PL EN


2008 | 50 | 135-150
Article title

Kategoria „gatunku” i „formuły” w refleksji teoretyków literatury, filmu i mediów: korespondencje i transpozycje

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
PL
Literatura   Film   Media  
EN
Literature   Film   Media  
Year
Volume
50
Pages
135-150
Physical description
Contributors
 • Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie
References
 • Altman Ch.F., W stroną teorii gatunku filmowego, przeł. A. Helman, „Kino” 1987, nr 6, s. 18-22.
 • Altman Ch.F.R., Toward a Theory of Genre Film, [w:] Film: historical-theoretical speculations: the 1977 film studies annual: part two, ed. by E. Buscombe, B. Lawton, J. Staiger, Pleasantville, N.Y.: Redgrave Pub. Co.: Docent Corp., 1977.
 • Altman R., Podejście semantyczno-syntaktyczne do gatunku filmowego, przeł. A. Helman, [w:] Panorama współczesnej myśli filmowej, red. A. Helman, Kraków: "Universitas", 1992, s. 197-210.
 • Andrew D., Concepts in film theory, Oxford: New York: Oxford University Press, 1984.
 • Bachtin M., Problemy literatury i estetyki, przeł. W. Grajewski, Warszawa: Czytelnik, 1982.
 • Bachtin M., Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1970.
 • Balbus S., Zagłada gatunków, „Teksty Drugie” 1996, nr 6 (59), s. 25-39.
 • Balcerzan E., W stroną genologii multimedialnej, [w:] Genologia dzisiaj: praca zbiorowa , pod red. W. Boleckiego i I. Opackiego, Warszawa: IBL - Wydaw., 2000, s. 86-101.
 • Bartoszyński K., Wobec genologii, [w:] Genologia dzisiaj: praca zbiorowa , pod red. W. Boleckiego i I. Opackiego, Warszawa: IBL - Wydaw., 2000, s. 6-18.
 • Berger A.A., Popular Culture Genres. Theories and Texts, Newbury Park: Sage Publications, 1992.
 • Braudy L., The World in a Frame, [w:] Film theory and criticism; introductory readings, ed. by G. Mast, Cohen M., Braudy L., wyd. 4, New York: Oxford University Press, 1992, s. 440.
 • Buscombe E., The Idea of Genre in he American Cinema, [w:] Film Genre: theory and criticism, ed. by B.K. Grant, Metuchen, N.J.: Scarecrow Press, 1977, s. 35.
 • Carey J., Konwencje i znaczenie w filmie, przeł. A. Helman, „Kino” 1985, nr 3, s. 19-24.
 • Cawelti J.G., Adventure, mystery, and romance. Formula stories as art and popular culture, Chicago: University of Chicago Press, 1976.
 • Cawelti J.G., Kultura masowa. Formuły, gatunki i archetypy, przeł. A. Fulińska, „Znak” 1996, nr 10, s. 116-128.
 • Cawelti J.G., Myth, Symbol and Formula, „ The Journal of Popular Culture” 1974, vol. 8, nr 1, s. 1-9.
 • Cohen R., Historia i gatunek, przeł. M. Adamczyk-Garbowska, „Pamiętnik Literacki” 1989, T. 80, z. 2, s. 265-281.
 • Culler J., Konwencja i oswojenie, przeł. J. Sieradzki, [w:] Znak, styl, konwencja, wybrał i wstępem opatrzył M. Głowiński, Warszawa: Czytelnik, 1977, s. 146-196.
 • Culler J., Towards a Theory of Non-Genre Literature, [w:] Surfiction: fiction now and tomorrow ed by. R. Federman, Chicago: Swallow Press, 1975, s. 262.
 • Eco U., Innowacja i powtórzenie: między modernistyczną i postmodernistyczną estetyką, tłum. T. Rutkowska, „Przekazy i Opinie” 1990, nr 1/2, s. 12-36.
