Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 11 | 118-128

Article title

Praca nauczyciela jako obszar budowania relacji interpersonalnych

Authors

Content

Title variants

EN
Teacher’s professional activity as an area of establishing interpersonal relationships

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wykonywanie zawodu nauczyciela wiąże się przede wszystkim z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji z innymi. Poprzez organizację i realizowanie procesu kształcenia nauczyciel wspiera rozwój uczniów, współpracując z rodziami, z innymi nauczycielami i dyrekcją. Celem artykułu jest przedstawienie środowiska pracy nauczyciela jako obszaru tworzenia relacji interpersonalnych oraz zwrócenie uwagi na znaczenie umiejętności kreowania właściwych zachowań w pracy, które stanowią podstawę optymalnej realizacji zadań zawodowych. Artykuł zawiera treści dotyczące kompetencji społecznych nauczyciela w odniesieniu do realizacji procesu kształcenia; relacji interpersonalnych w szkole, a także warunków tworzenia dobrych relacji.
EN
Teacher’s job is primarily connected with establishing and maintaining relationships with other people. Through organization and realization of educational process, the teacher supports students’ development, cooperation with parents, other teachers and school management. The aim of the article is to present teacher’s professional environment as an area of establishing interpersonal relationships, as well as to draw attention to the significance of appropriate performance at work, which constitutes the basis for optimal realization of professional tasks. The article contains information concerning teacher’s social competences in relation to the realization of educational process, interpersonal relationships at work and conditions for establishing quality relationships.

Year

Issue

11

Pages

118-128

Physical description

Contributors

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

 • Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.
 • Jakimiuk B., Umiejętności interpersonalne a funkcjonowanie zawodowe na-uczycieli, [w:] Edukacja wczoraj – dziś – jutro. Edukacja w dialogu pokoleń i budowaniu lepszej przyszłości, red. E. Sałata, M. Mazur, J. Bojanowicz, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radom 2015.
 • Janke A.W., Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XX i XXI wieku. Perspektywy zmiany społecznej w edukacji, Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002.
 • Jankowska A., Rozmowy z rodzicami. Poradnik dla nauczyciela, Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce 2012.
 • Karta Nauczyciela, Dz.U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418.
 • Kwiatkowski S.M., Problemy terminologiczne w procedurach standaryzacji kwalifikacji zawodowych, [w:] Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, red. S.M. Kwiatkowski, IBE, Warszawa 2005.
 • Madalińska-Michalak J., Góralska R., Kompetencje emocjonalne nauczyciela, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Malinowska J., Kompetencje komunikacyjne współczesnego nauczyciela – moda czy konieczność? [w:] Nauczyciel w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, red. M. Jabłońska, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 • Maliszewski W.J., Komunikacja społeczna w szkole. Perspektywa jakości pracy szkoły i w szkole, [w:] Jakość życia i jakość szkoły. Wprowadzenie w zagadnienia jakości i efektywności pracy szkoły, red. I. Nowosad, I. Mortag, J. Ondrakova, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010.
 • Matczak A., Kwestionariusz kompetencji społecznych. Podręcznik, PTP, Warszawa 2001.
 • Mysłakowski, Co to jest talent pedagogiczny? [w:] Osobowość nauczyciela, red. W. Okoń, PZWS, Warszawa 1962.
 • Radziwiłł A., O ethosie nauczyciela, „Znak” 1991, nr 436 (9).
 • Woodruffe Ch., Ośrodki oceny i rozwoju, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d60f0414-0a5a-4ff2-8d9f-62ccff054295
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.