PL EN


2013 | 6 | 4(21) | 203-213
Article title

Wychowanie społeczne a wychowanie dla pamięci

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Wychowanie społeczne dokonuje się w złożonym i skomplikowanym procesie socjalizacji jednostki. Stanowi on przygotowanie do podejmowania na poszczególnych etapach rozwoju ról odpowiedzialnych społecznie, w kontekście wychowania obywatelskiego. W procesie socjalizacji dokonuje się również, poprzez stwarzanie sprzyjających warunków, do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym. Jednostka poprzez udział w życiu zbiorowym – społecznym poszukuje siebie – tożsamości własnej, narodowej i ponadnarodowej. Poprzez wychowanie dla pamięci jednostka uczy się historii, poprzez uczestniczenie w poznawaniu wydarzeń, miejsc i ludzi bezpośrednio z nimi związanych, tym samym uczy się pamięci.
Keywords
Contributors
author
 • Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
References
 • Arends R.I., Uczymy się nauczać, tłum. K. Kruszewski. Warszawa 1998
 • Assmann A., Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. Bonn 2007; Ch. Cornelißen, Was heißt Erinnerungskultur? Begriff – Methoden – Perspektiven. „Geschichte in Wissenschaft und Unterricht“ 2003, nr 54
 • Assmann J., Erinnern, um dazu gehören. Kulturelles Gedächtnis. Zugehörigkeitsstruktur und normative Vergangenheit. (w:) Generation und Gedächtnis. Erinnerungen und kollektive Identitäten, Hrsg. K. Platt, M. Dabag. Opladen 1992
 • Augustynek A., Psychologia. Jak ślimak piął się pod górę. Warszawa 2008
 • Baczko B., Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej. Warszawa 1994
 • Baliński W., Kultura pamięci i wychowanie patriotyczne, „Pressje” 2011, nr 26/27
 • Bömelburg H.J., Niemiecka okupacja w pamięci Polaków. (w:)J. Kochanowski, B. Kosmala (red.), Polska – Niemcy. Wojna i pamięć. Warszawa-Poczdam 2009
 • Brzezińska J., Czym może być aktywne uczestnictwo ucznia i nauczyciela. (w:) G. Lutomski (red.) Uczyć inaczej, Poznań 1994
 • Crisp R.J., Turner R.N., Psychologia społeczna, red. nauk. wyd. polskiego M. Kossowska. Warszawa 2009
 • Das kollektive Gedächtnis, Hrsg. H. Maus. Frankfurt am Main 1991
 • De Bono E., Naucz się myśleć kreatywnie. Warszawa 1998
 • Delsol C., Esej o człowieku późnej nowoczesności, tłum. M. Kowalska. Kraków 2003
 • Demetrio D., Pedagogika pamięci. W trosce o nas samych, z myślą o innych. Łódź 2009
 • Dudzińska B., Samodzielność zdobywana w szkole, „Edukacja i Dialog” 2002, nr 1-2
 • Gajda J., Pedagogika kultury w zarysie. Kraków 2006
 • Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa-Kraków 2001
 • Griese H., Socjologiczne teorie młodzieży. Kraków 1995
 • Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, przeł. M. Król. Warszawa 1969
 • Hitze G., Pamięć narodowa a europejska kultura pamięci – przykład Lamsdorf, maszynopis.
 • Janowski A., Być dzielnym i umieć się różnić. Szkice o Aleksandrze Kamińskim. Warszawa 2010, Wyd. III
 • Karkowska M., Socjologia wychowania wybrane elementy. Mechanizmy socjalizacji i edukacja szkolna. Łódź 2007
 • Kaźmierczak A., Nauczanie przez stymulowanie aktywności twórczej. (w:) B. Śliwerski (red.) Edukacja w wolności. Kraków 1992, s. 154
 • Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni. Warszawa 1996
 • Konopnicka I., Program Edukacyjny Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu „Pedagogika pamięci”. Podstawy teoretyczne. (w:) I. Konopnicka, V. Rezler-Wasielewska, Pedagogika pamięci. Opole 2004
 • Kopff-Muszyńska K., Jak prowadzić dialog międzykulturowy?. Kraków 2008
 • Kowalczyk W., Celebrować, zabawiać czy edukować? Po co społeczeństwu są dziś publiczne muzea?, „Muzealnictwo” 2011, t. 51
 • Kranz T., Edukacja historyczna w miejscach pamięci. Zarys problematyki. Lublin 2009
 • Kranz T., Muzea – miejsca pamięci w wymiarze społeczno-politycznym, „Przeszłość i Pamięć” 1998, nr 3
 • Łada A., Politische Bildung In Polen. (w:) Hrsg. N. Hoffmann,
