PL EN


2016 | 37 | 2 | 87-101
Article title

Cyberprzestrzeń jako zagrożenie dla człowieka XXI wieku

Authors
Content
Title variants
EN
Cyberspace as a New Form of Threat in the 21st Century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Media wpływają na całokształt obecnego życia jednostki i całych grup społecznych (zarówno naturalnych, jak rodzina jak też wtórnych). Na szczególną uwagę zasługuje „generacja Z”, czyli młodzież urodzona na przełomie XX i XXI wieku, która nie zna świata bez Internetu i innych massmediów. Zjawisko to nakłada się na istniejące już w rzeczywistości społecznej subkultury młodzieżowe, przenosząc wiele ich aspektów do cyberprzestrzeni. Powoduje to wyłonienie się zupełnie nowej jakości istniejących subkultur, jak również powstanie zupełnie nowych subkultur, które nie mogą istnieć poza rzeczywistością wirtualną. Na szczególną uwagę zasługują: cybergoci i cyberpunki, hejterzy, hakerzy i piraci, gracze komputerowi, bolgerzy, machinimiści, fanfikowcy i scenowcy.
EN
The media have a significant influence on everyday life of an individual as well as on the life of whole social groups (both primary, such as family, and secondary). Particularly noteworthy here is the so called “Generation Z”, i.e. young people born at the turn of the 21st century who cannot conceive of a world without Internet and other mass media. This phenomenon is imposed on youth subcultures that already exist in the social reality and it implies transferring a lot of their aspects to the cyberspace. This not only results in gaining a new quality by the existing subcultures, but also in the emergence of entirely new subcultures which can only exist in virtual reality. The most important among those are: cybergoths and cyberpunks, haters, hackers and pirates, computer games players, bloggers, machinimists, fanficers and sceners.
Year
Volume
37
Issue
2
Pages
87-101
Physical description
Dates
published
2016-06-30
Contributors
 • UKSW, Warszawa
References
 • Andrzejewska Anna, Józef Bednarek. 2013. Gry komputerowe. W: Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych, red. Anna Andrzejewska, Józef Bednarek, Marcin Bąkiewicz, Joanna Lizut, 75 – 86. Warszawa. <http://cyberprzestrzen.wspkorczak.eu/download/dokumenty/ podrecznik_zagrozenia_cyberprzestrzeni.pdf> (data dostępu: 1.02.2015).
 • Andrzejewska Anna, Józef Bednarek. 2013. Uzależnienie od komputera i Internetu. W: Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych, red. Anna Andrzejewska, Józef Bednarek, Marcin Bąkiewicz, Joanna Lizut, 87 – 102. Warszawa. <http://cyberprzestrzen.wspkorczak.eu/download/ dokumenty/podrecznik_zagrozenia_cyberprzestrzeni.pdf> (data dostępu: 1.02.2015).
 • Bargh John A., Katelyn Y. A. McKenna. 2009. Internet a życie społeczne. W: Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia, red. Władysław J. Paluchowski, 25 – 45. Warszawa: PWN.
 • Berkeley Leo. 2006. Situating Machinima in the New Mediascape. Australian Journal of Emerging Technologies and Society 2: 65 – 88.
 • Braun-Gałkowskiej Maria, Irena Uflik. 2000. Zabawa w zabijanie. Oddziaływanie przemocy zawartej w mediach na psychikę dzieci. Warszawa: Krupski i S-ka.
 • Chaciński Bartłomiej. 2010. Wyż nisz. Od alterglobalistów do zośkarzy. 55 małuch kultur. Kraków: Znak.
 • Feibel Thomas. 2006. Zabójca w dziecinnym pokoju. Przemoc i gry komputerowe. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
 • Gajewski Mariusz. 2009. Brutalne gry komputerowe w życiu dzieci i młodzieży. W: Psychologiczne konteksty Internetu, red. Barbara Szmigielska, 263 – 285. Kraków: WAM.
 • Górski Stanisław. 1985. Metodyka resocjalizacji. Warszawa: PWN.
 • Jaszczak Aleksandra. 2009. Poczucie uzależnienia od Internetu, a poczucie kontroli adolescentów. W: Psychologiczne konteksty Internetu, red. Barbara Szmigielska, 230 – 262. Kraków: WAM.
 • Jędrzejewski Marek. 2002. Od subkultur klasycznych do medialnych. Remedium 10: 1 – 3.
 • Jędrzejewski Marek. 2002. Subkultury Medialne. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2: 22 – 31.
 • Kałdon Barbara, Żaneta Tempczyk. 2012. Potrzeby młodzieży niedostosowanej społecznie, a funkcjonowanie wybranych subkultur młodzieżowych. Ostrowiec-Warszawa: Stowarzyszenie „Nauka, Edukacja, Rozwój”.
 • Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości z dnia 23 listopada 2001.
 • Joinson Adam N. 2009. Przyczyny i skutki rozhamowanego zachowania w Internecie. W: Internet a Psychologia. Możliwości i zagrożenia, red. Władysław J. Paluchowski, 135 – 157. Warszawa: PWN.
 • Kron Friedrich W., Alivisos Safos. 2008. Dydaktyka mediów. Gdańsk: GWP.
 • Nowak Mariusz. 2010. Cybernetyczne przestępstwa - definicje i przepisy prawne. Biuletyn EBIB 4: 1. http://www.ebib.info/2010/113/a.php?nowak (data dostępu 11.04.2015).
 • Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni, przyjęta w dniu 25 czerwca 2013 r. w drodze uchwały Rady Ministrów.
 • Pytka Lesław. 2005 Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 • Pyżalski Jacek. 2011. Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży. Sopot: GWP.
 • Riva Giuseppe. 2009. Komunikacja za pośrednictwem komputera z punktu widzenia psychologii społecznej i poznawczej: teraźniejszość i przyszłość interakcji opartych na technice, red. Władysław J. Paluchowski, 75 - 109. Warszawa: PWN.
 • Sowa Michał. 2002. Odpowiedzialność karna sprawców przestępstw internetowych. Prokuratura i Prawo 4: 62 - 79.
 • Uflik-Jaworska Irena. 2009. Cybeprzemoc czy cybermobbing? Terminologiczne kontrowersje i charakterystyka zjawiska. W: Psychologiczne konteksty Internetu, red. Barbara Szmigielska, 197 – 215. Kraków: WAM.
 • Wasilewski Janusz. 2013. Zarys definicyjny cyberprzestrzeni. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 9(5): 225 – 234.
 • Wojtasik Łukasz. Cyberprzemoc – charakterystyka zjawiska. W: Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół, red. Łukasz Wojtasik, 5 – 10. Fundacja Dzieci Niczyje.
 • Żelazny Rafał. 2013. Raport Obserwatorium ICT. Społeczeństwo Informacyjne. Gliwice: http://ris.slaskie.pl/files/zalaczniki/2013/11/07/1383816291/138381 6369.pdf (data dostępu: 1. 03. 2015)
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d60766a2-54d3-4069-af3d-2a7433f5352f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.