PL EN


2018 | 63(6) Ekonomia XVII | 5-14
Article title

Finanse publiczne w 2017 roku – próba analizy

Authors
Content
Title variants
EN
Public Finance in 2017. An Attempt to Carry out an Analysis
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W 2017 r. nastąpiło dalsze obniżenie deficytu sektora finansów publicznych (do 1,7% PKB), co prawdopodobnie jest najlepszym wynikiem polskich finansów publicznych od 1929 r. Ogólnie stan polskich finansów publicznych należy uznać za dobry, ale w świetle bieżących kryteriów. Dalsze perspektywy nie są już tak dobre. Zachodzi strukturalna nierównowaga pomiędzy poziomem obciążeń podatkowych a programem wydatkowym, skoro nie udało się wyeliminować deficytu w szczytowym punkcie koniunktury. Pewne spowolnienie dynamiki PKB nie stworzy jeszcze istotnego zagrożenia, ale recesja może doprowadzić do załamania.
EN
In 2017, there took place a further reduction of deficit of the public finance sector (to 1.7% of GDP), what has probably been the best result of Polish public finance since 1929. In general, the state of Polish public finance should be considered as good, though in the light of current criteria. Further perspectives are already not so good. There takes place structural disequilibrium between the level of tax burden and the spending programme forasmuch it has not been possible to eliminate deficit at the peak of boom. A certain slowdown of the GDP dynamics will yet not have produced a real threat, but recession may have led to a slump.
Contributors
References
  • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (2018), Rada Ministrów, Warszawa.
  • Eurostat (2018), “Newsrelease”, No. 39/2018.
  • Eurostat (2018), “Newsrelease”, No. 69/2018.
  • GUS (2018), Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017, Warszawa.
  • Wieloletni plan finansowy państwa na lata 2018-2021. Program konwergencji – Aktualizacja 2018 (2018), Rada Ministrów, Warszawa.
  • European Commission (2018), General Government Data, General Government Revenue, Expenditure, Balances and Gross Debt, Spring.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5f614c5-4c70-40b5-b476-1d6e6a5fc937
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.