PL EN


2013 | 2(28) |
Article title

Handel międzynarodowy artkułami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 2007-2011

Content
Title variants
EN
International trade in agricultural products in Poland within 2007-2011
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest pogłębiona analiza zmian wartości i kierunków polskiego handlu międzynarodowego artykułami rolno-spożywczymi w latach 2007-2011, czyli w okresie kryzysu światowego. W badaniach uwzględniono uwarunkowania polityczno-gospodarcze istniejące w Polsce i na świecie, a mające wpływ na obroty naszego handlu zagranicznego. Na podstawie analizy danych statystycznych stwierdzono, iż polski sektor rolno-spożywczy od 2003 roku charakteryzuje się systematycznym wzrostem i poprawą wyników handlowych z zagranicą, jednak kryzys światowy znacznie spowolnił jego dynamikę. W strukturze geograficznej zarówno eksportu, jak i importu artykułów rolno-spożywczych dominują kraje UE, ale – jak wykazują przeprowadzone badania – w eksporcie systematycznie wzrasta udział krajów WNP i rozwijających się.
EN
The aim of the paper is in-depth analysis of changes in the values and directions of Polish international trade in agri-food products in 2007-2011, a period of global crisis. The study takes into account the political and economic conditions existing in Poland and in the world, and having an impact on our foreign trade turnover. Based on the analysis of statistical data it was found that the Polish agri-food sector since 2003 has been characterised by a gradual increase and improvement of the results of foreign trade, but the global crisis has stunted the dynamics. In the geographical structure of both export and import of agri-food products predominate the EU countries, but as the study revealed, in export the share of the CIS countries and developing countries has been steadily increasing.
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • iwso@poczta.onet.pl
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • Analiza sytuacji gospodarczej Polski w 2011 r. 2012. Departament Strategii i Analiz Ministerstwa, Warszawa
 • Bułkowska M., Rowiński J., 2010. Pozycja Polski jako eksportera produktów rolno-spożywczych na rynku UE. IERiGŻ, Warszawa [prezentacja elektroniczna].
 • Handel zagraniczny. Organizacja i technika. 2012. Red. J. Rymarczyk, F. Adamczuk. PWE, Warszawa.
 • Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. 2008-2012. Analizy Rynkowe 28, 29, 30, 32, 36. IERiGŻ, Warszawa.
 • Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w latach 1995-2009. 2011. Red. J. Seremak- -Bulge. Studia i monografie. IERiGŻ, Warszawa.
 • Pawlak K., Poczta W., 2011. Międzynarodowy handel rolny. PWE, Warszawa.
 • Polska 2012. Raport o stanie gospodarki. 2012. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Sołdaczuk J., Misala J., 2011. Historia handlu międzynarodowego. PWE, Warszawa.
 • Szajner P., 2012. Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Biuletyn Informacyjny 4.
 • Szymański W., 2002. Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia. Wyd. Difin, Warszawa.
 • Wpływ instrumentów polityki handlowej UE na handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. 2009. Red. R. Mroczek, P. Chechelski. IERiGŻ Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6318b2d-d00f-4c22-9118-488f85609247
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.