Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 2/2011 | 299-307

Article title

Poczucie sukcesu rodzinnego a syndrom wypalenia zawodowego wśród personelu penitencjarnego (zarys projektu badawczego)

Content

Title variants

EN
The feeling of family success and the professional burnout syndrome among penitentiary staff (a draft of a research project)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wzajemne relacje życia rodzinnego i zawodowego od wielu lat są jednym z najważniejszych obszarów badań w ekonomii, socjologii i coraz częściej pedagogice, która koncentrując się na poszukiwaniu czynników chroniących przed rozwojem wypalenia zawodowego, zmierza również do podniesienia efektywności podejmowanych oddziaływań wychowawczych. W związku z powyższym niniejszy artykuł, będący zarysem projektu badawczego, poświęcony został facylitującemu wpływowi życia rodzinnego na życie zawodowe personelu instytucji penitencjarnych. Autorzy opracowania stoją na stanowisku, iż poczucie satysfakcji z życia rodzinnego może w istotny sposób nie tylko niwelować poczucie porażki, ale przede wszystkim przyczyniać się do poszukiwania coraz bardziej innowacyjnych form pracy.
EN
Mutual relations between family and professional life have been for many years one of the most important fields of research in economics, sociology and, more and more often, pedagogy, which focuses on searching for factors protecting from the development of burnout syndrome and aims at increasing the effectiveness of pedagogic efforts. Due to the above, this article, being a draft of a research project, is dedicated to the facilitating effect of family life on professional life of the penitentiary staff. The authors take a stance that the feeling of satisfaction from family life can not only significantly neutralize the feeling of failure but, primarily, contribute to the search for more and more innovative forms of work.

