Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1(55) | 55-77

Article title

Źródła do badań kultury czytelniczej – trwanie, zmiana, konwergencja

Content

Title variants

EN
Sources for reading culture research – duration, change, convergence

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano stan badań oraz perspektywy badawcze w zakresie źródeł do badań kultury czytelniczej zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym. Sprecyzowano pojęcie kultury czytelniczej w ujęciu jednostkowym i społecznym, a także określono zakres źródeł do jej badania. Wskazano na komponenty kultury czytelniczej i odpowiadające im źródła – szeroko rozumiane dokumenty recepcji – znaki proweniencyjne, materiały autobiograficzne, literaturę piękną i sztukę, listy prenumeratorów, akta notarialne, inwentarze, katalogi, dokumentację instytucji oświatowych, prasę, dyrektywy i instrukcje. Omówiono zależności „starych źródeł” od „nowych źródeł”, wskazując szczegółowe obszary refleksji naukowej w tym temacie.
EN
The article presents the state of research as well as the research perspectives with reference to the research sources in reading culture in terms of the past and the present. It determines the reading culture definition taking the individuals and the society into consideration. It shows the components of reading culture and corresponding sources – widely understood the reception documents – provenance marks, autobiographical materials, literature and art, subscriber lists, notarial files, inventories, catalogs, documentation of educational institutions, press, directives and instructions. There have been revealed the dependencies between “the old” and “the new” sources, pointing the detailed areas of scientific researches.

Contributors

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach. Instytut Nauk o Kulturze

References

 • Adamczuk-Stęplewska, A. (2013): Czytelnik, nawigator, podróżnik? Młody odbiorca literackich hipertekstów. W: M. Antczak, A. Brzuska-Kępa, A. Walczak-Niewiadomska (red.), Media a czytelnicy. Studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Adamiec, M. (2004). Dzieło literackie w Sieci: pomysły, hipotezy i interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kultury masowej i współczesnej technologii. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Andrysiak, E. (2015). Książka i prasa na łamach „Kalendarza Informatora na Województwo Łódzkie” jako element systemu komunikacji społecznej okresu międzywojennego. W: R. Aleksandrowicz, H. Rusińska-Giertych (red.), Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej (s. 237-254). Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 • Andrzejewska, J. (1986). Badania czytelnictwa w Polsce do 1939 r. Studia o Książce, 16, 73-138.
 • Andrzejewska, J. (1989). Kultura czytelnicza jednostki jako program edukacji czytelniczej i przedmiot badań. Studia o Książce 18, 23-63.
 • Bednarska-Ruszajowa, K. (2003). Biblioteki i książki w pamiętnikach polskich XVIII-XX wieku: rekonesans źródłowy. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bednarska-Ruszajowa, K. (2006). Biblioteki w literaturze polskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Belcer, A. (2015). Promowanie czytelnictwa i bibliotek z pomysłem: przegląd wybranych akcji czytelniczych. Podkarpackie Studia Biblioteczne 4. Pobrane 4 czerwca 2019, z: http://psb.ur.edu.pl/sites/default/files/pdf/promowanie_czytelnictwa_i_bibliotek_z_pomyslem.pdf
 • Bieńkowska, B. (1989). Inwentarze księgozbiorów prywatnych jako źródło do badań nad dziejami czytelnictwa. Studia o Książce, 18, 65-75.
 • Bieńkowska, B. (1999). Bibliologia i okolice. W: M. Drzewiecki (red.), E scientia et amicitia: studia poświęcone profesorowi Edwardowi Potkowskiemu w sześćdziesięciopięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej (s. 41-47). Warszawa – Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna.
 • Bieńkowska, B. (red.) (1985), Badania źródłowe. Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, 7, 1-185. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Birkenmajer, A., Kocowski, B., Trzynadlowski, J. (red.) (1971), Encyklopedia wiedzy o książce. Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Bogdanow, H. (1989). Kalendarze w księgozbiorach szlachty krakowskiej w XVIII wieku jako wyraz jej zainteresowań czytelniczych. Studia o Książce, 18, 109-118.
 • Borowski, D. (2015). Jak w nowych mediach promuje się czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży? Wybrane przykłady. W: M. Wróblewski, E. Kruszyńska, A. Szwagrzyk (red.), Sztuka dziecięca i młodzieżowa a nowe media (s. 63-74). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Celer, B. (2017). Blogi bibliotek pedagogicznych i szkolnych narzędziem kształtowania kultury czytelniczej dzieci i młodzieży: przegląd inicjatyw. W: A. Dymmel, S. D. Kotuła (red.), Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy: tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej (s. 327-340). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Cendrowska, B. (2009). Poznaj swojego czytelnika: czy strona internetowa biblioteki może być źródłem informacji o czytelniku? W: B. Antczak-Sabala, M. Kowalska, L. Tkaczyk (red.). Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej – tradycja i nowoczesność (s. 87-106). Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa.
