PL EN


2017 | 1(22) | 55-82
Article title

Możliwości podnoszenia i zarządzania kompetencjami osób niepełnosprawnych w Polsce. Wnioski z badań własnych Fundacji Przedsiębiorczości i Rynku Pracy

Authors
Content
Title variants
EN
Opportunities to improve management and competence of persons with disabilities in Poland. Conclusions drawn out from the own research of the Foundation for Enterprise and Labor Market
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem opracowania jest przedstawienie istoty procesu kształtowania kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych, ukazane poprzez wykorzystanie jednego z najważniejszych konstruktów psychologicznych warunkujących udany start, karierę i rozwój zawodowy pracowników z niepełnosprawnościami w Polsce. Autonomizacja poczucia własnej wartości, powszechnie uważana za kluczowy mechanizm determinujący psychiczny dobrostan człowieka, jest skutecznym narzędziem skłaniającym nieaktywne zawodowo osoby niepełnosprawne do zdobycia nowych umiejętności przydatnych w życiu i pracy. Autor artykułu analizuje problematykę kompetencji osób niepełnosprawnych poprzez celowe odniesienia do terminów związanych z rozwojem zawodowym człowieka. Poszukuje odpowiedzi na dwa kluczowe pytania: Jaki jest obecny poziom kompetencji zawodowych nieaktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych?, Jakie powody skłaniają badanych niepełnosprawnych do podnoszenia poziomu własnych kompetencji i zarządzania nimi?. Uzyskanie odpowiedzi na te pytania stało się bodźcem do rozpoczęcia badań własnych pt. Gotowość do podnoszenia poziomu kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych, realizowanych we współpracy z ogólnopolską organizacją pozarządową
EN
The purpose of the description is to present the essence of the competence formation process of persons with disabilities shown by the use of one of the most important psychological constructs determining a good start in a career and professional development of employees with disabilities in Poland. Autonomy of self-esteem generally regarded as the key mechanism for determining mental well-being of man is an effective tool for inducing inactive people with disabilities to acquire new skills for life and work. The article analyzes the problem of the disabled person’s competences through a deliberate reference to the terms associated with the proffesional man’s development. Searches the answer for two key questions: What is the current level of economically inactive disabled people’s professional competence?, What reasons convince respondents with disabilities to raise their level of competence and management?. Getting the answers to these questions have become the reason for starting the research titled Readiness for raising the level of professional competence of persons with disabilities implemented in cooperation with a nationwide non-governmental organization.
Year
Issue
Pages
55-82
Physical description
Dates
published
2017-06-05
Contributors
 • Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • Wydział Społeczno-Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
References
 • Adamczyk M., Zorientowane procesowo doskonalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, Wrocław, Politechnika Wrocławska, 2007
 • Bocheński J., Współczesne metody myślenia, Poznań, W drodze, 1992
 • Borowiecki P., Samoocena osób z niepełnosprawnością w świetle wybranej literatury i badań własnych, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2015, Nr II
 • Bronk A., Wielość nauk i jedność nauki (Stanisława Kamińskiego opcje metodologiczne), [w:] Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin, KUL, wyd. IV poprawione, 1992
 • Davenport T. H., Process Innovation – Reengineering Work through Information Technology, Harvard Business Press, 1993
 • Durlik I., Restrukturyzacja procesów gospodarczych, Reengineering, Warszawa, Placet, 1998
 • Edukacja dla pracy. Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2007, Warszawa, Wyd. UNDP Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, 2007
 • Fraleigh B. J., A First Course in Abstract Algebra, Stany Zjednoczone, Addison-Wesley, wyd. IV, 1989
 • Grobler A., Metodologia nauk, Kraków, Wydawnictwo Aureus, 2008
 • Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, Lublin, KUL, wyd. II zmienione, 2001
 • Garbat M., Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej, t. I, Praca zawodowa, red. Paszkowicz M. A., Garbat M., Zielona Góra, 2013
 • Kabaj M., Elementy programu ograniczania bezrobocia młodzieży, Warszawa, Wyd. Naukowe Scholar, 2004
