PL EN


2013 | 2(81) | 86-99
Article title

Budowanie jednostek efektów uczenia się dla celów systemu ECVET w edukacji formalnej

Content
Title variants
EN
Development of units of learning outcomes for the purpose of ECVET in formal education
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The construction sector is one of the key sectors of the European economy, employing a large part of human resources in Europe. The opening of borders caused on the one hand increasing of mobility of construction workers in the European Union, but also the problems of comparison and recognition of their qualifications and professional competences. One of the tools that can help to solve the problem of career and educational mobility is the European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET). Leonardo da Vinci Project No. 2012-1-PL1-LEO05-27451 – Mobility in Building Sector through ECVET (ECVET – BUD) promotes transfer, validation and recognition of learning outcomes in formal, non-formal and informal – in particular in the construction sector in Poland, Switzerland and Italy. The project is implemented in 2013–2014 by: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Gdańsk (leader), Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom, Związek Zawodowy „Budowlani”, Warsaw (Poland), Stiftung ECAP Schweiz (Switzerland), Ente ACLI Istruzione Formazione Professionale Friuli Venezia Giulia (Italy), Training 2000 (Italy).
PL
Otwarcie rynków pracy w Unii Europejskiej spowodowało zwiększenie mobilno-ści pracowników, ale również wzrost problemów związanych z porównywaniem oraz uznawaniem kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Sektor budowlany jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki europejskiej zatrudniających znaczną część zaso-bów ludzkich w Europie, stąd skala i wyrazistość problemów z mobilnością w branży budowlanej jest dobrym polem do testowania nowych rozwiązań i instrumentów. Jednym z narzędzi, które mogą pomóc w rozwiązywaniu problemu mobilności zawodowej i edukacyjnej, jest Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym − European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET). Projekt Leonardo da Vinci Nr 2012-1-PL1-LEO05-27451 „Mobilność w sektorze budowlanym z wykorzystaniem ECVET” − Mobility in Building Sector through ECVET (ECVET-BUD) promuje możliwości przenoszenia, walidacji i uzna-wania efektów uczenia się w edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej – w szczególności w sektorze budownictwa, w Polsce, Szwajcarii i we Włoszech. Pro-jekt realizują w latach 2013–2014 instytucje partnerskie: Towarzystwo Naukowe Or-ganizacji i Kierownictwa Oddział w Gdańsku (lider), Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Związek Zawodowy „Budowlani” w Warszawie, Stiftung ECAP Schweiz (Szwajcaria), Ente ACLI Istruzione Formazio-ne Professionale Friuli Venezia Giulia (Włochy), Training 2000 (Włochy).
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d61f281b-588f-4429-abee-069bae45471d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.