 • Centner-Guz, M. (2017). U progu czytelnictwa: zainteresowania książką i przygotowanie czytelnicze dzieci sześcioletnich w ujęciu temporalnym. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Cessak-Obydzińska, B. A.(2017). Program Book Club to Go jako przykład usługi bibliotecznej dla klubów książki w Monterey County w Kalifornii. W: A. Dymmel, S. D. Kotuła (red.), Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy: tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej (s. 327-340). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Chwastyk-Kowalczyk, J. (2017). Recenzje książek opublikowane na łamach „Nowego Czasu” w Wielkiej Brytanii w XXI wieku. W: A. Pulikowski (red.), Kultura książki i informacji: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek (s. 71-90). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Chymkowski, R. (2011). Autobiografie lekturowe studentów. Warszawa: Biblioteka Narodowa.
 • Cichy, M. (2005): Początek a stan obecny funkcjonowania Radia Olsztyn w Internecie. W: A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (red.), Język@multimedia (s. 202-210).Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.
 • Cybulski, R. (1982). Badania rynku księgarskiego a badania czytelnictwa. W: W. Adamiec (red.), Książka i biblioteka w społeczeństwie: materiały międzynarodowego seminarium Warszawa – Radziejowice, czerwiec 1980 (s. 220-233). Warszawa: Biblioteka Narodowa.
 • Czerniak, Z., Witek, J., Krawczyk, A, Boczek, M., Łaziuk, M. (2013/2014). Czytelnictwo wśród użytkowników Facebooka. Folia Bibliologica 55/56, 171–181.
 • Doliwa, U. (2005): Radio studenckie w Internecie. W: A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (red.), Język@multimedia (s. 189-201).Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.
 • Dróżdż, A. (2014). Działalność Centralnego Zarządu Bibliotek (1951-1957). W: G. Czapnik, Z. Gruszka, J. Ladorucki (red.), Oblicza współczesnej bibliologii: konteksty i transgresje (s. 139-166). Łódź-Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
 • Dunin, J. (2002). Moja Łódź pełna książek: o kulturze książki ze źródeł i wspomnień. Łódź: Łódzka Księgarnia Niezależna.
 • Dymmel, A. (1992). Listy prenumeratorów jako źródło do badań historii czytelnictwa. W: J. Kostecki (red.), Instytucje - publiczność - sytuacje lektury: studia z historii czytelnictwa (t.4) (s. 71-87). Warszawa: Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa.
 • Dymmel, A. (2004). Akta notarialne w badaniach bibliologa. W: S. Piątkowski, K. Skupieński (red.), Notariat i akta notarialne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku (s. 27-36). Lublin: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Radom: Radomskie Towarzystwo Naukowe.
 • Dymmel, A. (2015). Źródła do dziejów czytelnictwa w Polsce w XIX wieku. W: A. Żbikowska-Migoń, A. Łuszpak (red.), Czytanie, czytelnictwo, czytelnik (s. 87-100). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Dzieniakowska, J. (2015). Czytelnictwo uczniów w zaleceniach decydentów oświaty i praktyce szkolnej w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce. W: A. Żbikowska-Migoń, A. Łuszpak (red.), Czytanie, czytelnictwo, czytelnik (s. 297-308). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Fluda-Krokos, A. (2014). Sprawozdania z działalności krakowskich gimnazjów jako źródło do badań bibliotekarstwa szkolnego w 1. połowie XX wieku (na przykładzie II Państwowego Gimnazjum i Liceum im. św. Jacka). W: G. Czapnik, Z. Gruszka, J. Ladorucki (red.), Oblicza współczesnej bibliologii: konteksty i transgresje (s. 63-78). Łódź-Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
 • Fluda-Krokos, A. (2015). „Czytelnik, któremu dostarczycie dobrą książkę powróci zawsze do was”. Wiadomości Biblioteczne i ich rola w upowszechnianiu książki i czytelnictwa w dwudziestoleciu międzywojennym. W: A. Chamera-Nowak, D. Jarosz (red.), Na co dzień i od święta: książka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku (s. 295-314). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Franaszek, A., Szydłowska, E. (2009). Promocja czytelnictwa – źródło informacji o książce na przykładzie Dyskusyjnych Klubów Książki. W: J. Konieczna, S. Kurek-Kokocińska, H. Tadeusiewicz (red.), Przestrzeń informacyjna książki (s. 523-532). Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.
