Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2-3(27) | 13-25

Article title

Przesłanki nabycia prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Content

Title variants

EN
Prerequisites for acquiring the right to unemployment allowance pursuant to the amendment of the Act on the promotion of employment and labour market institutions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Problematyka rynku pracy jest przedmiotem trwałego zainteresowania różnych kierunków i nurtów badawczych. Analizując i omawiając zjawisko bezrobocia w Polsce, nie można pominąć ważnego instrumentu polityki społecznej państwa, którego zadaniem jest łagodzenie skutków bezrobocia ‒ zasiłku dla osób bezrobotnych. System tego wsparcia finansowego ma określone cele: z jednej strony zapewnienie dochodu osobom bezrobotnym wobec utraty jego źródła, a z drugiej stymulowanie do poszukiwania i utrzymywania pracy. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na wiodące zagadnienia nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczące kwestii zasiłku dla osób bezrobotnych. Zmiany te zostały przedstawione poprzez szczegółową analizę najnowszych przepisów prawa administracyjnego materialnego. W poszczególnych punktach tego opracowania zaprezentowano problematykę ustawowych przesłanek uznania za osobę bezrobotną, warunki nabywania prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz kwestie wysokości i okresu jego pobierania. W literaturze przedmiotu bardzo trudno o bieżące i głębsze opracowania tego tematu, a zatem niniejszy artykuł będzie próbą uzupełnienia luki w tym zakresie, pozwalając na poznanie aktualnych regulacji prawnych obejmujących tak ważną materię dla osób, które często z dnia na dzień tracą pracę, a wraz z nią źródło dochodów i pozycję społeczną. Publikacja ta może mieć także wpływ na zmianę nastawienia społecznego wobec trudnego i złożonego tematu bezrobocia, które współcześnie staje się potencjalnym zagrożeniem dla każdego pracownika.
EN
Labour market issues have been of constant interest to various study disciplines and trends. While analysing and discussing the phenomenon of unemployment in Poland the instrument of the country’s social policy may not be omitted since its purpose is the mitigation of the effects of unemployment – the unemployment allowance. This financial support system has specific targets: to provide income to the unemployed persons who on one hand have lost their source of income and on the other to stimulate job seeking and keeping employment. The aim of the present paper is to draw attention to the key issues of the amendment of the Act on the promotion of employment and labour market institutions concerning unemployment allowance. These changes have been demonstrated by a detailed analysis of the provisions of recent substantive administrative law. Individual points of this paper discuss the statutory prerequisites for having the status of an unemployed person, regulations of acquiring a right to the unemployment allowance as well as its collection amount and period. More recent and detailed studies of this topic are not easy to find in the literature, therefore, this paper will be an attempt to supplement the gap in this field allowing to learn the current legal regulations including this crucial matter for people who often lose their job from day to day, their source of income and social standing. This publication may have influence on the change of social attitude towards a difficult and complex topic of unemployment which nowadays becomes a threat for every employee.

Year

Issue

Pages

13-25

Physical description

Dates

published
2015-09

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji

References

 • Chmaj, M. (red.). (2008). Prawo administracyjne materialne. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. ISBN 978-83-60694-13-8.
 • Culepa, M., Rotkiewicz, M., Wołoszyn-Kądziołka, D. (2015). Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 978-83-255-7587-8.
 • Czech, S. (red.). (2009). Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy: analiza porównawcza zmian ustawy, tekst jednolity ustawy, przepisy wykonawcze. Sandomierz: Wydawnictwo Sanbonus. ISBN 978-83-60835-59-3.
 • Dąbek, D. (2010). Prawo sędziowskie w polskim prawie administracyjnym. Warszawa: Wolters Kluwer Business. ISBN 978-83-264-0388-0.
 • Gajewski, P., Kuchta Z., Mackiewicz, M. (2008). Rekomendacje dotyczące rozwoju i ukierunkowania aktywnych instrumentów polityki rynku pracy. Łódź: Wydawnictwo Piątek Trzynastego. ISBN 978-83-61479-56-7.
 • Gałecka-Burdziak, E. (2011). Znaczenie zasiłków dla bezrobotnych dla przepływów z bezrobocia do zatrudnienia. Polityka Społeczna, 9, 17–21.
 • Góral, Z. (red.). (2011). Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: praktyczny komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 978-83-264-1292-9.
 • Góral, Z. (red.). (2013). Bezrobocie i polityka zatrudnienia. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 978-83-264-4012-0.
 • GUS. (2001). Mały Rocznik Statystyczny. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny [online, dostęp: 2014-07-30]. Dostępny w Internecie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/ roczniki-statystyczne/maly-rocznik-statystyczny-2000-r,1,1.html.
 • GUS. (2014). Mały Rocznik Statystyczny. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny [online, dostęp: 2014-07-30]. Dostępny w Internecie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/maly-rocznik-statystyczny-polski-2014,1,15.html.
 • Jędrasik-Jankowska, I. (2007). Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. ISBN 978-83-7334-712-0.
 • Jończyk, J. (2003). Prawo zabezpieczenia społecznego – ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze. ISBN 83-7333-218-9.
 • Kabaj, M. (2004). Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. ISBN 83-7383-021-9.
 • Kwiatkowski, E. (2002). Bezrobocie: podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13619-7.
 • Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe według stanu z dnia 15.11.2012 r. (2012). [online, dostęp: 2014-07-30]. Dostępny w Internecie: http://solidarnosc.wroc.pl/files/wskazniki-2012-11-15.pdf.
 • Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe według stanu z dnia 7.03.2013 r. (2013). [online, dostęp: 2014-07-30]. Dostępny w Internecie: http://solidarnosc.wroc.pl/files/wskazniki_2013-03-07.pdf.
 • Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe według stanu z dnia 13.02.2014 r. (2014). [online, dostęp: 2014-07-30]. Dostępny w Internecie: http://w1.solidarnosc.wroc.pl/files/wska%C5%BAniki-2014-0213.pdf.
 • Potasińska, A. (2013). Zasiłki dla osób bezrobotnych jako element polityki państwa – analiza w odniesieniu do sytuacji rodzin osób bezrobotnych. Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna, 14, 169–180.
 • Zimmermann, J. (2014). Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 978-83-264-3221-7.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6178539-5435-4c55-83e9-8297569fbcbd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.