Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 2 | 11-32

Article title

Rola samorządów w polityce regionalnej

Authors

Content

Title variants

EN
The role of self governments in regional policy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rolę jednostek samorządu terytorialnego w polityce spójności Unii Europejskiej należy niewątpliwie oceniać w oparciu o zasady zarządzania oraz wdrażania funduszy strukturalnych nałożonych na państwa członkowskie przez unijne rozporządzenia. Jednakże dyskusję tę należy umiejscowić w szerszym kontekście roli, jaką regiony Europy odgrywają w tej polityce. Należy odnieść się procesów decentralizacji i regionalizacji polityki strukturalnej, tj. procesów poszukiwania efektywnej metody realizacji celów polityki spójności, czyli osiągnięcia spójności terytorialnej, gospodarczej i społecznej, poprzez stymulowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Realizacja polityki spójności przez Unię Europejską musi wykorzystywać zalety wielopoziomowej struktury zarządzania uwzględniającej władze na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym oraz dynamicznych interakcji, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi szczeblami. Jednym z głównych trendów rozwojowych w samorządzie lokalnym jest obecnie „europeizacja” polityki regionalnej, rozumianej jako wpływ polityki strukturalnej Unii Europejskiej na kształtowanie i realizowanie polityki na szczeblu krajowym i regionalnym. Rozważając rolę samorządów w strukturze zarządzania należy zastanowić się nad determinantami efektywności – zdolnościami administracyjnymi polskich samorządów do zarządzania programami i projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych w świetle realizacji zasady partnerstwa. Nie można zapomnieć o toczącej się ożywionej dyskusji na temat przyszłości polityki regionalnej – zadania samorządów należy rozpatrywać w kontekście przyszłych wyzwań polityki regionalnej. Polityka strukturalna jest podstawowym narzędziem realizacji spójności gospodarczej i społecznej. Jej cele, zasady oraz instrumenty stymulują zmiany w sferze struktur społecznych i gospodarczych w celu zwiększenia ich konkurencyjności. Oznacza to, że cele polityki spójności - wzrost gospodarczy, tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększanie innowacyjności i konkurencyjności wyznaczają cele prorozwojowe regionów oraz samorządów lokalnych. Władze samorządowe są odpowiedzialne, w ramach swoich kompetencji, za rozwój gospodarczy i społeczny swojego terytorium. W tym sensie zarządzanie wielopoziomowe, zasada subsydiarności i partnerstwa maja fundamentalne znaczenie we wdrażaniu polityki spójności. Z uwagi na specyfikę polityki spójności nie jest możliwe komentowanie na temat roli podmiotów regionalnych i lokalnych bez odniesienia do ich powiązań z organami władzy centralnej. W tej perspektywie staje się jasne, że odpowiadając na pytanie o rolę samorządów w polityce spójności należy znaleźć odpowiedz na pytanie, w jaki sposób polityka spójności może wpłynąć na poprawę konkurencyjności oraz atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów.
EN
The role of the local government must be assessed in relation to the obligations and principles of the management and implementation of the Structural Funds in Member States. However this discussion has to be placed in the broader context of the role played by the regions in the European Cohesion Policy. Decentralisation and regionalisation, aimed at achieving the most effective policy delivery, need to be addressed if the EU is to achieve the Cohesion Policy objectives of economic, social and territorial cohesion, sustainable economic growth and creation of jobs. Delivering the policy properly means that the EU must harness the advantages of a multi-level governance structure, which includes European, national, regional and local authorities and a dynamic interaction between the different tiers of government. One of the key developments in local government at the moment is a trend towards ‘Europeanization’ of regional policy, in other words the influence of European structural policy on defining and implementing policies at national and regional levels. When analysing the role of local government in the context of governance, we have to consider the determining factors for effectiveness, in particular the administrative capacities of Polish local government to manage programmes and projects co-financed by the Structural Funds, with particular attention given to the partnership principle. Another aspect that cannot be overlooked is the debate on the future Cohesion Policy – the role of the local-government in the delivery of the policy needs to address the challenges of the future. Structural policy provides the main instrument to achieve economic and social cohesion. Its objectives, tools and principles stimulate structural changes in national economies in the long term in order to boost competitiveness. It means that the objectives of Cohesion Policy – encouraging growth and jobs, innovation and competitiveness – partly define the development objectives of Polish local government. Regional and local authorities are responsible, within their competences, for the economic and social development of their territories. Multi-level-governance, subsidiarity and partnership are fundamental for the delivery of the Cohesion Policy in this regard. It should also be recalled that, due to the specific character of the Cohesion Policy, it is impossible to reflect on the role of local government without reference to its relationship with central government. In this context, it is clear that in addressing the role of local government in the implementation of the policy, we have to answer the question of how Cohesion Policy can improve competitiveness and investment attractiveness of the regions.

Year

Issue

2

Pages

11-32

Physical description

Dates

published
2009-06

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d62cb506-3498-4f28-9aec-dc333d7f7da6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.