Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 12 | 253-274

Article title

Kryteria warunkujące legalność strajku lub innej akcji protestacyjnej.

Content

Title variants

EN
The criteria conditioning the legality of a strike or other form of protest.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejsze opracowanie jedynie w sposób syntetyczny przedstawia niektóre przesłanki, których spełnienie bezpośrednio wpływa na uznanie strajku za legalną akcję zbiorowości pracowniczej skierowaną przeciwko pracodawcy. Wskazuje również na inne okoliczności, które mogą mieć w pewnym zakresie pośrednio na nią wpływ. Uwidacznia zatem, co niestety często jest zapominane przez związki zawodowe, że wszczęcie sporu zbiorowego z pracodawcą i w konsekwencji przeprowadzenie strajku lub innej akcji protestacyjnej nie może być akcją zorganizowaną spontanicznie (ad hoc) i nieprzemyślaną. Na organizatorach sporu zbiorowego (strajku) spoczywa bowiem szereg obowiązków, których niewykonanie lub naruszenie może powodować określone komplikacje natury prawnej, ekonomicznej i społecznej. Niewątpliwie są to obowiązki bezpośrednio rzutujące na jej legalność w świetle ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, a także inne obowiązki, których niezachowanie może powodować pociągnięcie ich organizatorów do stosownej odpowiedzialności.
EN
This study is just a synthetic overview of some conditions whose fulfilment directly determines the status of a strike as a legal action undertaken by the staff against their employer. It also specifies some other circumstances which may affect it in an indirect way. It therefore reveals the fact which is often ignored by trade unions that an initiation of a collective dispute with an employer and, consequently, the organisation of a strike or other form of protest cannot be a spontaneous action which has not been thought over carefully beforehand. It lies with the strike organisers to fulfil a wide range of duties whose non-performance or violation may result in certain complications of legal, economic or social character. Beyond doubt, the duties in question include obligations which directly affect the legality of the protest in the light of the Act on Collective Disputes as well as some other obligations whose non-performance may result in legal action being taken against strike organisers.

Year

Volume

12

Pages

253-274

Physical description

References

 • Aaron B., Methods of industrial action: courts, administrative agencies and legislatures, [w:] Industrial Conflict. A Comparative Legal Survey, red. B. Aaron, K.W. Wedderburn, Longan 1972.
 • Baran K.W., Komentarz do ustaw o organizacjach związkowych, o organizacjach pracodawców, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, o zwolnieniach grupowych, Gdańsk 2004.
 • Cudowski B., Spory zbiorowe w polskim prawie pracy, Białystok 1998.
 • Cudowski B., Pozycja stron sporu zbiorowego, [w:] Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Referaty i wystąpienia zgłoszone na XVII Zjazd Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Kraków 7–9 maja 2009 r., red. A.M. Świątkowski, Warszawa 2009.
 • Hueck A., Nipperdey C.C., Lehrbuch des Arbeitsrechts. Zweiter Band, Berlin – a Frankfurt a/M 1957.
 • Jończyk J., Prawo pracy, Warszawa 1992.
 • Korus P., Strajk nielegalny, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Kraków 1997/98.
 • Kuczyński T., Spory pracy oraz ich rozwiązywanie, [w:] Prawo pracy. Zarys wykładu, red. A. Kubot, T. Kuczyński, Z. Masternak, H. Szurgacz, Warszawa 2005.
 • Kulesza W., Demonstracja, blokada, strajk (granice wolności zgromadzeń i strajku w polskim prawie karnym na tle prawa niemieckiego), Łódź 1991.
 • Kurzynoga M., Kwestia prawa lekarzy do strajku, PiZS 2012, nr 5.
 • Kurzynoga M., Referendum strajkowe jako przesłanka legalnego strajku, PiZS 2008, nr 10.
 • Kurzynoga M., Warunki legalności strajku, Warszawa 2011.
 • Masewicz M., Rokowania oraz spory zbiorowe. Poradnik nr 26, Biblioteczka pracownicza, Warszawa 1993.
 • Masternak Z., Spory zbiorowe, [w:] Prawo pracy. Zarys wykładu, red. Z. Kubot, T. Kuczyński, Z.A. Masternak, H. Szurgacz, Warszawa 2005.
 • Piątkowski J., Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej, Toruń 2008.
 • Seweryński M., Problemy legislacyjne zbiorowego prawa pracy, [w:] Prawo pracy RP w obliczu przemian, red. M. Matey, T. Zieliński, Warszawa 2006.
 • Świątkowski A.M., Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, red. J. Wratny i K. Walczak, Warszawa 2009.
 • Wrocławska T., Prawo do strajku w prawie pracy państw bałtyckich w świetle prawa międzynarodowego. Implikacje dla Polski, Poznań 2007.
 • Zieliński T., Prawo pracy. Zarys systemu, t. 3, Warszawa – Kraków 1986.
 • Żołyński J., Status prawny strajku okupacyjnego, MPP 2012, nr 5.
 • Żołyński J., Obowiązki uczestników i organizatorów strajku, MPP 2011, nr 8.
 • Żołyński J., Zasada ekwiwalentności ekonomicznej i racjonalności żądań w sporze zbiorowym, MPP 2012, nr 8.
 • Żołyński J., Ochrona danych osobowych strajkujących, MPP 2013, nr 2.
 • Żołyński J., Status prawny komitetu strajkowego, [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A.M. Świątkowski, Kraków 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d64ab1b0-fdc7-4a49-aa16-2e9c4a1b830c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.