Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 11 | 1 | 79-86

Article title

Optymizm a efektywność zawodowa pracowników. Część I. Interpretacja zdarzeń pozytywnych

Authors

Content

Title variants

EN
Optimism and work effectiveness. Part I. Interpretation of positive events

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp. Niniejszy artykuł stanowi pierwszą c zęść rozważań na temat optymizmu i jego związku z efektywnością w pracy. Skoncentrowano się na jednym aspekcie optymizmu jakim jest sposób interpretacji zdarzeń pozytywnych przez pracowników związanych ze sprzedażą. Celem pracy jest, poza ukazaniem teoretycznych aspektów optymizmu, sprawdzenie czy istnieje związek pomiędzy różnymi wymiarami optymizmu takimi jak zasięg, stałość i personalizacja zdarzeń pozytywnych a poziomem efektywności pracowników. Materiały i metody. Artykuł przygotowano na podstawie wyników badań własnych projektu badawczego realizowanego w ramach Funduszu Grantów na Badania Własne w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Badania zostały oparte na koncepcji optymizmu M. Seligmana. Wyniki badań. Wyniki badań własnych sugerują istnienie zależności pomiędzy poziomem efektywności a stałością i zasięgiem pierwszego aspektu optymizmu jakim jest interpretacja zdarzeń pozytywnych. Z kolei nie stwierdzono zależności pomiędzy sposobem personalizacji pomyślnych zdarzeń a poziomem efektywności pracowników. Wnioski. Przeprowadzone badania sugerują istnienie zależności pomiędzy poziomem optymizmu a efektywnością w pracy otwierając pole do dalszych badań w tej dziedzinie. Wyniki badań mogą mieć zastosowanie praktyczne. Pracodawcy, poprzez trening pracowników z elementami terapii psychologicznej, mogą wpływać na ich poziom optymizmu i w konsekwencji na ich efektywność w pracy.
EN
Introduction. This article is the first part of considerations on the concept of optimism and its impact on efficiency at work. It focuses on one aspect of optimism, i.e. the way positive events are interpreted by sales and related workers. The aim of the work, in addition to presenting the theoretical aspects of optimism, is checking whether there is any relationship between different dimensions of optimism, such as the range, stability and personalization of positive events and the workers’ efficiency. Material and methods. The article was prepared on the basis of the results of the research project carried out under the Research Fund of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska. The study bases on the concept of optimism devised by M. Seligman. Results. The research results suggest that there is a connection between the level of efficiency and optimism. In turn, no connection between the way successful events are personalized and the level of employees’ efficiency was found. Conclusion. Studies allow to draw some general conclusions about the existing connection between the level of optimism and effectiveness at work, which opens further research opportunities in this area. The survey results may also have a practical application. By introducing workers to elements of psychological therapy, the employer may affect their level of optimism and, consequently, their effectiveness at work.

Year

Volume

11

Issue

1

Pages

79-86

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

References

 • Burke K., Joyner A., Czech D., Wilson M. (1999), An investigation of current validity between two optimism/pessimism questionnaires: The Life Orientation Test-Revised and the Optimism/Pessimism Scale. Current Psychology, 2, s. 129-136.
 • Czapiński J. (2004), Ekonomiczne przesłanki i efekty dobrostanu psychicznego, W: Tyszka T. (red.), Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk, s. 192-242.
 • Diagnoza Społeczna, raporty: Czapiński J., Panek T. (red.) (2003), www.diagnoza.com (data odczytu: 01.12.2016).
 • Drucker P. (1994), Menedżer skuteczny. Biblioteka Nowoczesności, Kraków.
 • Filipowicz G. (2013), Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników. Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Warszawa.
 • Harker L.A., Keltner D. (2001), Expressions of positive emotion in women’s collage yearbook pictures and their relationship to personality and life outcomes across adulthood. Journal of Personality and Social Psychology, 80, s. 113-122.
 • Hoffmann K., Gajda D. (2015), Wskaźniki pomiaru efektywności pracy zespołowej. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 230-2015, s. 146-164.
 • Juchnowicz M. (red.) (2014), Zarządzanie kapitałem ludzkim. PWE, Warszawa.
 • Kaplan R., Norton D. (2007), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Luthans B.C., Luthans K.W., Jensen S.M. (2012), The impact of business school students’ psychological capital on academic performance. Journal of Education for Business, 87, s. 253–259.
 • Luthans F., Youssef C., Avolio B. (2007), Psychological capital. Developing the human competitive edge. Oxford University Press, Oxford UK.
 • Peeters G., Czapiński J. (1990), Positive- negative asymetry in evaluations: the distinction between affective and informational negativity effects, W: Stroebe W., Hewstone M. (red.), European Review of Social Psychology. Wiley, London, s. 33-60.
 • Peterson C. (2000), The future of optimism. American Psychologist, 55, s. 44-55.
 • Potempa K. (2013), Optymizm a zdrowie. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 19 (2), s. 130-134.
 • Seligman M. (2010), Optymizmu można się nauczyć. Jak zmienić swoje myślenie i swoje życie. Media Rodzina, Poznań.
 • Seligman M. (2005), Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia. Media Rodzina, Poznań.
 • Scheier M., Carver C. (1985), Optimism, coping and health: Assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 2, s. 26-30.
 • Schwarzer R. (1993), Optimism, vulnerability, and self-beliefs as health-related cognitions: A theoretical analysis. Psychology and Health, 9, s. 193-204.
 • Skrzypek E. (2002), Jakość i efektywność. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Tatarkiewicz W. (1979), O szczęściu. PWN, Warszawa.
 • Tiger L. (1979), Optimism: the biology of hope. Simon& Schuster, New York.
 • Wallston K. (1994), Cautions optimism versus cockeyed optimism. Psychology of Health, 9, s. 201-303.
 • Weinstein N. (1980), Unrealistic optimism about future life events. Journal of Personality and Social Psychology, 39, s. 806-820

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-6081

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d625b2c3-12aa-4aea-9600-35c568d86701
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.