Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4(6) | s. 151 - 163

Article title

Możliwość powołania studiów doktoranckich w zakresie archiwistyki w kontekście uznania archiwistyki za samodzielną dyscyplinę naukową

Content

Title variants

EN
The possibility of establishing a doctoral programme in archive studies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Studia doktoranckie zostały włączone do systemu sformalizowanego kształcenia jako studia trzeciego stopnia. W świetle przepisów ministerialnych program studiów doktoranckich w zakresie archiwistyki musiałby obejmować zajęcia z zakresu: archiwistyki, metodologii nauk, dydaktyki szkoły wyższej, społecznej roli uczonego, prowadzenia zajęć dydaktycznych, nazywanych praktyką zawodową. Czy z powyższego wynika, że nie jest potrzebne seminarium doktoranckie? Wręcz przeciwnie, to seminarium wydaje się najlepszym miejscem na przekazywanie wiedzy i umiejętności z zakresu metodologii nauk, a także właściwej postawy uczonego, świadomego swej społecznej roli. Seminarium rozumiane nie jako tylko i wyłącznie kuźnia prac doktorskich, ale też miejsce dyskusji z udziałem mistrza, uczniów i zaproszonych gości-ekspertów, powinno być przedmiotem o kluczowym znaczeniu i największym wymiarze godzinowym. Wątpliwość budzi kwestia, czy archiwiście potrzebne jest przygotowanie do roli nauczyciela akademickiego? Zarówno profil uniwersyteckich studiów doktoranckich, jak i obserwacja ich skuteczności wskazuje na nieformalne seminarium doktoranckie jako lepszą formę kształcenia doktorskiego archiwistów. Może jednak warto zastanowić się nad krokami, jakie należy podjąć, gdybyśmy uznali za słuszne powołać studia doktoranckie w zakresie archiwistyki? Czy jest szansa i czy warto o to zabiegać, by archiwistyka znalazła się w tym wykazie? Pozwoliłoby to otworzyć studia doktoranckie w zakresie archiwistyki, a także nadawać stopnie naukowe doktora nauk humanistycznych w zakresie archiwistyki, a nie historii, jak dotychczas. Archiwistyka ma wyraźnie określony przedmiot, zakres i metodologię badań. Dostrzec można też osobną wrażliwość archiwalną równouprawniającą wszystkich użytkowników i cele wykorzystania zasobu. Archiwistyka dojrzała do bycia odrębną dyscypliną wiedzy. Tym samym można się spodziewać, że w końcu ktoś tę dojrzałość spożytkuje, przez co stworzone zostaną formalne przesłanki do powołania studiów doktoranckich w zakresie archiwistyki. Ktoś na pewno tę szansę wykorzysta wcześniej czy później. Doctor studies have been included into formalised education system as a third cycle studies. In the light of ministerial regulations, the archive studies doctoral program ought to encompass classes on archives, methodology of sciences, didactics of higher education studies, the social role of an academic, conducting student internship. Does this mean, that a doctoral seminar in archive studies is excessive? On the contrary, the seminar seems to be the best place to bequeath knowledge and skills on methodology and the proper attitude of a scholar, in awareness of his or her role in the society. By these standards, the seminar should be understood not solely as a place to forge doctoral theses, but also as a site on which to conduct discussion with one's academic authorities and advisors and guest experts; it also should be the key class, taking up the most of the timetable. The validity of preparing an archivist for the role of a university teacher has been questioned.
EN
Both the profile of the doctor courses and observation of their effectiveness has led us to believe informal seminar to be the better way of doctoral education for archive students. Perhaps though, the kind of steps, that must be taken if doctor course on archive studies was to be created, is worth considering. Is there a chance, and, is it worth striving for the archive studies to be an independent department? It would not only mean opening doctor programmes, but also the right confer a PhD degree in Humanities, on the subject of archive studies, and not history, as it has hitherto been done. The archive studies have definite research subject, range and methodology. What is noticeable is a kind of archival sensitivity, that allows for all the users and all the purposes for using the resources to be on equal rights. Archive studies have matured, and it is ready to become an independent academic discipline. Thereby, it can be expected, that at last, it's maturity will be put to good use, by allowing formal circumstances to arise for creating an archive studies doctor programme. Someone will certainly take this opportunity sooner or later.

Year

Issue

Pages

s. 151 - 163

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

  • Cołbecka M., Badanie systemu informacji archiwalnej na przykładzie Archiwum Państwowego w Toruniu, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory” 2013, nr 4 (6).
  • Kula W., Miary i ludzie, Warszawa 2014.
  • Pomian K., Europa i jej narody, Warszawa 1992.
  • Rosa A., Funkcja edukacyjna archiwów, Warszawa 2012.
  • Ryszewski B., Archiwistyka. Przedmiot – zakres – podział (studia nad problemem), Toruń 1972.
  • Ryszewski B., Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6543a0b-8d65-4625-a4b5-fb9c5eaf4a87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.