PL EN


2016 | 10 | 4 | 60-72
Article title

Czynniki warunkujące motywy i bariery aktywności fizycznej studentów kierunku wychowanie fizyczne

Content
Title variants
EN
Factors conditioning the motives and obstacles to physical activity of students of physical education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Młodzież akademicka narażona jest na działanie szeregu często negatywnych czynników związanych z tokiem studiów. Celem badań było określenie poziomu aktywności fizycznej przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego. Podjęto również próbę wskazania czynników motywujących respondentów do aktywnego wypoczynku oraz barier utrudniających im uczestnictwo w szeroko pojętej kulturze fizycznej. Sondażem objęto 392 studentów kierunku wychowanie fizyczne – bialskiej i krakowskiej AWF. Stwierdzono, że respondenci w większości prezentują wysoki poziom aktywności fizycznej. Podejmując różne formy aktywności fizycznej kierują się głównie aspektem zdrowotnym, zaś jako główną przeszkodę utrudniającą im podejmowanie aktywności fizycznej wymieniają ograniczenia czasowe wynikające z toku studiów.
EN
Students are often prone to a number of harmful practices connected with studying. The aim of the research was to determine the level of physical activity among future teachers of physical education. Also, an attempt to point the factors motivating students to spend time actively and barriers to taking part in a broadly defined physical culture was made. 392 students at the Departments of Physical Education in Biala Podlaska and Cracow Academies were examined. It was proved that the examined showed a high level of physical activity. They admit that health is the main reason behind taking up various forms of physical activities and that the main barrier is the lack of time resulting from studying.
Year
Volume
10
Issue
4
Pages
60-72
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
author
 • Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
author
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
References
 • Adamczyk J.G., Grzesiuk J., Boguszewski D., Ochal A., Grzechnik-Siewierska M., Siewierski M. (2012), Aktywność fizyczna młodzieży w wieku 16-17 lat a jej wiedza na temat roli wysiłku fizycznego w profilaktyce wybranych chorób cywilizacyjnych. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 10, s. 89-95.
 • Baj-Korpak J., Korpak F., Sudoł G. (2014), Physical activity of students of University of Physical Education in Krakow and the Faculty of Physical Education and Sport in Biała Podlaska. Antropomotoryka, 66 (24), s. 59-68.
 • Baj-Korpak J., Soroka A., Korpak F. (2009), Physical activity of students of Tourism and Recreation Faculty in State School of Higher Vocation in Biala Podlaska and The Faculty of Physical in Biala Podlaska, W: K. Turowski (red.), Wellness and success. Vol. 1. Lublin, NeuroCentrum, s. 11-26.
 • Baj-Korpak J., Soroka A., Sudoł G. (2014), Poziom aktywności fizycznej studentów kierunku Wychowanie Fizyczne AWF w Krakowie. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 10, s. 9-15.
 • Bergier B., Stępień E., Niźnikowska E., Bergier J. (2014), Aktywność fizyczna kobiet i mężczyzn studiujących w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 20 (2), s. 166-170.
 • Biernat E. (2011), Aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy na przykładzie wybranych grup zawodowych. Oficyna Wydawnicza, SGH, Warszawa.
 • Biernat E., Stupnicki R. (2010), Pomiar codziennej aktywności fizycznej według IPAQ, W: K.S. Klukowski (red.), Medycyna aktywności fizycznej z elementami psychologii i pedagogiki. T. 1, AWF, Warszawa, s. 126-132.
 • Biernat E., Stupnicki R., Gajewski A.K. (2007), Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) – wersja polska. Wychowanie Fizyczne i Sport, 51 (1), s. 47-54.
 • Bomirska L. (2000), Struktura aktywności sportowej w środowisku studenckim, W: S. Drozdowski, L.B. Dworak, E. Wachowski (red.), Wychowanie fizyczne i sport w badaniach sportowych. Monografie nr 331, Poznań, AWF, s. 211-216.
 • Bytniewski M., Huk-Wieliczuk E. (2005), Bariery uczestnictwa studentów turystyki i rekreacji w wykorzystaniu czasu wolnego, J. Ożdziński (red.), Rekreacja, turystyka, kultura w zagospodarowaniu czasu wolnego. AWFiS, Gdańsk, s. 247-253.
 • Craig C.L., Marshall A.L., Sjostrom M., Bauman A.E., Booth M.L., Ainsworth B.E., Pratt M., Ekelund U., Yngve A., Sallis J.F., Oja P. (2003), International Physical Activity Questionnaire: 12-country reliability and validity. Medicine & Science in Sport & Exercise, 35, s. 1381-1395.
 • Currie, C., Zanotti, C., Morgan, A., Currie, D., de Looze, M., Roberts, C. (2012), Social determinants of health and well-being among young people. Health behavior in school-aged children (HBSC) study: international report from the 2009/2010 survey (Health policy for children and adolescents No. 6). WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, s. 129-132.
 • Garbaciak W., Mynarski W., Czapla K., Rozpara M. (2008), Wydolność tlenowa studentów o zróżnicowanej aktywności fizycznej, W: W. Mynarski (red.), Teoretyczne i empiryczne zagadnienia rekreacji i turystyki. AWF, Katowice, s. 306-321.
 • Garbaciak W., Byrska E., Gorgoń A., Stanisz J. (2002), Elementy otoczenia społecznego ucznia a efektywność fizyczna w wieku dorosłym. Zeszyty Metodyczno-Naukowe, AWF Katowice, 12, s. 157-169.