 • Gaziński, R. (2007). Materiały archiwalne, materiały biblioteczne a warsztat pracy historyka. W: D. Kuźmina (red.), Bibliologia: problemy badawcze nauk humanistycznych (s. 310-315). Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 • Gębarowska, A. (2017). Blogi w komunikacji naukowej polskich historyków i archeologów. W: A. Dymmel, S. D. Kotuła (red.), Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy: tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej (s. 253-266). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Głombiowski, K. (1966). Problemy historii czytelnictwa. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
 • Gorczyńska, M. (2013). Kalendarze polskie okresu Oświecenia jako źródło do badań bibliologicznych: wybrane zagadnienia. W: I. Dacka-Górzyńska, J. Patryka (red.), Kalendarze staropolskie (s. 241-258). Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 • Góralska, M. (2012). Piśmienność i rewolucja cyfrowa. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Gumkowska, A. (2009). Blogi wobec tradycji diarystycznej: nowe gatunki w nowych mediach. W: A. Gumkowska (red.), Tekst (w) sieci (t.1: Tekst, język, gatunki) (s. 231-244). Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne i Akademickie.
 • Gumkowska, A. (2015). Mem – nowa forma gatunkowo-komunikacyjna w sieci. Teksty Drugie, 3, 213-235.
 • Gwadera, M. (2013). Czytelnictwo i jego badania. W: A. Tokarska (red.), Bibliotekarstwo (s. 542-553). Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 • Heska-Kwaśniewicz, K. (2017). „Książki były treścią mojego życia”: o lekturach Karoliny Lanckorońskiej. W: A. Pulikowski (red.), Kultura książki i informacji: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek (s. 263-276). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Hojka, B. (2014). Książka i czytanie jako elementy tożsamości kulturowej – na przykładzie wirtualnych społeczności czytelniczych. W: A. Has-Tokarz, R. Malesa (red.), Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku (s. 71-80). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej.
 • Hollender, H. (1989). Dobra i zła książka w opiniach bibliotekarzy i publicystów warszawskich przed I wojną światową. Studia o Książce, 18, 189-208.
 • Hombek, D. (1986). Ogłoszenia księgarsko-wydawnicze w czasach stanisławowskich jako źródło bibliologiczne. Studia o Książce, 16, 33-50.
 • Hombek, D. (2011). Gazety i czasopisma polskie XVIII wieku jako źródło do badań kultury książki: przegląd zagadnień. Prace Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego, 1 (36), 215-224
 • Imańska, I. (2015). Kilka uwag i spostrzeżeń o katalogach aukcyjnych jako źródle do badań księgozbiorów prywatnych. Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 9, 241-254.
 • Jachimczyk, A. (2007). Księgarnia w Internecie. Nie tylko sklep. W: J. Dzieniakowska (red.), Książka, biblioteka, informacja (s. 566-575). Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego.
 • Jachimczyk, A. (2009). Informacja o książce w księgarniach internetowych. W: J. Konieczna, S. Kurek-Kokocińska, H. Tadeusiewicz (red.), Przestrzeń informacyjna książki (s. 161-170). Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.
 • Janusiewicz, M. (2012). Literatura hipertekstowa – ewolucja tradycji czy tradycji zaprzeczenie? W: A. Dziak, S. J. Żurek, E-polonistyka (s. 29-40). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Jarosz, D. (2010). Dzieje książki w Polsce 1944-1989: wybór źródeł. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
 • Jurzysta, M. (2009). Dokąd przeprowadza się literatura? Szanse i zagrożenia. W: H. Kubicka, O. Traganek (red.), Kody kultury: interakcja, transformacja, synergia (s. 68-74). Warszawa: Wydawnictwo Sutoris.
 • Kaczmarek, I. (2009). Przegląd katolickich portali internetowych pod kątem informacji o książce. W: J. Konieczna, S. Kurek-Kokocińska, H. Tadeusiewicz (red.), Przestrzeń informacyjna książki (s. 177-184). Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.
 • Kapłon, A. (1978). Czytelnictwo czasów Oświecenia stanisławowskiego w świetle list prenumeratorów. W: T. Kostkiewiczowa (red.), Problemy kultury literackiej polskiego Oświecenia (s. 49-82). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Kępa, R. (2009). Źródła informacji o historycznych księgozbiorach klasztornych. W: J. Konieczna, S. Kurek-Kokocińska, H. Tadeusiewicz (red.), Przestrzeń informacyjna książki (s. 195-206). Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.
 • Kisilowska, M., Paul, M, Zając, M. (2016). Jak czytają Polacy? Warszawa: Centrum Cyfrowe.
