PL EN


Journal
2014 | 3(56) | 112-136
Article title

Systemowe obciążenia finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Content
Title variants
EN
Systemic Financial Burdens of Cooperative Savings and Credit Unions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest zbadanie wpływu nowych rozwiązań regulacyjnych na działalność kas. W celu identyfikacji systemowych obciążeń finansowych działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych przeprowadzono studia literatury przedmiotu oraz szczegółową analizę aktów prawnych dotyczących zmian w zakresie gospodarki finansowej kas i ich sieci bezpieczeństwa, a ponadto dokonano analizy sytuacji finansowej sektora. Następnie, na podstawie przyjętego zakresu potencjalnych ograniczeń systemowych, wykonano obliczenia dotyczące kierunku oraz zakresu wprowadzanych regulacji prawnych na warunki prowadzonej działalności oraz ponoszone przez nie koszty. (fragment tekstu)
EN
As a result of legislative changes in the Co-operative Savings and Credit Union sector, the safety of depositors has increased but the financial burdens of these institutions has also undergone a change. The article examines the impact of regulatory changes on the financial standing of credit unions. On the basis of selected categories of financial burdens, a slight increase in cost and the role of the National Association of Co-operative Savings and Credit Union have been identified. The study shows that the regulations pertaining to provisions for delinquent loans have the greatest impact on the activity of credit unions. The amount of provisions is increasing also due to the deteriorating quality of the loan portfolio of these cooperatives.
Journal
Year
Issue
Pages
112-136
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
References
 • Credit Unions in Poland: Diagnostic and Proposals on Regulation and Supervision, "The World Bank Report" 2010, No. 59432.
 • Cuevas C., Fischer K.P, Regulation and Supervision of Cooperative Financial Institutions Issues in Governance, Regulation, and Supervision, "World Bank Working Paper" 2006, No 82.
 • Gawrychowski M., TUW SKOK traci klienta, "Puls Biznesu" 2014, http://pulsbiznesu. pb.pl (dostęp: 18.09.2014).
 • Golec M.M., Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na rynku usług finansowych w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Golec M.M., Zasady funkcjonowania i wybrane uwarunkowania regulacyjne polskich unii kredytowych, [w:] Współczesna bankowość spółdzielcza, pod red. A. Szelągowskiej, CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Golec M.M., Zmiany regulacyjne w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych a ich oferta depozytowa, "Ekonomia i Zarządzanie" 2014, nr 3(6).
 • Golędzinowski A., Wpływ regulacji sektora bankowego na jego efektywność, "Materiały i Studia NBP" 2009, nr 235.
 • Herbert A., Pawłowski Sz., Zakrzewski P, Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Informacja dla Komisji Nadzoru Finansowego. Raport o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2013.
 • Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I kwartale 2014 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2014.
 • Już ponad 600 mln dla klientów SKOK Wspólnota, www.bankier.pl (dostęp: 12.09.2014).
 • Kłosiewicz P, Kozłowski W, Paczocha J., Rogowski W., Papierologia czy bezpieczeństwo depozytów? Koszty administracyjne w sektorze bankowym w Polsce na przykładzie przestrzegania wybranych regulacji bankowych, "Materiały i Studia NBP" 2009, nr 243.
 • Koleśnik J., Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Dz. U. 2014, poz. 880.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Dz. U. z dnia 13 stycznia 2012 r., poz. 45.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Dz.U. z dnia 21 stycznia 2013 r., poz. 99.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie składki na pokrycie kosztów działalności Krajowej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, Dz. U. 2013 r., poz. 341.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Dz.U. z dnia 25 września 2013 r., poz. 1137.
 • Skoczek J., Zastosowanie niektórych rozwiązań z zakresu uporządkowanej likwidacji banków do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, "Pieniądze i Więź" 2013, nr 4 (61).
 • Srokosz W, Instytucje parabankowe w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Technical Guide Credit Union Regulation and Supervision, WOCCU, Madison 2009, http://www.woccu.org (dostęp: 12.09.2014).
 • Uchwała nr 1 Zarządu Kasy Krajowej z dnia 18 października 2002 r. Normy dopuszczalnego ryzyka w działalności SKOK w zakresie dokonywania odpisów aktualizujących pożyczki i kredyty przeterminowane i nieściągalne.
 • Uchwała nr 42/2013 Zarządu NBP z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania rezerwy obowiązkowej, Dz. U. NBP poz. 21.
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2013, poz. 613 ze zm.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Dz. U. nr 1, poz. 2 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz. U. z 2013 r., poz. 908 ze zm.
 • Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Dz. U. 2012, poz. 855 ze zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d63eaded-db5c-4af1-981f-a570da9ad5a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.