 • GUS (2009), Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2008 r., Warszawa.
 • Hallal P., Andersen L.B., Bull F.C., Guthold R., Haskell,W. (2012), Global physical activity levels: surveillance progress, pitfalls, and prospects. The Lancet Journals, 380 (9838), s. 247-257.
 • Jurczak A. (2005), Aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym: preferencje - bariery – uwarunkowania. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 12, s. 25-30.
 • Kijo P. (2010), Aktywność fizyczna wśród studentów kierunków pedagogicznych łódzkich uczelni publicznych i niepublicznych, W: Z. Barabasz, E. Zadarko (red.), Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Krosno, s. 157-180.
 • Klarin M., Pororoković A., Sacic S.S., Arnaudova V. (2012), Some characteristics of social interactions among adolescents in Croatia, Bosnia and Herzegovina, and Macedonia. J Psychol Res Behav Manag, 5, s. 163-172.
 • Lisicki T. (2007), Aktywność ruchowa studentów kończących studia, W: D. Umiastowska (red.), Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 144-149.
 • Lisowska J. (2006), Rekreacja ruchowa osób dorosłych, W: A. Dąbrowski (red.), Zarys teorii rekreacji ruchowej. AlmaMer, WSE, AWF Warszawa, s. 88-107.
 • Lisowska J., Kłodecki A. (2005), Aktywność fizyczna w stylu życia Polaków, W: W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek (red.), Hotelarstwo, Rekreacja, Turystyka. Kierunki przemian w świecie postindustrialnym. Poznań, WSHiG, s. 458-469.
 • Mogiła-Lisowska J. (2010), Rekreacyjna aktywność ruchowa dorosłych Polaków: uwarunkowania i styl uczestnictwa. AWF, Warszawa, Studia i Monografie, nr 136.
 • Mogiła-Lisowska J. (2010), Rekreacyjna aktywność ruchowa dorosłych Polaków – uwarunkowania i styl uczestnictwa. Warszawa, AWF.
 • Niźnikowska E., Bergier J., Bergier B., Stępień E. (2014), The year of study and the physical activity of students of selected fields of study at State School of Higher Education in Biała Podlaska. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 2, p. 67-75.
 • Novak D., Doubova S.V., Kawachi I. (2016), Social capital and physical activity among Croatian high school students. Public Health, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.puhe.2016.02.002.
 • Piątkowska M. (2010), Uczestnictwo Polaków w aktywności fizycznej w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej, W: K. Buśko, J. Charzewska, K. Kaczanowski (red.), Współczesne metody badań aktywności, sprawności i wydolności fizycznej człowieka. Warszawa, AWF, s. 38-57.
 • Piątkowska M. (2012), Wiek jako czynnik różnicujący poziom aktywności fizycznej polskiej populacji. Antropomotoryka, 59, s. 17-29.
 • Prusik K., Zaporozhanov V., Görner K., Prusik K. (2009), Stan aktywności fizycznej w stylu życia studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Problemy Wychowania Fizycznego i Sportu, 12, s. 229-233.
 • Ridgers N.D., Salmon J., Parrish A.M., Stanley R.M., Okely A.D. (2012), Physical Activity During School Recess. A Systematic Review. American Journal of Preventive Medicine, 43 (3), s. 320-328.
 • Rothon C., Goodwin L. (2012), Family social support, community «social capital» and adolescents’ mental health and educational outcomes: a longitudinal study in England. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 47, s. 697-709.
 • Sas-Nowosielski K. (2009), Determinanty wolnoczosowej aktywności fizycznej młodzieży i ich implikacje dla procesu wychowania do uczestnictwa w kulturze fizycznej. Katowice, AWF.
 • Sokołowski M. (2008), Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) jako miernik oceny aktywności fizycznej studentów Akademii Wychowania Fizycznego, W: E. Szczepanowska, M. Sokołowski (red.), Aktywność fizyczna i odżywianie się jako uwarunkowania promocji zdrowia. Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań, s. 113-124.
 • Sokołowski M., Bronowicki S., Kaiser A. (2008), Nowoczesne formy aktywności fizycznej, W: E. Szczepanowska, M. Sokołowski (red.), Aktywność fizyczna i odżywianie się jako uwarunkowania promocji zdrowia. Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania, Poznań, s. 257-270.
 • Stępień E., Bergier B., Niźnikowska E., Bergier J. (2015), Selected factors differentiating the forms of physical activity taken up or expected by the students of PSW in Biała Podlaska. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 10 (2), s. 87-94.
 • Strong W.B., Malina R.M.,Blimkie C.J.R., Daniels S.R., Dishman R.K.,Gutin B., Hergenroeder A.C., Nixon P.A., Pivarnik J.M., Rowland T., Trost S., Trudeau F. (2005), Evidence Based Physical Activity For School-A¬ge Youth. The Journal of Pediatrics, 146, s. 732-737.
 • Szczeklik A. (2010), Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2010. Medycyna Praktyczna, Kraków.
 • Wang Z., Byrne N.M., Kenardy J.A., Hills A. (2005), Influences of ethnicity and socio-economic status on the body dissatisfaction and eating behaviour of Australian children and adolescents. Eat Behav. 6, s. 23-33.
 • Wasilewska M., Bergier J. (2015), Physical activity level of the youth in selected countries of the world. Health Problems of Civilization, 9 (3), s. 39-46.
 • Winiarski R. (1988), Motywacja turystyczna: struktura i społeczne uwarunkowania. Problemy Turystyki, 2 (40), s. 5-15.
 • www.ipaq.ki.se (data dostępu: 24.02.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6198449-d703-4dee-b7dd-7030943eb5d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.