 • Kocójowa, M. (1985). Rozważania nad wyborem podstawy źródłowej w badaniach bibliologicznych (na przykładzie okresu niewoli narodowej). Studia o Książce, 15, 19-38.
 • Kocójowa, M. (1993). Potrzeby i oczekiwania w zakresie badań proweniencyjnych. Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, 329-330.
 • Komza, M. (2011). Książka jako atrybut w portrecie fotograficznym. W: A. Żbikowska-Migoń, A. Łuszpak (red.), Czytanie, czytelnictwo, czytelnik (s. 369-384). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Konieczna, J. (2014). Rola „Przeglądu Pedagogicznego” (1882-1905) w upowszechnianiu czytelnictwa i książki dziecięcej, W: I. Michalska, G. Michalski (red.), Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XIX i początkach XX wieku (s. 233-246). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Konopka, M. (1999). Literatura historyczna w bibliotece lwowskiej „Gwiazdy” a wybory czytelnicze rzemieślników. W: M. Konopka, M. Zięba (red.), Bibliologia, literatura, kultura: księga pamiątkowa ofiarowana profesor Wacławie Szelińskiej (s. 165-174). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. Lwowskie Stowarzyszenie Młodzieży Czeladniczej.
 • Korczyńska-Derkacz, M. (2015). Badania czytelnictwa w Polsce w latach 1945-1950: między potrzebami czytelniczymi a oczekiwaniami władzy. W: A. Żbikowska-Migoń, A. Łuszpak (red.), Czytanie, czytelnictwo, czytelnik (s. 323-336). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Koredczuk, B. (2011). Biblioteki prywatne jako świadectwo kultury czytelniczej prawników w królestwie Polskim w świetle zachowanych katalogów i dokumentów autobiograficznych. W: A. Żbikowska-Migoń, A. Łuszpak (red.), Czytanie, czytelnictwo, czytelnik (s. 399-412). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Kortas, W. (2017). Social Reading w kontekście nowych technologii: historia, rodzaje, projekty. Toruńskie Studia Bibliologiczne 2, 211-240. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2017.024.
 • Koryś, I., Chymkowski, R. (2019). Stan czytelnictwa w Polsce w 2018 roku: wstępne wyniki. Pobrane 3 czerwca 2019, z: https://www.bn.org.pl/download/document/1553593649.pdf
 • Koryś, I., Chymkowski, R. (2019). Stan czytelnictwa w Polsce: wstępne wyniki. Pobrane 3 czerwca 2019, z: https://www.bn.org.pl/download/document/1553438768.pdf
 • Kostecki, J. (1986). Wybory lekturowe abonentów warszawskich wypożyczalni prywatnych na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX w. W: T. Bujnicki, J. Maciejewski (red.), Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku (s. 183–214). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Kostecki, J. (2006). Dzieje czytelnictwa w Polsce (do roku 1945). W: J. Kostecki (red.), Ludzie i książki: studia historyczne (s. 11-31). Warszawa: Biblioteka Narodowa.
 • Kostecki, J. (2017). Czytelnictwo. Dzieje. W: A. Żbikowska-Migoń, M. Skalska-Zlat (red.), Encyklopedia książki (Eseje A-J, t.1), (s. 485-495). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Kostecki, J., Anuszewska, I., Ligęza, M. i in. (2015). Książki w codziennym życiu Polaków: raport z badania Polskiej Izby Książki „Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce”. Warszawa: Polska Izba Książki. Pobrane 3 czerwca 2019, z http://pik.org.pl/upload/files/Ksiazki%20w%20codziennym%20zyciu%20Polakow%20-%20PIK%202015.pdf
 • Kotuła, S. D. (2018). Sposób promocji książki i czytelnictwa w programach telewizyjnych o książkach. Toruńskie Studia Bibliologiczne 1 (20), 55-66. DOI: 10.12775/TSB.2018.003. Pobrane 4 czerwca 2019, z http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2018.003.
 • Kowalska, M. (2011). Jakakolwiek, dla kogokolwiek, gdziekolwiek – obecność książki w polskich mediach elektronicznych. Pobrane 3 czerwca 2019, z: https://www.researchgate.net/publication/262918701_Jakakolwiek_dla_kogokolwiek_gdziekolwiek-obecnosc_ksiazki_w_polskich_mediach_elektronicznych
 • Koźmińska, I., Olszewska, E. (2014). Wychowanie przez czytanie. Warszawa: Świat Książki.
 • Krasuska-Betiuk, M. (2011). Internet jako źródło wiedzy o książce dziecięcej i forma promocji czytelnictwa dziecięcego. W: A. Jakubowicz-Bryx (red.), Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (s. 172-183). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Kret, M (1985). Sprawozdania Zarządu Głównego Towarzystwa Szkoły Ludowej jako źródło do badań bibliologicznych. Studia o Książce, 15, 125-142.
