PL EN


2019 | 7 | 57-75
Article title

Ze zbioru kazań skrzatuskich – Kazanie na VI niedzielę po Wielkanocy

Content
Title variants
EN
From a collection of Skrzatusz sermons – Sermon on the sixth Sunday after Easter
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie jest kontynuacją badania tekstów niemieckojęzycznych rękopisów kaznodziejskich z XIX w. odnalezionych w archiwum sanktuarium skrzatuskiego. Analizowane kazanie na szóstą niedzielę po Wielkanocy (VI. Sontag nach Ostern), a właściwie ze względu na zwięzłość – szkic kaznodziejski, jest napisane w formie homilii do perykopy Ewangelii św. Jana (15,26–16,4), zasadniczo do jej pierwszych dwóch wersetów o obietnicy Jezusa zesłania Pocieszyciela – Ducha Świętego. Treść homilii o bardzo prostej i przejrzystej strukturze (dwie części z trzema elementami każda) jest adresowana do katolika w parafii. Wiara w działanie Ducha Świętego w Kościele przez wieki zachęca do dawania świadectwa wierze dziś. Powinno się to dokonywać przez nauczanie chrześcijanina w środowisku domowym („apostoł w swoim środowisku”), a nawet w gospodzie wobec prowadzących spory religijne, przez zgodność wyznawanej wiary z czynem („wiara bez uczynków jest martwa, a uczynki bez wiary są jak drzewo bez korzenia”), walkę z wadami (zazdrość, pijaństwo, cudzołóstwo, skąpstwo, lichwiarstwo, mściwość, niecierpliwość) i świętość życia w miłości Boga, bliźniego i nieprzyjaciół oraz na końcu życia przez „świętą śmierć”.
EN
The article is a continuation of the study of German-language manuscript texts from the 19th century, found in the archives of the Skrzatusz sanctuary. The analyzed sermon on the sixth Sunday after Easter (VI. Sontag nach Ostern), or rather because of the brevity – the homiletic preaching, is written in the form of a homily to the words of the Gospel of Saint John (15,26–16,6,4), basically to its first two verses about the promise of Jesus to send the Comforter – the Holy Spirit. The content of a homily with a very simple and transparent structure (two parts with three elements each) is addressed to believers in the parish. Faith in the work of the Holy Spirit in the Church for centuries encourages them to give witness of faith. This should be done by teaching the brothers in the home environment (“the apostle in his environment”), and even in the pub towards religious disputes, by the compability of his faith with works (“faith without works is dead, and works without faith are like a tree without a root”), fight against moral defects (jealousy, drunkenness, adultery, miserliness, usury, vengefulness, impatience) and the sanctity of life in the love of God, neighbor and enemies and finally through “holy death”.
Year
Volume
7
Pages
57-75
Physical description
Contributors
 • biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
References
 • Abt, Benedickt. Katholische Predigten und Homilien auf alle Sonntage des Kirchenjahres.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Akta parafii rzymskokatolickiej w Skrzatuszu. Sygn. 247, VI Sontag nach Ostern, 10–14.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Akta parafii rzymskokatolickiej w Skrzatuszu. Sygn. 194, Wizytacja z 1831, 12.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Akta parafii rzymskokatolickiej w Skrzatuszu. Sygn. 194, [Acten der Parochial–Kirche zu Schrotz betreffend die Kirchen Visitationen, [1829–1839], 1869–1900[1919], 82.
 • Biblia Sacra, oder die Heilige Schrift des alten und neuen Testaments, mit Genehmhaltung und Gutheissen Seiner Eminenz des Fürst-Erzbischöfliches Kardinals von Migazzi in deutscher Sprache herausgegeben und von unzähligen Sprachfehlern gereinigt von Franz Rosalino, Weltpriestern. Dritter Theil, Johann Thomas Edler von Trattnern. Wien, 1784.
 • Biblia Tysiąclecia. Poznań: Pallottinum, 20035.
 • Broński, Włodzimierz. „Argumentacja jako element warsztatu komunikacyjnego kaznodziei”. Przegląd Homiletyczny 5–6 (2001–2002): 125–132.
 • Broński, Włodzimierz. „Style retoryczne jako środki kaznodziejskiej perswazji”. Przegląd Homiletyczny 8 (2004): 127–136.
 • Croce, Walter SJ. „Joseph Jungmann und die Homiletik”. Zeitschrift für Katholische Theologie 80, 1 (1958): 193–194.
 • Domkapitularen und Pfarrer an der Kirche hh. Ulrich und Asra in Augsburg. Erster Band. Augsburg: bei Nicolaus Doll, 1822.
 • Dyk, Stanisław. „Model przepowiadania homilinego”. Przegląd Homiletyczny 7 (2003): 143–152.
 • Elenchus Clevitotius Diaecesis. Posnaniensis, 1801.
 • Głowa, Władysław. Liturgia miejscem i źródła przepowiadania. Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, 1999.
 • Kazania na Niedziele całego roku, podług Ewangelii świętey stosownie do mszału rzymskiego rozłożone, przez X. K. Gawińskiego. 8vo. 4 Tomy. W Wrocławiu 1826. ZR 7. kr 30.
 • Korolko, Mirosław. Podręcznik retoryki homiletycznej. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2010).
 • Krukowski, Józef. Teologia pasterska katolicka. Kraków, 18802.
 • Lewek, Antoni. Współczesna odnowa kaznodziejstwa. Z. 2. Zarys homiletyki ogólnej. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1980.
 • Panuś, Kazimierz. „Exemplum a postulat zwiększenia obrazowości współczesnego kazania”. Ateneum Kapłańskie 541 (1999): 367–382.
 • Pius V. Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi jussu editum Clementis VIII. et Urbani VIII. auctoritate recognitum. Accuratissima editio cum additamentis novissimis. Cum approbatione Sacrorum Rituum Congregationis. Ratisbonae, 1763.
 • Predigten auf alle Sonntage des Kirchenjahres von Matthäus Reiter. Erster Band. Mair’sche Buchhandlung. Salzburg, 1856.
 • Predigten auf alle Sonntage des Kirchenjahres von T. Neumaier… Zweiter Theil. Vom I. Sonntag nach Ostern bis XXIV Sonntag nach Pfingsten. Regensburg, 1847.
 • Szewczyk, Leszek. Recepcja liturgicznego wymiaru homilii. Studium homiletyczne na podstawie badań kaznodziejstwa kapłanów archidiecezji katowickiej w latach 1972–1999. Katowice, 2003.
 • Twardy, Jan. „Aktualizacja kerygmatu w głoszeniu homilii”. Przegląd Homiletyczny 7 (2003): 35–43.
 • Wiszowaty, Edward. „Od kazania tematycznego do homilii”. Studia Warmińskie 34 (2002): 386–389.
 • Zadarko, Krzysztof. „Kazania z archiwum w Skrzatuszu”. Rocznik Skrzatuski 3 (2015): 95–108.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d66300b6-b624-46f1-abee-44edade2e2db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.