Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 23 | 55-72

Article title

Potencjał polskiego przemysłu zbrojeniowego

Content

Title variants

Potential of the Polish armament industry

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano restrukturyzację i przekształcenia polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego po zakończeniu zimnej wojny i rozpoczęciu transformacji ustrojowej, czego efektem jest jego konsolidacja w postaci Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przedstawiono jego szanse na coraz bardziej konkurencyjnym europejskim i światowym rynku uzbrojenia. Ukazano także możliwości i ofertę polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego. Autorzy postulują, aby do Polski została przeniesiona produkcja przynajmniej niektórych elementów kupowanego zagranicą uzbrojenia, którego nasz przemysł nie jest w stanie obecnie samodzielnie wyprodukować. Wskazują także na możliwości poprawy kondycji polskiej zbrojeniówki poprzez podniesienie wydatków na obronność do 2,5% PKB pod warunkiem, że conajmniej 75% potrzebnego uzbrojenia będzie produkowane w kraju. Artykuł zakończono wnioskami dotyczącymi przyszłości polskiego przemysłu obronnego.
EN
The article presents the restructuring and transformation of the Polish arms industry and its research and development base after the end of the Cold War and the beginning of the systemic transformation, which results in its consolidation in the form of Polska Grupa Zbrojeniowa (Polish Armaments Group). Its chances on an increasingly competitive European and world arms market were presented. The possibilities and offer of the Polish defense industry and its research and development facilities are also presented. The authors postulate that production of at least some elements of arms purchased abroad, which our industry is unable to produce on its own, has been transferred to Poland. They also point to the possibility of improving the condition of the Polish arms industry by raising defense spending to 2.5% of GDP, provided that at least 75% of the necessary armaments will be produced in the country. The article is ended with conclusions regarding the future of the Polish defense industry.

Year

Volume

23

Pages

55-72

Physical description

Contributors

author
 • Polskie Lobby Przemysłowe, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