Keywords

Year

Issue

Pages

299-307

Physical description

Dates

published
2011-12-31

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Ambrozik W., Stępniak P. (red.) (1999). Problemy organizacji i zarządzania więzieniem. Warszaw–Poznań–Kalisz 1999.
 • Andrzejewski M. (2007). Domy na piasku. Od opieki nad dzieckiem do wspierania rodziny. Poznań.
 • Bilska E. (2000). Jak Feniks z popiołów, czyli syndrom wypalenia zawodowego. Niebieska Linia, 4.
 • Bylok F. (2005). Wzór sukcesu w społeczeństwie polskim w okresie transformacji społeczno-ustrojowej. Annales, 8 (1).
 • Ciosek M. Człowiek w obliczu izolacji więziennej. Gdańsk 1996.
 • Clear T.R., Cole G.F. American Corrections. Belomnt 2003.
 • Firkowska-Mankiewicz A. Czym jest sukces życiowy dla współczesnego Polaka? Kontekst socjodemograficzny i psychospołeczny. W: Domański H., Rychard A. (red.). Elementy nowego ładu. Warszawa 1997.
 • Firkowska-Mankiewicz A. (1999). Zdolnym być... Kariery i sukces życiowy warszawskich trzydziestolatków. Warszawa.
 • Freudenberger H.J. (1974). Staff burnout. Journal of Social Isues, 30.
 • Golińska B., Dudka B. (red.) (2008). Rodzina i praca w perspektywie wyzwań i zagrożeń. Łódź.
 • Herr E.L., Cramer S.H. (2005). Planowanie kariery zawodowej. Warszawa.
 • Hobfoll, S.E. Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress. W: American Psychologist, nr 44(3)/1989.
 • Innstrada S.T., Landballeb E.M., Espnesa G.A. (2008). Positive and negative work-family interaction and burnout. A longitudinal study of reciprocal relations. Work & Stress, 1.
 • Korcz I. (2006). Zespół wypalenia zawodowego. Edukacja antywypaleniowa. W: Kusztelak A., Zduniak A. (red.). Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. Poznań.
 • Lachowska B. (2008). Wzajemne oddziaływania pracy i rodziny – perspektywa konfliktu i facylitacji (raport z badań pilotażowych). W: Golińska B., Dudka B. (red.). Rodzina i praca w perspektywie wyzwań i zagrożeń. Łódź.
 • Lizak Z. (1999). Stres organizacyjny funkcjonariuszy służby więziennej. W: Ambrozik W., Stępniak P. (red.). Problemy organizacji i zarządzania więzieniem. Poznań-Kalisz-Warszawa.
 • Łukaszewicz R. (1979). Wyznaczniki kształtowania sukcesów zawodowych. Wrocław.
 • Machel H. (2003). Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańsk-Sopot.
 • Maslach C. (2007). Wypalenie – w perspektywie wielowymiarowej. W: Sęk H. (red.). Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. Warszawa.
 • Michalak J.M. (2007). Uwarunkowania sukcesu zawodowego nauczycieli. Studium przypadków. Łódź.
 • Nawój J. (2000). Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego funkcjonariuszy służby więziennej. Przegląd Więziennictwa Polskiego, 28–29.
 • Nawój J. (1996). Syndrom wypalenia zawodowego. W: Szałański J. (red.). Wina – Kara – Nadzieja –Przemiana. Materiały I Krajowego Sympozjum Penitencjarnego. Kalisz.
 • Pines A.M. (2007). Wypalenie – w perspektywie egzystencjalnej. W: Sęk H. (red.). Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. Warszawa.
 • Poklek R. (2004). Efektywność psychologicznego warsztatu antystresowego w profilaktyce syndromu wypalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej. W: Truszczyński O., Sikora K., Rakowski A. (red.). Służba żołnierzy i funkcjonariuszy służb państwowych wykonujących zadania w warunkach ekstremalnych. Warszawa.
 • Poklek R. (2007). Mental anti-stress training in preventing the professional burnout syndrome in prison officers. W: Sokołowski M. (red.). Biosocial effects of military service as a basis for further improvement of future physical education and sports programmes. Poznań. Pycka W. (1994). Zarys filozofii sukcesu. Lublin.
 • Ratajczak Z. (1993). W pogoni za jakością życia. O psychologicznych kosztach radzenia sobie w sytuacjach kryzysu ekonomicznego. Kolokwia Psychologiczne, 2.
 • Sęk H. (2007). Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego w modelu społecznej psychologii poznawczej W: Sęk H. (red.). Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. Warszawa.
 • Sęk H., Cieślak R. (red.) (2004). Wsparcie społeczne. Warszawa.
 • Sęk H. (red.) (2007). Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. Warszawa.
 • Sokołowski M. (red.) (2007). Biosocial effects of military service as a basis for further improvement of future physical education and sports program mes. Poznań.
 • Stańdo-Kawecka B. (2007). Cele wykonywania kary pozbawienia wolności w krajach europejskich. Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych, 1.
 • Syroka J. (2008). Struktura wypalenia zawodowego w zawodzie menedżera. W: Golińska L., Dudka B. (red.). Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Łódź.
 • Szałański J. (red.). (1996). Wina – Kara – Nadzieja – Przemiana. Materiały I Krajowego Sympozjum Penitencjarnego. Kalisz.
 • Szmidt D. (1996). Psychospołeczne aspekty funkcjonowania zawodowego Służby Więziennej. W: Szałański J. (red.). Wina – Kara – Nadzieja – Przemiana. Materiały I Krajowego Sympozjum Penitencjarnego. Kalisz.
 • Wątła-Bechaj D. (1996). Nasilenie syndromu agresji a staż pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej.
 • W: Szałański J. (red.). Wina – Kara – Nadzieja – Przemiana. Materiały I Krajowego Sympozjum Penitencjarnego. Kalisz.
 • Wnuk-Lipiński E. (red.) (1987). Demokratyczna rekonstrukcja: z socjologii radykalnej zmiany społecznej. Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-3767

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d60eacd7-970f-402d-bf1d-73e9025fd0f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.