Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4 (369) Tom I | 218-228

Article title

Znaczenie marki polskiej żywności w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym na przykładzie owoców i warzyw

Content

Title variants

EN
Importance of the Brand of Polish Food in building Competitive Advantage in the International Market on the Example of Fruit and Vegetables
RU
Значение марки польских продуктов питания в формировании конкурентного преимущества на международном рынке на примере овощей и фруктов

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie kierunku podejmowanych działań promocyjnych zmierzających do budowania marki polskiej żywności na rynku międzynarodowym. Punktem wyjścia artykułu jest prezentacja możliwości i wyznaczników budowania przewagi konkurencyjnej na rynku zagranicznym. Główna uwaga została skupiona na roli i znaczeniu wizerunku marki w tym procesie. Następnie omówiono ofertę owoców i warzyw, będącą przedmiotem działań eksportowych i narzędzia wsparcia promocji. W rozważaniach skupiono uwagę na instytucjach, które odgrywają szczególną rolę we wspieraniu rozwoju eksportu i budowaniu marki polskiej żywności. Z przeprowadzonych badań wynika, że współcześnie podstawą budowania trwałej przewagi konkurencyjnej jest silna marka.
EN
The aim of the article is to present the scope of promotion instruments used in the international food market to create the image. At the beginning, the possibilities and determinants of competitive advantage building are reviewed. The main attention is paid to the role of brand image. Next, the fruit and vegetable export offer and promotional instruments are presented. The role of institutions, which are responsible for promotional export policy, is discussed. The results of research show that creation of competitive advantage of the food industry is a strong brand.
RU
Цель статьи – представить направление предпринимаемых меропритий по продвижению, направленных на формирование марки польских продуктов питания на международном рынке. Точка отправления статьи – представление возможностей и определителей ормирования конкурентного преимущества на зарубежном рынке. Основное внимание сосредоточили на роли и значении имиджа марки в этом процессе. Затем обсудили предложение овощей и фруктов, являющееся предметом меропритий по экспорту, и инструменты поддер- жки продвижения. В своих рассуждениях авторы сосредоточили внимание на учреждениях, которые играют особую роль в поддержке развития экспорта и в формировании марки польских продуктов питания. Проведенные обсле- дования показывают, что ныне основу формирования прочного конкурентного преимущества представляет сильная марка.

Year

Pages

218-228

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • KUK Polska

References

 • Bieniek-Majka M. (2015), Determinanty eksportu owoców i warzyw z Polski w latach 2004-2014, „Roczniki Naukowe SERiA”, nr 17(4). „Biuletyn Informacyjny ARR” (2016), nr 3.
 • Eksport polskich jabłek wg PIORiN (2017), http://www.sadownictwo.com.pl/eksport-polskich-jablek-wg-piorin [dostęp: 10.04.2017].
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (1996), Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa.
 • Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa.
 • Pilarczyk B., Nestorowicz R. (2010), Marketing ekologicznych produktów żywnościowych, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Porter M.E. (1991), The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press Ltd, London and Basingstoke.
 • Rośnie światowy handel zagraniczny owocami i warzywami (2017), FAMM/FAPA na podstawie: Factsheet 10 jaar werelhandel, http://www.sadyogrody.pl [dostęp: 10.04.2017].
 • Rynek owoców i warzyw, stan i perspektywy (2016), „Analizy Rynkowe”, nr 48, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Rynek owoców i warzyw (2016), „Kwartalnik ARR”, nr 3.
 • Szwacka-Mokrzycka J. (2012), Marketing – mechanizmy gry rynkowej, SGGW w Warszawie, Warszawa.
 • Szwacka-Mokrzycka J. (2013), Tendencje rozwojowe popytu i podaży żywności w Polsce, SGGW w Warszawie, Warszawa.
 • Urban R. (2008), Marketing produktów spożywczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d604ac5e-2a9a-447d-adaf-d4021df1f005
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.