References

 • Adamczyk, E., 2016. Dostęp do broni palnej w celu ochrony osobistej w Polsce. Studia nad Bezpieczeństwem, 1, 147-164.
 • Baranowska-Prokop, E., 2013. Umowy offsetowe a modernizacja polskiego przemysłu obronnego. Przegląd Zachodniopomorski, 3, 2, 23-37.
 • Bomba, A., Kubisiak, P. A., 2012. Wojna ekonomiczna i jej skutki społeczne. Zeszyty Naukowe WSOWL, 3 (165), 48-64.
 • Cyran, A., Soroka, P. (red.), 2014. Szanse i zagrożenia wynikające z otwarcia europejskiego rynku uzbrojenia dla polskich przedsiębiorstw obronnych, Wydawnictwo UJK, Kielce, 57-59.
 • Dąbrowa-Szefler, M., 2016. Zmiany w strukturze sektorowej i instytucjonalnej sfery badawczo-rozwojowej w Polsce w okresie transformacji systemowej. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1 (13), 7-22.
 • Gawinecki, M., Grudzewski, W. M., Rogowski, W., 2000. Alianse strategiczne przedsiębiorstw w warunkach polskich. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 3, 3-6.
 • Gołębiowski, J., 1990. Przemysł wojenny w Polsce, 1918-1939 (No. 111). Wydaw. Nauk. WSP.
 • Gołębiowski, J., 2000. COP: dzieje industrializacji w rejonie bezpieczeństwa 1922-1939 (No. 284). Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Grabowski, T., 1963. Inwestycje zbrojeniowe w gospodarce Polski międzywojennej. Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej.
 • Hongbing, S., 2011. Wojna o pieniądz. Świat władzy pieniądza, Wydawnictwo Wektory, Bielany Wrocławskie.
 • Jaworski, J., 2006. Restrukturyzacja polskiego przemysłu zbrojeniowego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, 130-142.
 • Jędrzejowska, K., 2013. Polska w międzynarodowym systemie finansowymszanse i zagrożenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, 57, 235-247.
 • Kade, J., 2013. Polski przemysł obronny, Warszawa, maszynopis niepublikowany.
 • Kubryński, K., 2014. Koncepcja oraz projekt aerodynamiczny lekkiego samolotu odrzutowego LAR-1 Flaris. Mechanika w lotnictwie, 1, s. 317-328.
 • Kulczycki, M., 2011. Polska w kształtowaniu europejskiego systemu bezpieczeństwa – aspekt militarny. Zeszyty Naukowe WSOWL, 3 (161), s. 25-44.
 • Kwiatkowski, E., 2011. Kryzys globalny a rynek pracy w Polsce i innych krajach Grupy Wyszehradzkiej. Ekonomista, 1, 2011, s. 37-54.
 • Lewandowski, W., 2011. Polski przemysłowy potencjał obronny w dobie konsolidacji. Bezpieczeństwo Narodowe, 1, 17, s. 169-182.
 • Machniak, A., 2016. Zarys problematyki offsetu w kontekście rozwoju polskiego przemysłu obronnego. Polityka i Społeczeństwo, 2, 69-82.
 • Mężyk, A., Klein, W., Skowron, K., Grabania, M. Ł., 2015. Pojazd gąsienicowy z napędem hybrydowym-część 1. Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe, 3 (38), 65-79.
 • Moczulski, L., 2016. Geopolityka w trójwymiarowym świecie. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 4 (55), 170-195.
 • NIK, 2004. Informacja o wynikach kontroli restrukturyzacji sektora obronnego (2004), NIK, Warszawa.
 • Pacek, B., 2014. Konsolidacja przemysłowego potencjału obronnego w Polsce: uwarunkowania, dylematy i szanse. Zeszyty Naukowe AON, (1 (94)), 5-24.
 • Piątkowski, K., 2003. Polski przemysł zbrojeniowy na rozdrożu. Polska w Europie, 1, 43, s. 151-192.
 • Polak, R., Soczyński, M., 2016. Formalne możliwości kierowania zakupów sprzętu wojskowego do polskiego przemysłu obronnego. Systemy Logistyczne Wojsk, (44), 275-285.
 • Rogala-Lewicki, A., 2017. Integracja europejskiego przemysłu obronnego. Przegląd Geopolityczny, 19, 142-161.
 • Skrzypczak, W., Luzak, P., 2014. Miejsce, rola i zadania polskiego przemysłu zbrojeniowego w systemie bezpieczeństwa państwa. Przegląd Strategiczny, (7), 467-479.
 • Soroka, P. (red.), 2011. Modernizacja Wojsk Lądowych impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki. Warszawa.
 • Soroka, P., 2014. Procesy przekształceń i dostosowania polskiego sektora przemysłu obronnego do wymogów europejskiego rynku uzbrojenia, w: A. Cyran, P. Soroka (red. naukowa i wstęp), Szanse i zagrożenia wynikające z otwarcia europejskiego rynku uzbrojenia dla polskich przedsiębiorstw obronnych, Wydawnictwo UJK, 57-59.
 • Soroka, P., 2015. Analiza uwarunkowań organizacyjnych, ekonomicznych i społecznych programu tworzenia spółek pracowniczych w przemyśle zbrojeniowym, ekspertyza autorska dla Forum Związków Zawodowych, Warszawa
 • Soroka, P., 2016. Rola nowoczesnych technologii w wyścigu zbrojeń, Przegląd Geopolityczny, 16, 2016, s. 77-86.
 • Szlachta, M., 2001. Współczesne problemy przemysłu zbrojeniowego Polski. Szanse i wyzwania na przyszłość, w: J. Płaczek (red. naukowa), Gospodarka obronna Polski w końcu lat dziewięćdziesiątych. Szanse i zagrożenia, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 57-58.
 • Szymonik, A., 2014. Przetarg nieograniczony-podstawowy tryb udzielania zamówienia. Systemy Logistyczne Wojsk, 40, 311-321.
 • Wilczyński, P. L., 2012. Innowacje w zbrojeniach i obronności jako katalizator przemian technologicznych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, (20), 124-133.
 • Wilczyński, P. L., 2013a. Inwestycje w zbrojenia w czasach kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorczość-Edukacja, 9, 227-244.
 • Wilczyński, P. L., 2013b. Sektor zbrojeniowy jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 133-156.
 • Wilczyński, P. L., 2015. Rozmieszczenie europejskich stoczni produkujących okręty wojenne. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29, 1, 138-161.
 • Wilczyński, P. L., 2016. Geografia europejskiego przemysłu motoryzacyjnego w branży zbrojeniowej [w:] Kopeć, R. (red.), Przemysł zbrojeniowy – tendencje, perspektywy, uwarunkowania, innowacje, Wyd. Nauk. Uniw. Pedagogicznego, Kraków 2016, s. 149-176.
 • Wilczyński, P. L., 2017. Problematyka bezpieczeństwa we współczesnym dyskursie eksperckim w Polsce. Przegląd Geopolityczny, 21, 2017, s. 48-66.
 • Żuraw, P., 2011. Żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych w strukturze obronnej państwa: http://wso.wroc.pl/images/Konferencje/Katastrofy/2011/14_zuraw_pa wel.pdf (pobrano wrzesień 2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d5dd9225-5a8a-4c2c-ad1a-8fdb4808f7a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.