PL EN


2016 | 52 | 4(210) | 487-528
Article title

Określanie i wdrażanie priorytetów tematycznych w polityce naukowej i innowacyjnej w Polsce po 1989 roku

Authors
Content
Title variants
EN
Setting and implementing thematic priorities in science and innovation policy in Poland after 1989
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poddano analizie działania związane z określaniem i wdrażaniem priorytetów tematycznych w krajowej polityce naukowej i innowacyjnej po 1989 roku. W okresie tym opracowanych zostało kilkadziesiąt krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych, w których przyjmowano różne założenia co do sposobu identyfi kowania i formułowania priorytetów tematycznych. W dokumentach tych wskazywano kilka lub kilkanaście priorytetów głównych (bardzo ogólnych), a w ramach każdego z nich – kilka lub kilkanaście priorytetów szczegółowych. Tak szerokie listy priorytetów rodzą wątpliwość co do istoty i celu priorytetyzacji. Przy defi niowaniu priorytetów posługiwano się różnymi kategoriami: od dziedzin nauki i technologii oraz sektorów przemysłowych po konkretne problemy badawcze lub rozwiązania technologiczne. Do porównania priorytetów tematycznych wykorzystano narzędzie EYE@RIS3 opracowane przez Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych z siedzibą w Sewilli. Mimo różnych podejść do identyfi kowania i defi niowania priorytetów, analizowane dokumenty wskazywały te same lub zbliżone obszary tematyczne. Słabością priorytetyzacji był brak lub niski poziom środków przeznaczonych na fi nansowanie zidentyfi kowanych obszarów priorytetowych, stąd ich wyróżnienie miało głównie walor informacyjno-deklaracyjny.
EN
The article presents the activities related to the identifi cation and implementation of the thematic priorities in the science and innovation policy in Poland after 1989. There were developed dozens of national and regional strategic documents indicating the thematic priorities in science and innovation during this period. The documents were based on various assumptions about the identifi cation and formulation of these priorities. They pointed out over a dozen of general priorities and related to them many specifi c priorities. The thematic priorities were defi ned at different levels of aggregation: from the fi elds of science and technology as well as industrial sectors to the specifi c research or technological areas and problems. To analyze these priorities the EYE@RIS3 tool developed by Institute for Prospective Technological Studies in Seville was used. Despite the different approaches, the analyzed documents indicate the same or similar thematic priorities. From the perspective of implementation, due to the lack or low level of resources allocated to their funding, most of them played mainly informational and declarative role.
Year
Volume
52
Issue
Pages
487-528
Physical description
Dates
published
2016-09
Contributors
author
 • Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
References
 • Bank Światowy, 2015, W kierunku innowacyjnej Polski: Proces przedsiębiorczego odkrywania i analiza potrzeb przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa: World Bank Group.
 • Breznitz D., 2007, Industrial R&D as a national policy: Horizontal technology policies and industrialstate co-evolution in the growth of Israeli software industry, „Research Policy”, 36: 1465–1482.
 • Breznitz D., Ketokivi M., Rouvinen P., 2009, Demand- and User-Driven Innovation, w: Veugelers R., red., Evaluation of the Finnish National Innovation System – Full Report, Helsiniki: Taloustieto Oy, 71–102.
 • Cervantes M., 2008, Towards Good Practices in Priority Setting: Background and Issues Paper, Paryż: OECD TIP.
 • Expert Group Report, 2009, The role of community research policy in the knowledge-based economy, Luxemburg: Publication Offi ce of the European Union.
 • Foray D., Van Ark B., 2007, Smart specialisation in a truly integrated research area is the key to attracting more R&D to Europe, Knowledge Economists Policy Brief No. 1, Dokument internetowy: http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/policy_brief1.pdf [Dostęp: 28 września 2016 r.].
 • Foray D., Goenaga X., 2013, The Goals of Smart Specialisation, S3 Policy Brief Series, No. 1/2013, Luxemburg: Publication Offi ce of the European Union.
 • Foray D., Goddard J., Goenaga X., Landabaso M., McCann P., Morgan K., Nauwelaers C., Ortega--Argiles R., 2012, Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS3), Luxemburg: Publication Office of the European Union.
 • Foray D., Rainoldi A., 2013, Smart specialization programmes and implementation, S3 Policy Brief Series No. 02/2013, Luxemburg: Publication Offi ce of the European Union.