 • Escarpit R., Literatura i społeczeństwo, przeł. J. Lalewicz, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, T. 3, Perspektywy socjologiczne; Marksizm w badaniach literackich i jego promieniowanie, oprac. H. Markiewicz, wyd. 2 przejrz. i zm., Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976, s. 148-181.
 • Gemra A., Literatura popularna - literatura gatunków, [w:] Retoryka i badania literackie. Rekonesans, red. nauk. J.Z. Lichański, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 1998, s. 55-74.
 • Głowiński M., Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej, [w:] Problemy teorii literatury. Seria 2: Prace z lat 1965-1974, [wyboru prac dokonał Henryk Markiewicz], Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987, s. 123-143.
 • Głowiński M., Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej, [w:] Problemy teorii literatury. Seria 2: Prace z lat 1965-1974, [wyboru prac dokonał Henryk Markiewicz], Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987, s. 123-143.
 • Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, wyd. 6 popr., Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991.
 • Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
 • Grant B.K., Film genre reader II, Austin: University of Texas Press, 1995.
 • Hasło: Fantastyka filmowa, [w:] M. Hendrykowski, Słownik terminów filmowych, Poznań: "Ars Nova", 1994.
 • Hasło: Gatunek filmowy, [w:] M. Hendrykowski, Słownik terminów filmowych, Poznań: "Ars Nova", 1994., s. 107.
 • Hasło: Gatunek literacki, [w:] Podręczny słownik terminów literackich, pod red. Janusza Sławińskiego, Warszawa: "Open", 1999, s. 178.
 • Hasło: Horror, [w:] Podręczny słownik terminów literackich, pod red. Janusza Sławińskiego, wyd. 12 zm., Warszawa: "Open", 1999, s. 112.
 • Hasło: Powieść grozy, [w:] Podręczny słownik terminów literackich, pod red. Janusza Sławińskiego, wyd. 12 zm., Warszawa: "Open", 1999, s. 236.
 • Heath S., Question of Cinema, Bloomington: Indiana University Press, 1981.
 • Helman A., O dziele filmowym. Materiał, technika, budowa, wyd. 2 zm. i uzup., Kraków: Wydaw. Literackie, 1981.
 • Ingarden R., Poetyka - teoria literatury artystycznej, [w:] Studia z estetyki. T. 1, Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1957, s. 306-315.
 • Jauss H.R., Historia literatury jako prowokacja, Warszawa: Wydawnictwo IBL, 1999.
 • Jauss H.R., Historia literatury jako wyzwanie rzucone teorii literatury, przeł. R. Handke, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, T. 3, Perspektywy socjologiczne; Marksizm w badaniach literackich i jego promieniowanie, oprac. H. Markiewicz, wyd. 2 przejrz. i zm., Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1976, s. 105-147.
 • Keiser G.R., O dynamice gatunków literackich, przeł. M. Łukasiewicz, „Pamiętnik Literacki” 1989, T. 80, z. 2, s. 283-306.
 • Kino gatunków, pod red. A. Helman, Kraków: nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego; Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991.
 • Kino gatunków: wczoraj i dziś, pod red. K. Loski, Kraków: Rabid, 1998.
 • Knight D., Making sense of Genre, „Film and Philosophy” 1994, vol. 2 [online] http://xroads.virginia.edu/~DRBR2/knight.html.
 • Koblewska-Wróblowa J., Film fabularny w szkole, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964.
 • Kolbuszewski J. Od Pigalle po Kresy. Krajobrazy literatury popularnej, Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994.
 • Kowalski P., Oswojony świat literackiej fikcji, [w:] (Nie)bezpieczne światy masowej wyobraźni. Studia o literaturze i kulturze popularnej, Opole: Wydaw. UO, 1996.
 • Lalewicz J., Socjologia komunikacji literackiej. Problemy rozpowszechniania i odbioru literatury, Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1985.
 • Lewicki B.W, Problematyka rodzajów i gatunków w sztuce filmowej, przeł. T. Rybowski, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1960, T. 2, z. 2, s. 59-72.
