PL EN


2016 | 10(958) | 5-20
Article title

Is Financial Reporting in the SME Sector Moving towards Transparency? The Evidence from Poland

Authors
Title variants
PL
Czy sprawozdania finansowe przedsiębiorstw z sektora MŚP zmierzają w stronę przejrzystości? Polskie doświadczenia
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the context of the transparency of accounting information, the paper presents new approaches to accounting and financial reporting of enterprises from the SME sector. Therefore, accounting cannot be analysed without the context of particular conditions of individual countries, their social, economic and cultural development. One country – Poland – was selected for the study. The paper is not an in-depth analysis of IFRS for SMEs, Directive 2013/34/ EU and the amended Polish Accounting Act, but only applies to issues directly associated with financial statement transparency. This is a discussion paper that does not unequivocally resolve the matter under consideration, but presents possible approaches and encourages the undertaking of further research.
PL
W artykule przedstawiono nowe podejścia do rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw z sektora MŚP w kontekście przejrzystości informacji księgowej. W związku z tym, iż nie można rozpatrywać rachunkowości w oderwaniu od specyficznych uwarunkowań poszczególnych krajów, ich rozwoju społecznego, ekonomicznego i kulturowego, do badań wybrano jeden kraj: Polskę. Artykuł nie stanowi dogłębnej analizy MSSF dla MŚP, Dyrektywy 2013/34/EU i znowelizowanej Ustawy o rachunkowości, lecz jedynie odnosi się do kwestii bezpośrednio wiążących się z przejrzystością sprawozdań finansowych. Jest to artykuł dyskusyjny, który nie rozstrzyga jednoznacznie badanego tematu, lecz przedstawia możliwe podejścia i zachęca do dalszych badań w tym obszarze.
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Rachunkowości, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Albu C. N., Albu N., Fekete S., Cuzdriorean-Vladu D. D. (2010), IFRS for SMEs in Europe – Lessons for a Possible Implementation in Romania (in:) “Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation”, vol. 2.
 • Bauer K. (2010), Przesłanki i warunki wykorzystania rachunkowości i analizy finansowej w biznesplanie małego przedsiębiorcy, “Przedsiębiorczość – Edukacja”, no 6.
 • Bauer K. (2011), Management of Enterprises from the SME Sector and Their Bankruptcy Risk (in:) Management under Conditions of Risk and Uncertainty, ed. B. Domańska-Szaruga, W. Wereda, EMKA, Warszawa.
 • Bauer K. (2013), Rachunkowość a potrzeby informacyjne małego przedsiębiorstwa, “Zeszyty Naukowe US. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, no 58.
 • Bauer K. (2014), Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (in:) Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej: wybrane uwarunkowania, ed. M. Baran, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Bauer K., Baran M. (2015), Virtualization of Information as the Direction of Development of Accounting Support Systems. Empirical Evidence from Poland, “International Journal of Accounting and Economics Studies”, no 3(2), https://doi.org/10.14419/ijaes.v3i2.5194.
 • Bohušová H., Blašková V. (2013), In What Ways Are Countries Which Have Already Adopted IFRS for SMEs Different, “Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis”, no 60(2), https://doi.org/10.11118/actaun201260020037.
 • Bushman R. M., Smith A. J. (2003), Transparency, Financial Accounting Information, and Corporate Governance, “Financial Accounting Information, and Corporate Governance. Economic Policy Review”, no 9(1).
 • Bušovová A., Dřínovská E., Gláserová J., Otavová M. (2016), Will the Czech Accounting Entities Benefit from the Directive 2013/34/EU?, “Procedia – Social and Behavioral Sciences”, no 220, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.471.
 • Cebrowska T. (2013), Kto i czego potrzebuje od rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw, “Rachunkowość“, no 6/2013.
 • Coface Report (2016), http://www.coface.pl/Aktualnosci-i-Media/Biuro-prasowe/Coface-opublikowal-raport-nt.-bankructw-w-Polsce-w-2014-r, accessed: 1 February 2016.