 • Frąckowiak J.K., 1995, Polityka naukowa i naukowo-techniczna państwa realizowana przez Komitet Badań Naukowych w latach 1991–1994, w: Kukliński A., red., Nauka, technologia, gospodarka: wzajemne powiązania i globalne tendencje rozwoju, Warszawa: KBN, 9–52.
 • Gassler H., Polt W., Rammer Ch., Weber M., Mahroum S., Kubeczko K., Keenan M., 2004, Priorities in Science & Technology Policy – An International Comparison, Wiedeń: Joanneum Research Foschungsgesellschaft GmbH.
 • Gassler H., Polt W., Rammer Ch., 2008, Priority setting in technology policy – historical development and recent trends”, w: Nauwelaers C., Wintjes R., red., Innovation Policy in Europe, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • Gorzelak G., Bąkowski A., Kozak M., Olechnicka A., 2006, Polskie regionalne strategie innowacji: ocena i wnioski dla dalszych działań, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Hauknes J., 1999, Technological infrastructures and innovation policies, Oslo: STEP Report.
 • Jabłecka J., 2009, Finansowanie badań ze źródeł publicznych. Rady badawcze, instrumenty finansowania, ewolucja systemu w Polsce, Warszawa: Centrum Badań Polityki dań Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski.
 • KBN, 1993, Założenia polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa, Warszawa: KBN.
 • KBN, 1996, Preferowane kierunki badań naukowych i prac rozwojowych dla zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki, Warszawa: KBN.
 • Kwiatkowski S., 1995, Nauka-technika-gospodarka w Europie Środkowej. Priorytety badań naukowych, w: Kukliński A., red., Nauka, technologia, gospodarka: wzajemne powiązania i globalne tendencje rozwoju, Warszawa: KBN, 131–140.
 • Lall S., Teubal M., 1998, Market-Stimulating Technology Policies in Developing Countries: A Framework with Examples from East Asia, „World Development”, 26.8: 1369–1385.
 • Maincent E., Navarro L., 2006, A Policy for Industrial Champions: from picking winners to fostering excellence and growth of fi rms, Industrial Policy and Economic Reforms Papers No. 2, Luxemburg: Publication Office of the European Union.
 • MNiI, 2004, Założenia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa do 2020 roku, Warszawa: MNiI.
 • MNiI, 2005, Krajowy Program Ramowy, Warszawa: MNiI.
 • MNiSW, 2008, Krajowy Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych, Warszawa: MNiSW.
 • MNiSW, 2011, Krajowy Program Badań, Warszawa: MNiSW.
 • MNiSW, 2015, Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Monitor Polski 2015, Poz. 145 tom 1.
 • MPiH, 1994, Założenia polityki proinnowacyjnej państwa, Warszawa: MPiH.
 • MR, 2016, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – projekt do konsultacji społecznych, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.
 • NCN, 2012, Stanowisko Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie priorytetowych obszarów badań podstawowych, Załącznik do Uchwały Rady NCN 101/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku.
 • NCBR, 2014, Raport roczny 2013, Warszawa: NCBR.
 • NCBR, 2015, Raport roczny 2014, Warszawa: NCBR.
 • NCBR, 2016, Raport roczny 2015, Warszawa: NCBR.
 • NIK, 1997, Informacja o wynikach kontroli przyznawania przez Komitet Badań Naukowych i wykorzystania środków na realizację projektów badawczych zamawianych, P96/013, Warszawa: NIK.
 • NIK, 2002, Informacja o wynikach kontroli wydatkowania środków budżetowych na finansowanie (dofinansowanie, przez Komitet Badań Naukowych projektów badawczych podejmowanych na wniosek organów administracji rządowej, Warszawa: NIK.
 • NIK, 2016, Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2015 roku w częściach 32-Rolnictwo, 33-Rozwój wsi, 35-Rynki rolne i 62-Rybołówstwo, Warszawa: NIK.
 • OECD, 1991, Choosing Priorities in Science and Technology, Paryż: OECD Publishing.
 • OECD, 2013, Draft Synthesis Report on Innovation Driven-Growth in Regions: The Role of Smart Specialisation, Paryż: OECD Publishing.
 • PAG Uniconsult, 2008, Wpływ realizacji SPO WKP na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Raport końcowy, Warszawa: PAG Uniconsult.
 • Sorvik J., Kleibrink A., 2015, Mapping Innovation Priorities and Specialisation Patterns in Europe, S3 Working Paper Series No. 08/2015, Luxemburg: Publication Office of the European Union.
 • Teubal M., 1997, A catalytic and evolutionary approach to horizontal technology policies (HTPs), „Research Policy”, 25: 1161–1188.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5fe406f-7ff9-4b0b-b189-5807a6cfc95c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.