 • Lewicki B.W., Rodzaje i gatunki filmowe, [w:] Wprowadzenie do wiedzy o filmie, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964, s. 176-177.
 • Lewicki, B.W., Słownik rodzajów i gatunków filmowych, Wrocław 1962.
 • Markiewicz H., Rodzaje i gatunki literackie, [w:] Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1965, s. 142-174.
 • Markiewicz H., Spory genologiczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1963, nr 59.
 • Miczka T., hasło: Gatunek, [w:] Słownik pojąć filmowych, T. 10, Adaptacja, gatunek, kompetencja-wykonanie, fotogenia, pod red. A. Helman, Kraków: Wydawnictwo UJ, 1998, s. 43-92.
 • Neale S., Genre, [London]: British Film Institute; [New York]: [Zoetrope], 1980.
 • Neale S., Questoins of Genre, „Screen” 1990, vol. 31, nr 1, s. 45-66, [online] http://screen.oxfordjournals.org/content/31/1/45.extract.
 • Nowbold Ch., Analysing the Moving Image: Genre, [w:] A. Hansen, Mass Communication Research Methods, New York: New York University Press, 1998.
 • Nurczyńska E., Rodzaje i gatunki filmowe. Genologia- uwagi ogólne, [w:] Kino i telewizja: praca zbiorowa, pod red. B.W. Lewickiego, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977, s. 128-149.
 • Ogonowska A., Gatunki filmowe. Kino gatunków. Wprowadzenie do kina autorskiego, [w:] Tekst filmowy we współczesnym pejzażu kulturowym, Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004, s. 78-97.
 • Problemy socjologii literatury, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1971.
 • Przylipiak M., Gatunki filmowe, [w:] Od fantastyki do komiksu. W kręgu gatunków filmowych: praca zbiorowa, pod. red. K. Sobotki, Łódź: Łódzki Dom Kultury, 1993.
 • Przylipiak M., Kino stylu zerowego. Z zagadnień estetyki filmu fabularnego, Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1994.
 • Salska-Kaca M., Z badań nad problemami genologii filmowej, „Przegląd Humanistyczny” 1984, R. 28, nr 7/8, s. 13-26.
 • Skwarczyńska S., Un probleme fundamental ineconnu de la genologie, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1966, T. 8, z. 2, s. 17-33.
 • Słowa, które straszą, [opracowanie redakcyjne na podstawie „Fangorii”], „Feniks” 1991, nr 4, s. 139-148.
 • Stambórska D., Funkcja rodzaju i gatunku w dziele filmowym, [w:] Wstęp do badania dzieła filmowego, red. nauk. A. Jackiewicz, Warszawa: Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1966, s. 167-188.
 • Stutterheim C.F.P., Prolegomena to a Theory of Literary Genres, przeł. S. Skwarczyńska „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1963, T. 6, z. 2, s. 5-24.
 • Trzynadlowski J., Information Theory and Literary Genres, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1961, T.4, z. 1, s. 31-48.
 • Trzynadlowski J., Gatunek a rodzaj literacki. Trudności metodologiczne, [w:] Problemy teorii literatury. Seria 2: Prace z lat 1965-1974, [wyboru prac dokonał Henryk Markiewicz], Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987, s. 115-122.
 • Tudor A., Metoda krytyczna: autorzy i gatunki, przeł. J. Mach, „Kino” 1976, nr 3, s. 28-32.
 • Tudor A., Theories of Film, London; New York: Viking Press, [1974].
 • W kręgu socjologii literatury. Antologia tekstów zagranicznych. T. 1, Stanowiska. T. 2, Zagadnienia; Interpretacje, oprac. A. Mencwel, Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1977.
 • Wokół kina gatunków, pod red. K. Loski, Kraków: Rabid, 2001.
 • Żółkiewski S., Kultura, socjologia, semiotyka literacka. Studia, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6154e35-38cd-4f44-a476-0aa7870c6b87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.