Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 10 | 333-343

Article title

Postawy i umiejętności interpersonalne studentów wobec roli przedsiębiorczości w warunkach gospodarki rynkowej

Content

Title variants

Conference

Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ważną rolę we współczesnym świecie odgrywa gospodarka rynkowa, w której decyzje dotyczącezakresu i sposobu produkcji podejmowane są przez podmioty gospodarcze (gospodarstwa domowe,gospodarstwa rolne, instytucje finansowe, rząd), kierujące się własnym interesem i postępującezgodnie z zasadami racjonalności gospodarowania. Przedsiębiorczość należy do istotnychwłaściwości ludzi, którzy żyją i gospodarują w świecie, w warunkach gospodarki rynkowej. Wewspółczesnymświecie działalność gospodarcza, polegająca na produkcji i wymianie, prowadzonajest przez wiele podmiotów konkurujących ze sobą. Skoro zmienia się gospodarka, zmieniają sięrównież cechy potrzebne do przetrwania w niej, nie mówiąc już o odnoszeniu sukcesów. Podstawądo przygotowania oraz podejmowania decyzji o zasadach, kierunkach i tempie perspektywicznegorozwoju kształcenia z zakresu przedsiębiorczości w warunkach gospodarki rynkowej było przeprowadzeniebadań diagnostycznych wśród studentów. Na ich podstawie stwierdzono, że istnieją brakiwiedzy z zakresu przedsiębiorczości w warunkach gospodarki rynkowej. Wybranie społeczeństwamłodego jako grupy docelowej uzasadnione jest rolą, którą odgrywa w życiu społecznym, a więctakże w procesie budowania społeczeństwa przedsiębiorczego i innowacyjnego.

Contributors

  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii

References

  • Komunikat Komisji dla Rady, (2006). Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Społeczno- Ekonomicznego i Komitetu Regionów dotyczący rozbudzania ducha przedsiębiorczości poprzez edukację i kształcenie – Bruksela, s. 5.
  • Stanford, J. (2008). Economics for everyone: A short guide to the economics of capitalism, Pluto Press.
  • Wiatrak, A.P. (2003). Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje. W: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Tarnobrzeg.
  • Wójtowicz, B. (2011). The students expectations and attitudes towards the role of the enterprise in terms of the European integration. W: Prace I Studia Geograficzne, 48, 18/2011, Warszawa: Wyd. UW, 64.
  • http://www.newtrader.pl.
  • http://makroekonomia.wiedza.daboli.pl/gospodarka-rynkowa/.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6414126-c4d0-48d0-aeca-284bbca8fcc3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.