PL EN


2019 | 10 | 131-140
Article title

Функції договору страхування

Authors
Title variants
EN
Functions of the insurance contract
PL
Funkcje umowy ubezpieczenia
Languages of publication
UR
Abstracts
EN
The article researches the functions of the insurance contract and their significance for understanding the legal nature of a contract as a regulator of relations in the field of insurance. The functions of the insurance contract are subdivided into general, special and specific (additional). General functions are defined as typical for any civil contract. They fall into regulatory, guarantee and security functions. These functions reveal the importance of insurance contract in the regulation of insurance relations. Special functions are limited to the insurance contracts only. They are stipulated by economic nature of insurance. Specific functions are characteristic for certain types of insurance contracts, in particular personal insurance, property insurance, liability insurance and insurance of risks contracts. Among other special functions it is also possible to single out a protective function of an insurance contract. It consists in diminishing the amount of negative civil consequences in case of attachment of insured accidents provided in the contracts of personal insurance, property insurance, liability insurance and insurance of risks. Contracts of personal and property insurance also perform a specific compensatory function. According to the conditions provided by these contracts, an insurer is indemnified for damage in case of attachment of insured accident. Besides, contracts of personal insurance include life insurance and voluntary pension insurance contracts with their accumulative function according to which an insurer receives the insurance settlement after s/he reaches a certain age. The amount of the insurance settlement depends on the insurance payment. Contracts of liability insurance and insurance of risks are characterized with the securing function. So such contracts may be considered as innominate types of insurer’s fulfillment of civil-insurance obligation. The aforementioned functions of the insurance contract show its significance as a regulator of civil relations in the field of insurance and define specificity of insurance legal relations.
PL
Artykuł poświęcony jest objaśnieniu funkcji umowy ubezpieczenia oraz wskazaniu ich znaczenia dla realizacji umowy jako głównej instytucji z zakresu ubezpieczeń. Funkcje umowy ubezpieczenia rozpatrywane będą na podstawie ich podziału na ogólne, specjalne i specyficzne. Ogólne funkcje umowy ubezpieczenia są wspólne z funkcjami innych umów cywilnoprawnych, specjalne to są te, które należą wyłącznie do umowy ubezpieczenia, a specyficzne funkcje ujawniają istotę odrębnych rodzajów umów ubezpieczenia, zwłaszcza ubezpieczeń osobistych, ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i umowy ubezpieczenia ryzyka. Ogólne funkcje umowy ubezpieczenia obejmują następujące funkcje: regulacyjną, gwarancyjną i ochronną, które to funkcje właśnie ujawniają podstawowe znaczenie umowy ubezpieczenia w regulacji stosunków ubezpieczeniowych. Biorąc pod uwagę funkcje ubezpieczeniowe, można wyróżnić specjalną funkcję umowy ubezpieczenia, ujawniającą rolę umowy ubezpieczenia w regulacji stosunków ubezpieczeniowych. Specjalną funkcją umowy ubezpieczenia jest zwłaszcza funkcja zabezpieczenia. Funkcja zabezpieczenia polega na tym, że zapobiega wystąpieniu lub zmniejszaniu ilości negatywnych konsekwencji cywilnoprawnych, w razie wystąpienia przypadków ubezpieczenia przewidzianych w umowach ubezpieczenia osobistego, ubezpieczenia majątkowego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia ryzyka. Umowy ubezpieczenia osobistego i majątkowego pełnią specjalną funkcję ubezpieczenia — funkcję kompensacyjną. Zgodnie z tymi umowami ubezpieczonemu (beneficjentowi) należy wypłata odszkodowania w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku. Konieczne jest również wyróżnienie takich rodzajów ubezpieczeń, jak ubezpieczenie na życie oraz dobrowolne umowy ubezpieczenia emerytalnego, które pełnią funkcję akumulacyjną. Zgodnie z warunkami tych umów płatność następuje w przypadku osiągnięcia osobą określonego wieku. Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia ryzyka pełnią funkcję zapewniającą, ponieważ umowy te można uznać za nienazwane rodzaje zabezpieczenia wykonania prawa cywilnego przez ubezpieczającego. Wymienione funkcje umowy ubezpieczenia ujawniają jej znaczenie jako regulatora stosunków cywilnych w sferze ubezpieczeń i określają specyfikę stosunków ubezpieczeniowych, które powstają między ich uczestnikami.
Year
Volume
10
Pages
131-140
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d635c4e3-4128-4905-a367-3a289d056950
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.