PL EN


2018 | 12 | 1 | 109-127
Article title

Współodpowiedzialność wszystkich ochrzczonych w Kościele. analiza historyczno-teologiczna przygotowania debaty zgromadzenia plenarnego Konferencji Episkopatu Francji z 1973 roku

Authors
Content
Title variants
EN
The co-responsibility of all the baptized in the Church. the historico-critical analysis of the preparation of the debate of the plenary assembly of the French Episcopal Conference of 1973
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor podejmuje analizę genezy pojęcia „współodpowiedzialność” w duszpasterstwie francuskim. Dynamiczność i zakres podejmowania tego zagadnienia we wszystkich francuskich środowiskach kościelnych wiąże się z tematem jesiennej sesji plenarnej episkopatu francuskiego z 1973 roku, zatytułowanej Wszyscy odpowiedzialni w Kościele? Posługa prezbiteratu w całym Kościele służebnym. Nasze poszukiwanie dotyczące użycia pojęcia „współodpowiedzialność” w refleksji biskupów francuskich należy odnieść do czasu przygotowania wspomnianego posiedzenia. Analiza zawarta w tym artykule ogranicza się zatem do okresu od grudnia 1972 roku do września 1973 roku. To właśnie wtedy teolodzy, a wśród nich bp r. Bouchex, wysunęli tezę o potrzebie współodpowiedzialności wszystkich wiernych w misji Kościoła, wskazując wyrażenie to jako jeden z fundamentalnych elementów przejścia do duszpasterstwa odnowionej wizji Kościoła, bardziej otwartej na zaangażowanie wiernych świeckich w Kościele
EN
This study proposes an analysis of the genesis of the term ‘co-responsibility’ in French pastoral care. The dynamics and extent of the realization of this expression in all French ecclesial circles is related to the subject of the plenary session of the French Episcopate of 1973: All responsible in the Church? The presbyteral ministry in the whole ‘ministerial’ Church. Our search here for the first use of the expression ‘co-responsibility’ in the reflection of the French bishops must be linked to the period of preparation of this assembly. The analysis of this article is then addressed to the period between December 1972 and September 1973. It is in this period when theologians, and among them Bp. r. Bouchex, proposed the thesis of the need for ‘co-responsibility’ of all the faithful in the mission of the Church, indicating this expression as one of the fundamental elements of the passage to the pastoral of the vision of the renewed Church, more open to the commitment of the layperson faithful in the Church.
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
109-127
Physical description
Contributors
References
 • Boucheux R., Conférence Episcopale Française. Le ministère des prêtres dans l’Église tout entière « ministérielle » [3. wersja tekstu przygotowawczego do Zgromadzenia
 • Plenarnego], Lourdes 1973 [9 CE 71, IIIe fascicule jaune, Rapport 3°], 9 s.
 • Bussini F., Congar Y., Eyt P. i inni, Précisions théologiques, w: Conférence Épiscopale Française, Tous responsables dans l’Église? Le ministère presbytéral dans l’Église tout entière « ministérielle ». Lourdes 1973. Réflexions de l’Assemblée plénière de l’Épiscopat, Lourdes 1973, s. 35–55.
 • Conférence Épiscopale Française, Cinq Notes théologique sur le ministère prébyteral, 1973 [9 CE 71, dossier w żółtej okładce, zatytułowane Assemblée Plénière, Lourdes 1973], 4 s. (maszynopis).
 • Conférence Épiscopale Française, Dossier complet du rapport. Assemblée Plénière de l’Episcopat, Lourdes 3.10.1973, dossier Ministère, Rapport n° 3, 1973 [CNAEF 9 CE 71], 10 s.
 • Conférence Épiscopale Française, Essai de bilan, w: Conférence Épiscopale Française,
 • Tous responsables dans l’Église? Le ministère presbytéral dans l’Église tout entière « ministérielle ». Lourdes 1973. Réflexions de l’Assemblée plénière de l’Épiscopat, Lourdes 1973, s. 74–81.
 • Conférence Épiscopale Française, Pour une réflexion sur la préparation au ministère presbytère suite de l’Assemblée Plénière de Lourdes 1972, „Document – Épiscopat” janvier 1973, n° 2 [zob. CNAEF 9 CE 71], s. 4.
 • Conférence Épiscopale Française, Tous responsables dans l’Eglise? Le ministère presbytéral dans l’Eglise tout entière « ministérielle ». Lourdes 1973. Réflexions de l’Assemblée plénière de l’Episcopat, Lourdes 1973, 104 s.
 • Congar Y., Intervention du père Yves-M. Congar, w: Conférence Épiscopale Française, Tous responsables dans l’Église? Le ministère presbytéral dans l’Église tout entière « ministérielle ». Lourdes 1973. Réflexions de l’Assemblée plénière de l’Épiscopat, Lourdes 1973, s. 56–72.
 • Frétellière F., Rapports présentés à l’Assemblée plénière de l’Épiscopat français, Lourdes [23–30 octobre] 1972, Paris 1972, 100 s.
 • Holstein H., Les nouvelles régions apostoliques, „Etudes” 1.01.1962 [zob. DC, n° 1365, 8.12.1961, col. 1542–1544], s. 107–109.
 • Hout-Pleuroux P., Lettre de Paul Hout-Pleuroux aux doyens des facultés de théologie et aux recteurs des instituts catholiques (pour information), 18.12.1972 [w: CNAEF 9 CE 71, Rapport n° 3, Fascicules jaunes: Phase préparatoire], 2 s.
 • Legrand H., Une approche théologique du problème de l’autorité dans l’Eglise – soumise à la discussion, 21.03.1973 [CNAEF, 9 CE 71, zob. Rapport n° 3, Fascicules jaunes, Phase préparatoire – 1 de 3 fascicules jaunes], 4 s.
 • Michalczyk K., Świeccy a kapłaństwo. Wokół poszukiwań teologicznych Yves Congara, Poznań 2001, 360 s.
 • Pelletier D., La crise catholique. Religion, société, politique en France (1965–1978), Paris 2005, 335 s. [S.A.], Déjà des réalisations…, w: Conférence Épiscopale Française, Tous responsables dans l’Église? Le ministère presbytéral dans l’Église tout entière « ministérielle ». Lourdes 1973. Réflexions de l’Assemblée plénière de l’Épiscopat, Lourdes 1973, s. 27–34.
 • Secrétariat général de l’Episcopat, Préparation de l’Assemblée plénière 1973, „Circulaire” 5.05.1972, n° 73–45 [zob. CNAEF 9 CE 71], s. 2.
 • Secrétariat général de l’Episcopat, Suite au travail de Lourdes sur la préparation au ministère presbytère (note à l’intention des évêques), „Circulaire” 18.12.1972, n° 72–91 [zob. CNAEF 9 CE 71], s. 2.
 • Témoignages collectés… Assemblées dominicales des communautés sans prêtre, 1973 [CNAEF 9 CE 71, Fascicule n° 3], 3 s.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6671733-932b-4090-9da4-e5b6c03e9db2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.