 • Kristanova, E. (2007). Metody prasoznawcze ze szczególnym uwzględnieniem analizy zawartości prasy na przykładzie badań książki na łamach czasopisma społeczno-kulturalnego. W: D. Kuźmina (red.), Bibliologia: problemy badawcze nauk humanistycznych (s. 381-395). Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 • Król, W. (2005). Stare druki w Sieci. W: M. Komza, K. Migoń, M. Skalska-Zlat, A. Żbikowska-Migoń (red.), Oblicza kultury książki: prace i studia z bibliologii i informacji naukowej (s. 169-190). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Krupka-Jedynak, K. (2016). Polskie dziecko jako czytelnik (1863-1918). Uniwersytet Śląski w Katowicach. Niepublikowana praca doktorska.
 • Krupka-Jedynak, K. (2016a). Czytania dziecięce w sztuce polskiej drugiej połowy XIX i początku XX w. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media, 4 (23), 91–112.
 • Kubic, Ż. (2013). Wykorzystywanie zasobów internetowych do odtwarzania dawnych księgozbiorów na przykładzie prywatnej biblioteki Sebastiana Sierakowskiego, rektora Szkoły Głównej krakowskiej w latach 1809-1914. W: K. Domańska, B. Iwańska-Cieślik, Książka i prasa w kulturze (s. 99-108). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Lamberti, M., Theus, M. (2016). Media społecznościowe w polskich bibliotekach, archiwach i muzeach. Biblioteka 20(29), 183-205. Pobrane 4 czerwca 2019, z: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Biblioteka/Biblioteka-r2016-t20_(29)/Biblioteka-r2016-t20_(29)-s183-205/Biblioteka-r2016-t20_(29)-s183-205.pdf
 • Laskowski, M. (2011). Podręczniki szkolne ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi źródłami dokumentującymi propagandę polityczną szkolnictwa z lat 1944-1956. W: D. Kuźmina (red.), Bibliologia polityczna (s. 365-371). Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
 • Lech, M. (1979). Akta notarialne jako źródła do badań nad księgozbiorami domowymi: studium źródłoznawcze. Studia o Książce, 9, 187-201.
 • Lech, M. J. (1985). Problematyka księgoznawcza w zasobach archiwaliów dziewiętnastowiecznych. Studia o Książce, 15, 69-87.
 • Lewandowska-Jaros, D. (2015). Zmiany w języku czasopism dla dzieci i młodzieży jako jeden z czynników wpływających na poziom czytelnictwa prasy skierowanej dla młodych odbiorców (na przykładzie „My Little Pony”, i „MLP. Equestria Girls”).W: M. Antczak, A. Walczak-Niewiadomska (red.), W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży (s. 125-136). Łódź, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 • Majorek, M. (2015). Kod YouTube: od kultury partycypacji do kultury kreatywności. Kraków: Universitas.
 • Maleczyńska, K. (1986). Źródła do dziejów książki i bibliotek okresu Renesansu. Studia o Książce, 16, 19-32.
 • Marecki, P. (red.). (2003). Liternet.pl. Kraków: RABID.
 • Maroń, A. (2015). „Będę pisać o książkach…” – książkowa blogosfera i jej młodzi twórcy. W: M. Antczak, A. Walczak-Niewiadomska (red.), W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży (s. 23-50). Łódź, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 • Maroń, A., Sadzikowska, L. (2017). Recenzować każdy może… Nieprofesjonalne świadectwa lektury literatury dla młodych odbiorców. W: K. Tałuć (red.), Literatura dla dzieci i młodzieży (t. 5) (s. 379-408). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Marzec, M. (2012). Internetowy Klub Nauczycieli Języka Polskiego „Pomagamy uczyć”. W: A. Dziak, S. J. Żurek, E-polonistyka (s. 151-162). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Mazurkowa, B. (2012). Księgi uczone i pożyteczne rekomendowane w Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych. W: M. Jarczykowa, A. Bajor (red.), Zalecenia i przestrogi lekturowe (XVI-XX wiek) (s. 33-42). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Migoń, K. (1985). Problematyka źródłoznawcza w bibliologii. Studia o Książce, 15, 3-18.
 • Migoń, K. (1986). Konferencja nt. „Problematyka źródłopoznawcza w bibliologii (Bartkowa k. Nowego Sącza, 21-24 XI 1984 r.)”. Studia o Książce, 16, 363-364.
 • Mikucka, A. (1938). Przedmiot, zakres i metody badań nad czytelnictwem. Warszawa: Fundusz Wydawniczy im. Faustyna Czerwijowskiego.