 • M. Nikzentatis-Stobbe, Politische Bildung In Mittelosteuropa. Eine Annäherung an Polen, Tschechien und Ungarn. Berlin 2008
 • Łukaszewicz R., Edukacja z wyobraźnią. Systemowy obraz edukacji. (w:) Edukacja alternatywna, red. B. Śliwerski. Kraków 1992
 • Lusek J., Analiza zagadnienia aktywności twórczej dziecka w świetle psychologii i pedagogiki, „Edukacja i Dialog” 2002, nr 1-2
 • Lusek J., Podmiotowość dziecka – dialog międzykulturowy – wychowanie dla pamięci. Na przykładzie działań edukacyjnych MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN w Görlitz, artykuł w druku
 • Makowska D., Teoretyczne podstawy edukacji międzykulturowej, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1990, nr 4
 • Margaliot O., Nauczanie o Holokauście: upamiętnienie tu i teraz, [protokół dostępu] www.yadvahem.org (pobrano 20.12.2012 r.)
 • Niemczyński A., O autonomii rozwoju. Zarys problematyki, „Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej” 1994, t. 2, nr 1
 • Nikitorowicz J., Pogranicze. Tożsamość. Edukacja międzykulturowa. Białystok 1995
 • Norra P., Les Lieux de memoire. Paris 1997
 • Nowak E., Rola i funkcje Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach. (w:) Szkice z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Historia i współczesność. Opole 2007
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 1996
 • Podmiotowość. Cechy. Typy. [protokół dostępu] www.socjologia.xmc.pl (pobrano 23.11.2011 r.)
 • Polańska B., Odpowiedzialność i wolność w pedagogice tradycyjnej i liberalnej, „Edukacja i Dialog” 2000, nr 3
 • Porębska M., Czynne uczestnictwo w sytuacjach kształtowanych przez warunki życia a rozwój psychiczny człowieka. (w:) M. Tyszkowa (red.), Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. Warszawa 1988
 • Reykowski J., Osobowość i społeczne zachowanie się ludzi. Warszawa 1976
 • Richter S., Grundlinien des Unterrichts in der Grundschule der Zukunft, “Grundschulmagazin” 1999, nr 11
 • Ricoeur P., Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. J. Margański. Kraków 2006
 • Saryusz-Wolska M., Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach. Warszawa 2010
 • Skutnik J., Muzeum sztuki – przestrzeń edukacji. (w:) M. Popczyk (red.), Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao. Katowice 2006
 • Szacka B., Pamięć społeczna a identyfikacja narodowa. (w:) A. Jasińska Kania (red.), Trudne sąsiedztwa z socjologii konfliktów narodowościowych. Warszawa 2001
 • Szeląg M., Przyszła rola edukacji muzealnej w Polsce, „Muzealnictwo” 2011, t. 51
 • Szeląg M., Skutnik J., Wstęp. (w:) Edukacja muzealna. Antologia tłumaczeń. Poznań 2010
 • Szeląg M., Teoria a praktyka edukacji muzealnej, Konferencja Forum Edukatorów Muzealnych w Muzeum Historii Miasta Poznania (29-30 listopada 2010). Protokół dostępu: www.edukacjamuzealna.pl (pobrano 26.03.2011 r.)
 • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków 2002
 • Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. K. Kruszewski. Warszawa 1995
 • Szuman S., Rola działania w rozwoju umysłowym małego dziecka. Wrocław 1955
 • Tepperwein H., Twórcza moc myślenia. Warszawa 1998
 • Tönnies F., Wspólnota i społeczeństwo jako typy więzi międzyludzkich. (w:) J. Szacki, A. Derczyński, Z. Kania (red.) Elementy teorii socjologicznych. Warszawa 1975
 • Vester F., Denken, Lernen, Vergessen. Stuttgart 1975
 • Walczak-Duraj D., Wykłady z podstaw socjologii. Pabianice 1996
 • Zaborski M., Współczesne pomniki i miejsca pamięci w polskiej i niemieckiej kulturze politycznej. Toruń 2011
 • Załęski P., Etymologia społeczeństwa obywatelskiego: tłumaczenie nowoczesnej koncepcji bürgerliche Gesellschaft, „Acta Philologica” 2008
 • Znaniecki F., Socjologia wychowania, t. 1. Wychowujące społeczeństwo. Warszawa 1973
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d64fb3ce-b553-4809-b07d-4a47c537424d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.