Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 26 | 53-64

Article title

Dopuszczalność dokonywania zmian w budżecie przez zastępcę wójta (burmistrza, prezydenta) urzędu gminy (miasta) – analiza rozstrzygnięć wojewódzkich sądów administracyjnych

Authors

Title variants

EN
ISSUES OF ADMISSIBILITY OF MAKING CHANGES IN THE BUDGET BY THE DEPUTY MAYOR (MAYOR, PRESIDENT) OF THE COMMUNE (CITY) OFFICE

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zawarto ogólne zagadnienia dotyczące problematyki dopuszczalności dokonywania zmian w budżecie przez zastępcę wójta (burmistrza, prezydenta) urzędu gminy (miasta). Przedstawiono rozbieżne stanowiska sądów administracyjnych, które opowiadają się za możliwością dokonywania zmian w budżecie przez zastępcę wójta, jak i przedstawią poglądy zupełnie odmienne. W rozważaniach końcowych podniesione zostały postulaty w zakresie ponownego podjęcia tematyki w przedmiocie uregulowania expressis verbis w akcie o charakterze ustawowym, tj. rozszerzenia katalogu przypadków związanych z przemijającą przeszkodą w wykonywaniu przez wójta zadań i kompetencji, a także jednoznaczne określenie zagadnienia dotyczącego dokonywania zmian w budżecie jednostki samorządu terytorialnego przez zastępcę wójta.
EN
The abstract contains general issues regarding the admissibility of making budget changes by the deputy head of the commune head (mayor, president) of the commune (city) office. Divergent positions of administrative courts have been presented, both of which are in favor of the possibility of making changes to the budget by the deputy of the commune head, as well as presenting completely different views. In the final considerations, the postulates regarding the resumption of subject matter in the subject of expressis verbis in a statutory act, i.e. the priority of the Public Finance Act over constitutional laws, the extension of the list of cases related to the transient obstacle in the performance of tasks and competences by the head of the commune also an unambiguous definition of the issue regarding making changes in the budget of the local government unit by the deputy of the commune head.

Year

Issue

26

Pages

53-64

Physical description

Contributors

 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

References

 • Bieniek G., W sprawie reprezentacji gminy jako osoby prawnej, „Rejent” 2003, nr 2.
 • Klat-Górska E., Klat-Wertelecka L., Upoważnienia udzielane przez organy gminy (zagadnienia wybrane), „Nowe Zeszyty Samorządowe – Opinie Prawne” 2003, nr 3.
 • Leoński Z., Nauka administracji, Warszawa 2004.
 • Martysz C., Wierzbica A.M., Komentarz do art. 33 ustawy o samorządzie gminnym, LEX Wydawnictwo elektroniczne.
 • Piskorz-Ryń A., Oceny pracowników samorządowych, w: Stosunki pracy pracowników samorządowych, red. M. Stec, Warszawa 2008.
 • Skoczylas A., w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011.
 • Szewc A., w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Warszawa 2012.
 • Wierzbica A., w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2010.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3320 z dnia 11 marca 2019 r.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1632).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 869).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.).
 • Wyrok NSA z dnia 15 marca 2019 r., sygn. akt I GSK 1072/18, LEX nr 2655972.
 • Wyrok NSA z dnia 14 listopada 2017 r., sygn. akt II GSK 273/16, LEX nr 2424765.
 • Wyrok NSA z dnia 24 października 2013 r., sygn. akt II OSK 1196/12, LEX nr 1613184.
 • Wyrok NSA z dnia 3 grudnia 2008 r., sygn. akt II OSK 1458/08, orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2018 r., sygn. akt III SA/Po 912/17, LEX nr 2443787.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2018 r., sygn. akt III SA/Po 913/17, LEX nr 2443788.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2018 r., sygn. akt III SA/Po 910/17, LEX nr 2441209.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2018 r., sygn. akt III SA/Po 911/17, LEX nr 2441210.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 20 lipca 2016 r., sygn. akt III SA/Po 419/16, LEX nr 2087522.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 5 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Po 1753/15, LEX nr 1932546.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28 października 2015 r., sygn. akt I SA/Po 1300/15, LEX nr 1932515.
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 487/12, CBOSA.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d635e5eb-f386-4b26-a784-60db4d5bd327
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.