 • Muszkowski, J. (2015). Życie książki: edycja krytyczna na podstawie wydania z 1951 r. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 • Nadolna-Tłuczykont, M. (2013). Powrót książek „zakazanych” do współczesnych odbiorców: wybrane zagadnienia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Nadolna-Tłuczykont, M. (2017). Polskie blogi o literaturze dla młodego odbiorcy (na wybranych przykładach).W: A. Dymmel, S. D. Kotuła (red.), Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy: tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej (s. 309-326). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Nastalska-Wiśnicka, J. (2012). Historyk w sieci Internetu: poszukiwania bibliograficzne i źródłowe. W: J. Dzieniakowska, M. Olczak-Kardas (red.), Książka, biblioteka, informacja: między podziałami a wspólnotą (s. 805-817). Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego.
 • Nosek, A. (2015). Wzory i antywzory postaw oraz zachowań czytelniczych młodego odbiorcy w świetle wybranych polskich poradników z okresu międzywojennego. W: A. Żbikowska-Migoń, A. Łuszpak (red.), Czytanie, czytelnictwo, czytelnik (s. 309-322). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Nowakowski, R. (2009). Digitalizacja a zbiory utracone i rozproszone: analiza problemu na przykładzie projektu cyfrowego scalenia zbioru prasy polskiej (1801-1939) Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, rozdzielonego po II wojnie światowej. W: K. Migoń, M. Skalska-Zlat (red.), Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej (s. 343-360). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Olczak-Kardas, M. (2009). Czasopisma i katalogi wydawniczo-księgarskie – źródłem informacji o publikacjach „Naszej Księgarni” w latach 1921-1939. W: J. Konieczna, S. Kurek-Kokocińska, H. Tadeusiewicz (red.), Przestrzeń informacyjna książki (s. 389-400). Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.
 • Olczak-Kardas, M., Jachimczyk, A. (2012) Recenzje użytkowników księgarni internetowej jako źródło informacji o książce i czytelnictwie: komunikat z badań. Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy 5 (4), 180-193. Pobrane 3 czerwca 2019, z: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-da702d64-35f6-4709-82d8-257a5e1da02f
 • Ostrokulska, M. (2009). Polonistyczne czasopisma dydaktyczne online (rekonesans). W: A. Dziak, S. J. Żurek, E-polonistyka (s. 177-184). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Ostrowska, M. (2015) Promocja książki z wykorzystaniem serwisu Instagram: omówienie na wybranych przykładach. Biuletyn EBIB, 6 (159), 1–9.
 • Paja, A. (2016). XIX. Tożsamość czytelniczki. Warszawa: Instytut Badań Literackich.
 • Perkowska, U. (2007). Specyfika materiałów źródłowych przechowywanych w archiwach uniwersyteckich i ich przydatność do badań dziejów bibliotek i książek na przykładzie Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W: D. Kuźmina (red.), Bibliologia: problemy badawcze nauk humanistycznych (s. 287-296). Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 • Pidłypczak-Majerowicz, M. (2014). Badania proweniencyjne w bibliotekach kościelnych. Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1 (38), 3-13.
 • Piechota, G., Kida-Bosek A. (2017). Dziewiętnastowieczne katalogi wystaw artystycznych jako źródło bibliologiczne. Folia Bibliologica 59, 251-282. DOI: 10.17951/fb.2017.1.251
 • Podniesiński, P. (2010). Inicjatywy na rynku antykwarycznym jako nowe narzędzie wspomagające badania księgoznawcze. W: M. Kocójowa (red.), ePublikacje Instytutu INIB UJ, (s. 433-439). Pobrane 4 czerwca 2019, z http://skryba.inib.uj.edu.pl/wydawnictwa/e07/n-podniesinski.pdf
 • Poręba, A. (2013). Cyfrowe narzędzia promocji czytelnictwa lektur obowiązkowych na poziomie gimnazjum. W: M. Antczak, A. Brzuska-Kępa, A. Walczak-Niewiadomska (red.), Media a czytelnicy: studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia (s. 111-134). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Przybyszewska, A. (2009). Liberackie marginesy poetyki tekstu sieciowego. A. Gumkowska (red.), Tekst (w) sieci (t.2: Literatura, społeczeństwo, komunikacja) (s. 177-186). Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne i Akademickie.
 • Przybysz-Stawska, M. (2009). Informacja o książce i literaturze w polskiej prasie współczesnej na wybranych przykładach. W: J. Konieczna, S. Kurek-Kokocińska, H. Tadeusiewicz (red.), Przestrzeń informacyjna książki (s. 463-476). Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.
