Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 4(44) | 95-104

Article title

Outsourcing and communication technologies in the sphere of enterprises accounting-information suport

Content

Title variants

PL
Informacja w rachunkowości przedsiębiorstwa – technologie outsourcingowe i komunikacyjne

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The delegation of accounting functions becomes current for reducing intensive work; minimizing administrative costs; preventing fines and financial sanctions for violating accounting and tax laws in a post-industrial economy. The prospects of accounting with the involvement of outsourcing institutions in the enterprise are given in the article. The advantages and disadvantages of outsourcing are substantiated. The delegation variants of accounting works with providing information security of the enterprise are considered. The organizational differences in the outsourcing services provision by persons entrepreneurs and entities are determined. The role of communication technologies in the dialogue between the enterprise and the outsourcer is outlined. The possibilities of organizing accounting work outside the enterprise, remote counseling with representatives of the outsourcer, fiscal services or other state controlling bodies with the use of communication technologies are researched for the real-time adjustments of certain actions for making decisions.
PL
W gospodarce postindustrialnej delegowanie funkcji księgowych staje się istotne w celu ograniczenia kosztów pracy, zmniejszenia obciążeń administracyjnych, zapobiegania karom finansowym za naruszenie przepisów prawa podatkowego. W artykule przedstawiono perspektywy rachunkowości w przedsiębiorstwie przy zaangażowaniu instytucji outsourcingowych. Zaprezentowano zalety i wady takich rozwiązań, naświetlono problem powierzenia prac księgowych firmie zewnętrznej w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Określono różnice organizacyjne w świadczeniu usług outsourcingowych przez osoby fizyczne i prawne. Przedstawiono rolę technologii komunikacyjnych w prowadzeniu dialogu między przedsiębiorstwem a zleceniodawcą, a także możliwości organizowania pracy księgowej poza przedsiębiorstwem, w tym konsultacje zdalne z przedstawicielami outsourcera, ze służbami podatkowymi lub z innymi państwowymi organami nadzorującymi, z wykorzystaniem dostępnych technologii komunikacyjnych w celu dostosowania niektórych działań w czasie rzeczywistym, aby móc podejmować decyzje zarządcze.

Year

Issue

Pages

95-104

Physical description

Dates

published
2019-12-30

Contributors

 • Ternopil National Economical University, Faculty of Finance and Accounting, Ukraine
 • Ternopil National Economical University, Faculty of Finance and Accounting, Ukraine

References

 • Alyeksyeyev, I. V., Patryn, H. O., Didukh, O. V. = Алєксєєв, І. В., Патрин, Г. О., Дідух, О. В. (2015). Аутсорсингова діяльність виробничих підприємств. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
 • Britton, A., Waterston, Ch. (2010). Financial accounting. 5th ed. Harlow: Prentice Hall, Pearson Education.
 • Butynets’, F. F., Voynalovych, O. P., Tomashevs’ka, I. L. = Бутинець, Ф. Ф., Войналович, О. П., Томашевська, І. Л. (2005). Організація бухгалтерського обліку: підруч. 4th ed. Житомир: ПП «Рута».
 • Eurostat. (2018a). Employed persons working from home as a percentage of the total employment, by sex, age and professional status (%) [online, accessed: 2019-03-15]. Luxembourg: Eurostat. Retrieved from: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-052914_QID_6E0BB9BE_UID_-3F171EB0.
 • Eurostat. (2018b). Enterprises giving portable devices for a mobile connection to the internet to their employees [online, accessed: 2019-03-15]. Luxembourg: Eurostat. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tin00125.
 • Heywood, J. Brian = Хейвуд Дж. Брайан. (2004). Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ = Outsourcing Dilemma: The Search for Competitiveness. Москва: Вильямс, 2004.
 • Ivakhnenkov, S. V = Івахненков, С. В. (2003). Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: нав. посіб. Київ: Знання-Прес.
 • Romanyuk, O = Романюк, O. (2018). Не тільки торгівлею: яким бізнесом вигідно займатися в Україні. Opendatabot сервіс моніторингу реєстраційних даних [online, accessed: 2019-09-08]. Retrieved from: https://opendatabot.com/blog/199-new-business.
 • Verkhovna Rada Ukrayiny = Верховна рада України. (1999). Закон України. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, no. 40, ст. 365 [online, accessed: 2019-01-08]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996.
 • Zhuravel’, H. P., Klevets’, V. B., Oliynychuk, V. M., Khomyn, P. Ya. (ed.) = Журавель, Г. П., Клевець, В. Б., Олійничук, В. М., Хомин, П. Я. (ред.). (2013). Амбівалентність та мімікрія облікової теорії. Тернопіль: Тнеу.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d62e65a6-1a52-486b-a658-48a9a844e20d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.