its variants have been classified in the literature as models of labor market policies. The analysis is therefore theoretical and empirical illustration attempt these issues in the form of presentation of the scale of expenditure on labor market policy in the form of international comparisons.

Year

Issue

9

Pages

101 - 112

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

References

 • Frączek M. (2015), Cele rodzaje i efekty polityki rynku pracy, w: Frączek M. (red.), Polityka rynku pracy. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa, s. 45-53.
 • Furmańska-Maruszak A., Męcina J., Michoń P., Szylko-Skoczny M., Wiśniewski Z. (2015), Polityka państwa na rynku pracy. Uwarunkowania – kierunki zmian – efekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Jarmołowicz W., Knapińska M. (2005), Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Jarmołowicz W., Knapińska M. (2010), Polityka państwa na rynku pracy, w: Jarmołowicz W. (red.), Podstawy makroekonomii, Wydanie drugie poprawione, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 177-186.
 • Knapińska M. (2012), Wspólny europejski rynek pracy. Geneza – rozwój – funkcjonowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Lis S. (1994), Rola państwa w okresie transformacji gospodarki Polski, w: Lis S. (red.), Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce, Prace Komisji Nauk Ekonomicznych, nr 18, PAN, Kraków
 • Meller J. (1992), Makroekonomiczna polityka wynagrodzeń w gospodarce rynkowej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 10-11, s. 5-12.
 • Meller J. (2001), Przestrzenne zróżnicowanie polskiego rynku pracy i jego konsekwencje, w: Orczyk J. (red.), Dylematy zatrudnienia w warunkach postępującej integracji Polski z Unią Europejską, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 68-85.
 • Nagel K., Smandek I.M. (2010), Polityka rynku pracy i źródła jej finansowania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Stiglitz J.E. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wiśniewski Z. (1999), Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, UMK, Toruń.
 • Wojtyna A. (1990), Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • OECD (2016), baza danych, dostępny na: https://www.oecdilibrary.org/employment/data/oecd-employment-and-labour-market-statistics/labour-marketprogrammes-expenditure-and-participants-edition-2016_90b01b1b-en (28.11.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d5d55c73-1f97-4924-8f95-40f0fa96c307
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.