Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 3/2011 (33) | 42-61

Article title

Efektywność w ochronie zdrowia w krajach OECD i UE z uwzględnieniem czynnika innowacyjności

Content

Title variants

EN
Effectiveness of health care in the OECD and EU countries with the innovation factor taken into account

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono próbę analizy efektywności ochrony zdrowia (OZ) w wybranych krajach UE i OECD z uwzględnieniem czynnika innowacyjności. Podstawowym źródłem danych prezentowanych w artykule są ogólnodostępne informacje z baz danych krajów lub organizacji międzynarodowych: WHO, OECD, UE, INSEE1. Dane przedstawione w tabelach i na rysunkach prezentują struktury, współzależności oraz dynamikę zmiennych. Zaprezentowano główne problemy cywilizacyjne świata związane bezpośrednio lub pośrednio z obszarem ochrony zdrowia. Przeanalizowano wydatki na OZ, ich dynamikę na tle dynamiki PKB poszczególnych krajów. Do analizy efektów wykorzystano oczekiwaną długość życia. Oczekiwana długość życia w głównej mierze zależy od wydatków na OZ. Wydatki na badania i rozwój w dziedzinie OZ w niewielkim stopniu objaśniają oczekiwaną długość życia. Mieszkańcy krajów nadrabiających zaległości w innowacjach żyją krócej niż mieszkańcy krajów o wyższym poziomie zaangażowania w innowacje.
EN
The paper presents an analysis of effectiveness of health care in the selected OECD and EU countries with the innovation factor taken into account. The primary source of data presented in this article is publicly available data from databases of different countries or international organizations: WHO, EU, OECD, INSEE. The data presented in tables and figures show: the structures, dynamics and interdependence of variables. The paper presents the main civilisation problems of the world, directly or indirectly related to health care. Health care expenditures and their dynamics are analysed and compared to the dynamics of the GDP growth. The life expectancy has been used to analyse the effects. Life expectancy depends mainly on the expenditures on health care. Expenditures on R&D in health care explain life expectancy only to a small extent. Residents of countries catching up in terms of innovation live shorter than these of countries with a higher level of commitment to innovation.

Keywords

Year

Issue

Pages

42-61

Physical description

Dates

published
2015-07-30

Contributors

References

 • Frączkiewicz-Wronka, A. (red.) 2010. Pomiar efektywno􀄂ci organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Hartz, S. i􀁢 J. John 2009. Public health policy decisions on medical innovations: What role can early economic evaluation play? Science Direct Health Policy, nr 89, s. 184– 192A.
 • Institution of Mechanical Engineers 2011. Population: one planet, too many people? London: Institution of Mechanical Engineers, www.imeche.org/environment.
 • Joumard, I., André, C., Nicq, C. i􀁢O. Chatal 2008. Health Status Determinants: Lifestyle, Environment, Health Care Resources and Efficiency. OECD Economics Department Working Papers, nr 627, Paris: OECD. Ochrona zdrowia na 􀄂wiecie: Komisja wzywa Uni􀃚 do intensyfikacji dzia􀃯a􀃱 2010. IP/10/403 Data 31/03/2010, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/403&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en.
 • OECD 2009. Health at a􀁢 Glance 2009: OECD Indicators.
 • OECD 2010a. Améliorer le rapport coût-efficacité des systèmes de santé, OCDE Département des Affaires Économiques, Note de politique économique no 2.
 • OECD 2010b. Health care systems: Getting more value for money, OECD Economics Department Policy Notes No. 2.
 • OECD 2010c. Measuring Innovation: A New Perspective.
 • OECD 2010d. Les priorités des systèmes de santé lorsque l’argent est rare, Réunion ministérielle de l’OCDE sur la santé Session 1, Paris. Rada Ministrów 2007. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015, Za􀃯􀃈cznik do Uchwa􀃯y nr 90/2007 z􀁢 dnia 15 maja 2007 r. Raport 1 Grupy roboczej na rzecz innowacji w􀁢opiece zdrowotnej 2008. Dost􀃚p polskich pacjentów do innowacji. Analiza sytuacji i􀁢 Propozycje rozwi􀃈za􀃱, http://www.cioz.pl. Raport 2 Grupy roboczej na rzecz innowacji w􀁢 opiece zdrowotnej 2010. Zwi􀃚kszanie dost􀃚pu do innowacji w􀁢 ochronie zdrowia w􀁢Polsce – 2010, http://www.cioz.pl.
 • UN 2004. United Nations World Population to 2300, New York: United Nations.
 • UN 2008. United Nations Population Database – World Population Prospects: The 2008 Revision, New York: United Nations.
 • UN 2009. United Nations World Population Prospects: The 2008 Revision, New York: United Nations WHO 2007. Spending on health: A global overview Fact sheet N°319, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs319/en/index.html.
 • WHO 2010a. Bulletin of the World Health Organization 2008, WHO 86, s. 857–863.
 • WHO 2010b. The World Health Report, Health Systems Financing. The path to universal coverage.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d5e555c4-c20e-475e-b01f-0b9a63e8aca7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.