 • Czegledi C. S., Fonger J., Reich M. (2015), EU Policies to Support Small and Medium Sized Enterprises and the German Mittelstand, “Managerial Challenges of the Contemporary Society. Proceedings”, no 8(1).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. nr 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz.Urz. UE z 29.06.2013 L182, http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=9804da80-d188-4660-8f6f-989ba868de76&groupId=764034, accessed: 30 June 2016.
 • Gabrusewicz T. (2008), Próba syntetycznej prezentacji wyników testu przydatności Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, “Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, no 47.
 • Genua M. (2015), Directive 2013/34/EU on Annual and Consolidated Financial Statements and Related Reports, “Newsletter for The European Union”, http://www.newslettereuropean.eu/directive-201334eu-annual-consolidated-financial-statements-related-reports/, accessed: 22 January 2016.
 • Grabinski K., Kedzior M., Krasodomska J. (2014), The Polish Accounting System and IFRS Implementation Process in the View of Empirical Research, “Accounting and Management Information Systems”, no 13(2).
 • Hsuehchang T. (2013), The Effects of Intangible Assets (IA) on the Loan Interest Rates for Small- and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in Taiwan, “Journal of Modern Accounting and Auditing”, July, vol. 9, no 7.
 • Jonas K. (2015), Sprawozdania finansowe jednostek mikro i jednostek małych jako wyraz dążenia do uproszczenia sprawozdawczości finansowej (in:) Sprawozdawczość i rewizja finansowa: uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, ed. B. Micherda, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Juźwicka A., Zakrzewska-Bielawska A. (2014), Kompetencje pracowników a outsourcing służb finansowo-księgowych w małych przedsiębiorstwach, “Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie”.
 • Kaczmarczyk A. (2015), Sprawozdawczość finansowa jednostek mikro w aspekcie zasady wiernego i rzetelnego obrazu, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, no 388, https://doi.org/10.15611/pn.2015.388.25.
 • Kaya D., Koch M. (2015), Countries’ Adoption of the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs) – Early Empirical Evidence, “Accounting and Business Research”, no 45(1), https://doi.org/10.1080/00014788.2014.969188.
 • Kędzior M. (2011), Ocena MSSF dla MŚP przez europejskich księgowych i audytorów, “Rachunkowość”, nr 9.
 • Kılıç M., Uyar A., Ataman B. (2014), Preparedness for and Perception of IFRS for SMEs: Evidence from Turkey, “Accounting & Management Information Systems/Contabilitate si Informatica de Gestiune”, no 13(3).
 • Krasodomska J. (2010), Anglosaski i kontynentalny model rachunkowości na przykładzie wybranych krajów, “Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, no 55 (111), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa.
 • Krzywda D. (2003), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości jednostki gospodarczej, “Folia Oeconomica Bochniensia: Zeszyty Naukowe”, no 1.
 • Kuzior A. (2011), Podstawowe założenia MSSF dla małych i średnich przedsiębiorstw, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia”, no 32.
 • Mamić Sačer I., Dečman N., Sever I. (2015), The Influence of Accounting Regulation Simplification on the Financial Reporting of Micro Entities – the Case of Croatia, “Economic Research – Ekonomska Istraživanja“, no 28(1), https://doi.org/10.1080/1331677x.2015.1084888.
 • Martyniuk T., Gierusz B. (2008), Czynniki determinujące zdolność finansową małych przedsiębiorstw, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia”, no 13.
 • Martyniuk-Kwiatkowska O. (2011), Przydatność międzynarodowej regulacji sprawozdawczości finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw (in:) Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, t. 2, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Mensah M. O., Nguyen H., Prattipati S. (2006), Transparency in Financial Statements: A Conceptual Framework from a User Perspective, “Journal of American Academy of Business”, no 9, 1.
 • Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSSF dla MŚP) (2009), Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), http://eifrs.ifrs.org/eifrs/sme/pl/PLSMEs.pdf.
 • Osikowicz M. (2015), Rachunkowość jednostek mikro według ustawy o rachunkowości, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, no 388, https://doi.org/10.15611/pn.2015.388.16.
 • Polaczek R. (2010), O potrzebie wyceny małego przedsiębiorstwa, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia”, no 25.
 • Polak W. (2013), Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw – aktywność inwestycyjna i bariery rozwoju, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia”, no 59.
 • Poniatowska L. (2015), Zmiany w sprawozdawczości finansowej w regulacjach ustawy o rachunkowości, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, no 388.
 • Provasi R., Sottoriva C. (2015), Preliminary Considerations about the Transposition of Directive 2013/34/EU into Italian Accounting System, “Journal of Modern Accounting and Auditing”, no 11(6), https://doi.org/10.17265/1548-6583/2015.06.002.
 • Quagli A. (2010), How Is the IFRS for SMEs Accepted in the European Context? An Analysis of the Homogeneity among European Countries, Users and Preparers in the European Commission Questionnaire, “Advances in Accounting Incorporating Advances in International Accounting”, vol. 28-1, http://ssrn.com/abstract=1638884, accessed: 30 June 2016.
 • Radas S., Božić L. (2009), The Antecedents of SME Innovativeness in an Emerging Transition Economy, “Technovation”, no 29(6), https://doi.org/10.1016/j.technovation.2008.12.002.
 • Sawicki K. (2014), Podstawowe kierunki zmian w sprawozdaniach finansowych mikroprzedsiębiorstw według nowej dyrektywy Unii Europejskiej, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia”, no 69, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa.
 • Sawicki K. (2015), Podstawowe kierunki zmian w sprawozdaniach finansowych małych jednostek, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia”, no 77, Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi.
 • Strouhal J. (2012), Testing Accounting Harmonization upon the Globalization of Financial Reporting Systems, “Recent Researches in Engineering Education and Software Engineering”, http://www.wseas.us/elibrary/conferences/2012/CambridgeUK/SEPED/SEPED-27.pdf, accessed: 6 January 2014.
 • Strouhal J., Müllerová L., Cardová Z., Paseková M. (2009), National and International Financial Reporting Rules: Testing the Compatibility of Czech Reporting from the SMEs Perspective, “WSEAS Transactions on Business and Economics”, no 6(12).
 • Świetla K. (2013), Ewolucja rozwiązań rachunkowości jako determinanta rozwoju rynku specjalistycznych usług finansowych, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 901.
 • Świetla K. (2014), Outsourcing usług księgowych w świetle oczekiwań biur rachunkowych i ich klientów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 231.
 • Szewc M. (2011), Celowość stosowania MSSF dla MŚP. Wyniki ankiety europejskiej, “Rachunkowość”, no 3.
 • Tokarski M. (2011), Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej w procesie harmonizacji i standaryzacji rachunkowości w Polsce, “Przedsiębiorczość–Edukacja”, no 7.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591, z późn. zm.
 • Van Wyk H. A., Rossouw J. (2009), IFRS for SMEs in South Africa: A Giant Leap for Accounting, But Too Big for Smaller Entities in General, “Meditari Accountancy Research”, no 17(1), https://doi.org/10.1108/10222529200900007.
 • Woźniak M. G. (2006), Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Zakrzewska-Bielawska A., Juźwicka A. (2015), Rola organizacji rachunkowości w profilaktyce antykryzysowej w małych przedsiębiorstwach, “Marketing i Rynek”, no 5 (CD).
 • Žárová M. (2013), Could New Accounting Directive Improve European Financial Reporting?, “European Financial and Accounting Journal”, no 2013(2), https://doi.org/10.18267/j.efaj.97.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d61615ed-fb15-4a3e-bc3b-5bd35285da57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.