Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 3 | 50-54

Article title

Wysoki poziom lęku u pacjentów, u których podejrzewano, ale wykluczono podejrzenie omdleń wazowagalnych.

Content

Title variants

EN
High anxiety level in patients with suspected but excluded vasovagal syncope.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp. Pacjenci kierowani na test pochyleniowy, u których wykluczono omdlenia wazowagalne, są grupą mało poznaną. Objawy zaburzeń lękowych i prodromalne objawy omdlenia wazowagalnego nakładają się na siebie, co może utrudniać rozpoznanie. Cel pracy. Ocena poziomu lęku w grupie młodych kobiet, u których na podstawie wywiadu i wyniku testu pochyleniowego wykluczono występowanie omdleń wazowagalnych. Materiał i metody. Grupa badana składała się z 14 kobiet, które pochodziły z grupy 55 kobiet kierowanych na test pochyleniowy w wieku 21–40 lat, u których na podstawie wywiadu i wyniku testu pochyleniowego wykluczono występowanie omdleń wazowagalnych. Przed wykonaniem testu pochyleniowego u badanych kobiet przeprowadzono badanie z użyciem kwestionariusza Spilbergera i oceniono poziom lęku jako stanu (KS1) i jako cechy (KS2). Grupę kontrolną stanowiły 124 kobiety, które zaprzeczały występowaniu omdleń w wywiadzie, które anomimowo wypełniły kwestionariusz Spilbergera oraz kwestionariusz dotyczący stanu zdrowia. Wyniki. Stwierdzono: 1) istotnie wyższy poziom lęku jako cechy i stanu (KS1 i KS2) w grupie badanej niż w grupie kontrolnej, 2) wartość poziomu lęku jako stanu (KS1) ponad 32 ze 100% czułością i 34,7% swoistością pozwala odróżnić pacjentów z grupy badanej od osób z grupy kontrolnej, 3) wartość poziomu lęku jako cechy (KS2) ponad 44 ze 64,3% czułością i 74,2% swoistością pozwala odróżnić pacjentów z grupy badanej od osób z grupy kontrolnej. Wnioski. 1. U około 20% pacjentek kierowanych na test pochyleniowy wykonanie badania i ocena zgłaszanych dolegliwości oraz reprodukcji objawów spontanicznych podczas testu pochyleniowego pozwala na wykluczenie omdleń wazowagalnych jako przyczyny zgłaszanych dolegliwości. 2. U pacjentek w grupie badanej stwierdza się wysoki poziom lęku jako cechy i jako stanu, co wskazuje na możliwość występowania zaburzeń lękowych jako podłoża zgłaszanych dolegliwości. 3. Wykluczenie rozpoznania omdleń wazowagalnych u młodych kobiet kierowanych z takim podejrzeniem na test pochyleniowy powinno zwrócić uwagę na możliwość występowaniu u nich zaburzeń lękowych.
EN
Background. Patients referred for tilt test, who did not have vasovagal syncope are little known group. Symptoms of anxiety disorders and prodromal symptoms of vasovagal syncope overlap which can make it difficult to recognize. Objectives. The aim of the study is to assess the level of anxiety in a group of young women with excluded vasovagal syncope on the basis of medical history and tilt test results. Material and methods. The study group consisted of 14 women who came from a whole group of 55 women at the age of 21–40 years referred for tilt testing, who were excluded the presence of vasovagal syncope. Before performing the tilt test at the women were surveyed using a questionnaire Spielberg and rated the level of state anxiety (KS1) and the trait anxiety (KS2). Control group consisted of 124 women who had denied the occurrence of syncope. Results. 1. Results found significantly higher levels of trait anxiety and state anxiety (KS1 and KS2) in the study group than in the control group: 2. It was found that the value of the level of state anxiety (KS1) over 32 with 100% sensitivity and 34.7% specificity allows to distinguish case patients from the control group. 3. It was found that the value of the level of trait anxiety (KS2) over 44 with 64.3% sensitivity and 74.2% specificity allows to distinguish case patients from the control group. Conclusions. 1. Approximately 20% of patients referred for tilt testing have excluded vasovagal syncope as the cause of reported problems. 2. Patients in the study group found a high level of anxiety as a trait and as a state which indicates the possibility of anxiety as substrate of their complaints. 3. Exclusion of vasovagal syncope diagnosis in young women should pay attention to the possibility of the occurrence of anxiety disorders in them.