 • Przybysz-Stawska, M. (2013). Książka na łamach wybranych czasopism w Polsce u progu XXI wieku. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Puchalski, J. (2007). Propozycja typologii źródeł do historii bibliotek w Polsce w latach 1918-1947. W: D. Kuźmina, Bibliologia: problemy badawcze nauk humanistycznych (s. 297-309). Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 • Rejakowa, B. (2015). Książka na co dzień i od święta (w tekstach reklamujących nowości wydawnicze i promujących czytelnictwo). W: A. Chamera-Nowak, D. Jarosz (red.), Na co dzień i od święta: książka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku (s. 765-780). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Rybszleger, P. (2009). Kroki i sekwencje w rozmowie: próba analizy młodzieżowego czatu internetowego. W: A. Dziak, S. J. Żurek, E-polonistyka (s. 89-100). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Siekierski, S. (1976). Pamiętniki jako źródło badań czytelnictwa. Studia o Książce, 6, 3-21.
 • Siekierski, S. (2000). Czytania Polaków w XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Sipayłło, M. (1974). O metodzie badań proweniencyjnych starych druków. Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, 1, 9-10.
 • Słomczyńska, O. (1988). Źródła archiwalne do badań nad historią książki polskiej na Górnym Śląsku w XIX w. Studia o Książce, 17, 203-216.
 • Socha, I. (2015). Polskie badania nad dziejami czytelnictwa po 2000 r. – bibliologiczny punkt widzenia wobec stanowiska historycznoliterackiego; refleksje na marginesie jubileuszu 100. urodzin Karola Głombiowskiego. W: R. Aleksandrowicz, H. Rusińska-Giertych (red.), Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej (s. 101-124). Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 • Socha, I. (2015). Zachowania lekturowe Polaków – problemy i kategorie opisu czytelnictwa. W: E. Gondek (red.), Teoretyczne zagadnienia bibliologii i informatologii: studia i szkice (s. 11-30). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Socha, I. (2016). Nauka o książce w Polsce w latach 1945-2015: teoretyczne źródła inspiracji. Roczniki Biblioteczne, 60, 41-70. DOI 10.19195/0080-3626.60.3.
 • Socha, K. (2008). Preferencje czytelnicze w świetle odnalezionych spisów prenumeratorów. Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki UJ 1(3), 148-170. Pobrane 3 czerwca 2019, z: http://www.ejournals.eu/sj/index.php/Wieloglos/article/view/148-170/221
 • Sosnowska, J. (2014). Widz i czytelnik XXI wieku, czyli promocja czytelnictwa w polskiej telewizji. W: A. Has-Tokarz, R. Malesa (red.), Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku (s. 45-60). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej.
 • Staniów, B. (2015). Książka popularnonaukowa w wykazach ministerialnych dla szkół w latach 1945-1980: próba charakterystyki zaleceń lekturowych. W: A. Żbikowska-Migoń, A. Łuszpak (red.), Czytanie, czytelnictwo, czytelnik (s. 337-345). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Stolarczyk, T. (2014). Historia w bibliologii: rola badań historycznych w odtwarzaniu dziejów bibliotek i księgozbiorów. W: G. Czapnik, Z. Gruszka, J. Ladorucki (red.), Oblicza współczesnej bibliologii: konteksty i transgresje (s. 13-28). Łódź-Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
 • Sugier-Szerega, A. (2013). Dziecko i książka w programie edukacyjnym TVP 1 „Moliki książkowe, czyli co czytać dziecku”. W: M. Antczak, A. Brzuska-Kępa, A. Walczak-Niewiadomska (red.), Media a czytelnicy: studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia (s. 255-284). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Supruniuk, M. A. (2009). Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych publikowanych w Internecie: wstępne założenia. W: K. Migoń, M. Skalska-Zlat (red.), Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej (s. 165-171). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Szczepan-Wojnarska, A. M. (2005). Sylwiczny i intymistyczny charakter blogów. W: A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (red.), Język@multimedia (s. 68-80).Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.
 • Szefler, E. (1996). Korespondencja czasopism dla dzieci z czytelnikami jako źródło ćwiczeń w redagowaniu tekstu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne, 31(12), 99-115.
 • Szymańska, K. (2015). Zainteresowania czytelnicze mieszkańców Leszna w XVIII wieku w świetle zawartości inwentarzy pośmiertnych. W: A. Żbikowska-Migoń, A. Łuszpak (red.), Czytanie, czytelnictwo, czytelnik (s. 259-272). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Szymański, J. (2012). Nauki pomocnicze historii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Śliwerski, B. (2017). Książki (nie)godne czytania? Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Tadeusiewicz, H. (1981). Czasopisma drukarskie galicyjskie z lat 1872-1900 jako źródło do dziejów drukarstwa polskiego XIX w. Studia o Książce, 11, 123-152.