 • Łysoń P., Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków, Warszawa, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Głównego Urzędu Statystycznego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Gdańsku i Instytutem Badań Edukacyjnych, 2013
 • Malinowska I., Rola-Jarzębowska A., Ocenianie w procesie pracy i jego znaczenie dla zarządzania kompetencjami zawodowymi oraz rozwoju zawodowego pracowników, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2011, Nr 34
 • Marszałek A., Doskonalenie kluczowych kompetencji jako wymóg współczesnego rynku pracy, „E-mentor” 2011, Nr 3(40)
 • Niedzielski E., Wybrane problemy zatrudniania osób niepełnosprawnych, „Optimum Studia Ekonomiczne” 2014, Nr 2(68)
 • Od Kodeksu do Strategii CSR, red. Kanigowska M., „As Biznesu – Kwartalnik o Społecznej Odpowiedzialności” 2014, Nr 10
 • Olszewski J., Wpływ globalizacji i transformacji na kształtowanie się systemu pracy, [w:] Gospodarka XXI wieku Innowacyjność, Ekonomika i Organizacja, Część III, Szczecin, Naukowe Wydawnictwo IVG, 2012
 • Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2011 r., Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, 2012
 • Penkala D., Ocena pracownika oparta na kompetencjach. Wykorzystanie wyników oceny do planowania szkoleń i rozwoju pracowników, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej” 2011, Nr 34
 • Sołtys A., Zarządzanie kadrami jako czynnik konkurencyjności firm, Łódź, Uniwersytet Łódzki, 1998
 • Trzcieliński S., Zależności przyczynowo-skutkowe w przekształceniach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa wytwórczego, Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 1999
 • Adamczyk M., Procesy przedsiębiorstwa – definicje, źródło: http://procesybiznesowe. pl/2013/procesy-przedsiebiorstwa-%E2%80%93-definicje, [za:] Hammer M., Champy J., 1994, [dostęp: 08.04.2016]
 • Bielecka-Prus J., Diagnoza rynku pracy województwa lubelskiego w aspekcie funkcjonowania na nim osób niepełnosprawnych, Lublin, Wydawnictwo WSPA, 2011, źródło: https://www.academia.edu/3377614/Osoby_niepe%C5%82nosprawne_ na_rynku_pracy_Lubelszczyzny, [dostęp: 22.04.2016]
 • Czego (nie) uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce, raport Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Fundacji im. Friedricha Eberta, Warszawa, 2008, źródło: http://rynekpracy.org/wiadomosc/763104.html, [dostęp: 29.01.2016]
 • Dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za rok 2010, źródło: http://rynekpracy. org/wiadomosc/763104.html, [dostęp: 29.01.2016]
 • Dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za rok 2010, źródło: http://rynekpracy. org/wiadomosc/763104.html, [dostęp: 29.01.2016]
 • Gajdziewska W., źródło: http://www.pfron.org.pl/bip/komunikaty/954,Ogloszenie-otwartego- naboru-partnerow-w-celu-wspolnej-realizacji-projektu-pnWsp.html, [dostęp: 29.12.2015]
 • Hajec M., Niedopasowanie umiejętności w Unii Europejskiej, Sedlak & Sedlak, źródło: http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.996, [dostęp: 26.12.2015]
 • Marszałek A., Doskonalenie kluczowych kompetencji jako wymóg współczesnego rynku pracy, „E-mentor” 2011, Nr 3(40), źródło: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/ index/numer/40/id/841, [dostęp: 28.01.2016]
 • Niedzielski E., Wybrane problemy zatrudniania osób niepełnosprawnych, [w:] „Optimum Studia Ekonomiczne” 2014, Nr 2(68), red. Roszkowska E., źródło: http:// optimum.uwb.edu.pl/?cat=3, [dostęp: 12.04.2016]
 • Rydzewski P., Maciejewska R., Bielecka-Prus J., Szkoła A., Projekt Diagnoza rynku pracy województwa lubelskiego w aspekcie funkcjonowania na nim osób niepełnosprawnych, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, źródło: https://www.academia. edu/3377614/Osoby_niepe%C5%82nosprawne_na_rynku_pracy_Lubelszczyzny, [dostęp: 22.04.2016]
 • Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia, PN-EN ISO 9000:2000, źródło: http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,biznesu,464.html, [dostęp: 08.04.2016]
 • Wyżnikiewicz B. i in., Stan i prognoza koniunktury gospodarczej, Warszawa, IBnGR, źródło: http://www.ibngr.pl/Inicjatywy/Prognozy-Makroekonomiczne-IBnGR, [dostęp: 05.02.2016]
 • Dokument OECD, Live longer, work longer, źródło: http://www.oecd.org/employment/ livelongerworklonger.htm, [dostęp: 21.04.2016]
 • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej ogłoszona w 2007 r. przez Parlament Europejski, Radę Europejską i Komisję Europejską, http://eur-lex.europa.eu/ legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2010:083:FULL&from=PL, [dostęp: 27.09.2016]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7734
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5eaa819-07ef-4c55-9018-eda803d5075f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.