Year

Issue

3

Pages

50-54

Physical description

Contributors

 • Katedra i Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
author
 • Zakład Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” Wrocław
 • II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Klinika Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
author
 • Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Department of Clinical Sciences, Clinical Research Center, Lund University, Malmö, Sweden
 • Arrhythmia Department, Skĺne University Hospital, Malmö, Sweden

References

 • Moya A, Sutton R, Ammirati F, et al. Guidelines for the diagnosis and management of syncope (version 2009). Eur Heart J 2009; 30: 2631–2671.
 • Soteriades ES, Evans JC, Larson MG, et al. Incidence and prognosis of syncope. N Engl J Med 2002; 347: 878–885.
 • Ganzeboom KS, Mairuhu G, Reitsma J, et al. Lifetime cumulative incidence of syncope in the general population: a study of 549 Dutch subjects aged 35–60 years. J Cardiovasc Electrophysiol 2006; 17: 1172–1176.
 • Serletis A, Rose S, Sheldon AG, Sheldon RS. Vasovagal syncope in medical students and their first-degree relatives. Eur Heart J 2006; 27: 1965–1970.
 • Colman N, Nahm K, Ganzeboom KS, et al. Epidemiology of reflex syncope. Clin Auton Res 2004; 14(Suppl. 1): 9–17.
 • Kulakowski P, Piotrowska D, Konofolska A. Tilt testing: is it necessary in all patients with suspected vaso-vagal syncope? Pacing Clin Electrophysiol 2005; 28: 968–974.
 • Depla MF, ten Have ML, van Balkom AJ, de Graaf R. Specific fears and phobias in the general population: results from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS). Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2008; 43: 200–208.
 • Thyer BA, Himle J, Curtis GC. Blood-injury-illness phobia: a review. J Clin Psychol 1985; 41: 451–459.
 • Angenendt J. Zaburzenia lękowe. W: Freyberger HJ, Schneider W, Stieglitz R-D, red. Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2002: 127–138.
 • Rouillon F. Epidemiology of panic disorder. Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental 1999; 12: 7–12.
 • Pużyński S, Wciórka J, red. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne. Warszawa– Kraków: Vesalius; 2000.
 • Giada F, Silvestri I, Rossillo A, et al. Psychiatric profile, quality of lifeand risk of syncopal recurrence in patients with tilt-induced vasovagal syncope. Europace 2005; 7: 465–471.
 • Wrześniowski K, Sosnowski T, Jaworowska A, Fecenec D. Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI. Polska adapacja STAI. Podręcznik. Wyd. III.
 • Bartoletti A, Gaggioli G, Menozzi C, et al. Head-up tilt testing potentiated with oral nitroglycerin: a randomized trial of the contribution of a drug-free phase and a nitroglycerin phase in the diagnosis of neurally mediated syncope. Europace 1999; 1: 183–186.
 • Cohen TJ, Thayapran N, Ibrahim B, Quan C, et al. An association between anxiety and neurocardiogenic syncope during head-up tilt table testing. Pacing Clin Electrophysiol 2000; 23: 837–841.
 • D’Antono B, Dupuis G, St-Jean K, et al. Prospective evaluation of psychological distress and psychiatric morbidity in recurrent vasovagal and unexplained syncope. J Psychosom Res 2009; 67: 213–222.
 • Ector H. Home orthostatic training in vasovagal syncope modifies autonomic tone: results of a randomized, placebo-controlled pilot study. Europace 2010; 12: 910.
 • Aerts AJ, Dendale P, Block P, Dassen WR. Reproducibility of nitratestimulated tilt testing in patients with suspected vasovagal syncope and a healthy control group. Am Heart J 2005; 150: 251–256.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-4212

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d649a0cd-b0d6-4c06-829f-3021a5ae15c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.