 • Tafiłowski, P. (2016). Media społecznościowe jako źródło informacji bibliograficznej w naukach humanistycznych: komunikat z badań. Zagadnienia Informacji Naukowej 1(107), 55-66.
 • Tałuć, K. (2009). Blog - współczesny „pamiętnik” młodzieży. W: K. Heska-Kwaśniewicz (red.), Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980) (t.2) (s. 228-242). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Tałuć, K. (2009). Literatura dla młodego odbiorcy w polskojęzycznych zasobach sieciowych. W: K. Heska-Kwaśniewicz (red.), Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980) (t.2) (s. 213-227). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Truskolaska, J. (2007). Wychować miłośnika książki, czyli czytelnictwo i okolice. Tychy: Maternus Media.
 • Uliasz, A. (2009). Przestrzeń informacji o książce we współczesnym czasopiśmie dla bibliotekarzy. Miesięcznik Poradnik Bibliotekarza z lat 2006-2007. W: J. Konieczna, S. Kurek-Kokocińska, H. Tadeusiewicz (red.), Przestrzeń informacyjna książki (s. 487-497). Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.
 • Wajda, A. (1983). Metodyka i organizacja czytelnictwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Waksmund, R. (2012). Wzory lektury dziecięcej w świetle prozy wspomnieniowej i pamiętnikarskiej. W: A. Ungeheuer-Gołąb, M. Chrobak (red.), Noosfera literacka: problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci (s. 48-58). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Walentynowicz, M. (1970), Podstawy czytelnictwa powszechnego. Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich.
 • Wandel, A. (2005). Wystawy wirtualne – nowa forma popularyzacji książki i bibliotek (na przykładzie stron WWW bibliotek francuskich). W: M. Komza, K. Migoń, M. Skalska-Zlat, A. Żbikowska-Migoń (red.), Oblicza kultury książki: prace i studia z bibliologii i informacji naukowej (s. 211-228). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wilkowski, M. (2013). Wprowadzenie do historii cyfrowej. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej.
 • Wodniak, K. (2017). Polska prasa kobieca okresu międzywojnia w zasobach sieciowych – rekonesans badawczy. W: P. Siuda, J. Gomoliszek (red.), Internet: wybrane przykłady zastosowań i doświadczeń (s. 127-154). Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 • Wojciechowski, J. (2000). Czytelnictwo. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Wójcicka, E. (2017). Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu kultury czytelniczej nastolatków. Folia Bibliologica 59, 135-151. DOI: 10.17951/fb.2017.1.135.
 • Wójcik, M. (2013). Strony internetowe bibliotek szkolnych jako narzędzie wspierające rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci (na przykładzie analizy stron WWW krakowskich bibliotek szkolnych). W: M. Antczak, A. Brzuska-Kępa, A. Walczak-Niewiadomska (red.), Media a czytelnicy: studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia (s. 165-182). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Wrede, M. (1995). Inwentarz i katalog rękopisów: problemy komputerowych baz danych. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej, 2, 9.
 • Zając, J. (2017). Nowe perspektywy w badaniach nad recepcją – przypadek portalu lubimyczytać.pl. W:P. Bogalecki, J. Zając (red.), Wiedza niezdyscyplinowana: meandry międzyobszarowości, (s. 85-111). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Zając, M. (2009). Promocja książki dla dzieci w Internecie: wybrane zjawiska. W: G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek, M. Zając (red.), Ocalone królestwo: twórczość dla dzieci – perspektywy badawcze – problemy animacji (s. 349-360). Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 • Zdanowicz A., Socha I., Kostecki J., Koryś I., Zasacka Z. (2017). Czytelnictwo. Badania. W: A. Żbikowska-Migoń, M. Skalska-Zlat (red.), Encyklopedia książki (Eseje A-J, t.1), (s. 471-485). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Zdanowicz, A. (2011). Lektury inteligencji II Rzeczypospolitej na podstawie materiałów pamiętnikarskich (zarys). W: A. Żbikowska-Migoń, A. Łuszpak (red.), Czytanie, czytelnictwo, czytelnik (s. 413-426). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Zdanowicz, A. (2011). Szkody płynące z lektury: o rozterkach propagatorów czytelnictwa zapisanych w poradnikach lekturowych sprzed 1939 r. W: D. Kuźmina (red.), Bibliologia polityczna (s. 149-158). Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
 • Żbikowska-Migoń, A. (1985). Wydawnictwa źródłowe do dziejów książki w Polsce: stan i potrzeby. Studia o Książce, 15, 3-18.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d65fe4e8-1b69-4872-9f3c-a17da0a75025
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.