Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1 | 41-50

Article title

PRZEMIANY RYNKU PRACY W POLSCE W LATACH 1918-2018

Content

Title variants

EN
TRANSFORMATIONS OF THE LABOUR MARKET IN POLAND IN THE YEARS 1918-2018

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Na przestrzeni 100 lat Polacy doświadczali wielu trudnych sytuacji i zdarzeń, które bez wątpienia wpłynęły na ich życie edukacyjne, a następnie zawodowe. Rynek pracy w latach 1918-2018 ulegał wielokrotnym przeobrażeniom. W artykule zaprezentowano zarówno dane statystyczne obrazujące sytuację na rynku pracy, jak również kluczowe przemiany zachodzące w okresie: dwudziestolecia międzywojennego, gospodarki centralnie planowanej, gospodarki rynkowej (w tym transformacji ustrojowej).
EN
In the span of 100 years, Poles have experienced a great number of difficult situations and events which have undoubtedly affected their educational lives and, consequently, their careers as well. The labour market has undergone multiple metamorphoses in the years 1918-2018. The article presents both statistical data depicting the situation on the labour market and the key transformations taking place then: the interwar period, the centrally planned (administrative command) economy, the market economy (including the political transformation).

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Auleytner J., Polska polityka społeczna. Ciągłość i zmiany, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2012.
 • Baron-Wiaterek M., Instytucjonalno-prawne aspekty rynku pracy i promocji zatrudnienia, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2008.
 • Deklaracja Sejmu Ustawodawczego z dnia 22 lutego 1947 roku w przedmiocie realizacji praw i obowiązków obywatelskich.
 • Dekret o utworzeniu Ministerstwa Robót Publicznych (Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919, nr 8, poz. 118).
 • Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami (Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919, nr 11 poz. 127).
 • Dekret z dnia 2 sierpnia 1945 roku o urzędach zatrudnienia (Dz. U. Nr 30, poz. 182).
 • Dekret z 30 grudnia 1918 r. o utworzeniu państwowego urzędu do spraw powrotu jeńców, uchodźców i robotników (Dziennik Praw Państwa Polskiego z 1918 r., poz. 81).
 • Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/bezrobocie;3876818.html#prettyPhoto [14.03.2018].
 • Flaszyńska E., Polityka rynku pracy w Polsce, [w:] M. Grewiński (red.), Polityka rynku pracy – w kierunku poszukiwania polskiego modelu kontraktacji usług, Wydawnictwo WSP im. J. Korczaka w Warszawie, Warszawa 2015.
 • Flaszyńska E., Polityka rynku pracy wobec procesów edukacyjnych i rozwoju zawodowego, „Edukacja dorosłych” 2018, Zeszyt: 3 (102).
 • Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-grudnia-2018-r-,2,77.html [17.07.2019].
 • GUS RP, Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1927; MRS IX 1939-VI 1941, Ministerstwo Informacji i Dokumentacji, Londyn 1941.
 • Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałaniu bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004.
 • Klementowska A., Flaszyńska E., Rynek pracy a zmiany pokoleniowe (stan i prognozy), Wyd. UZ – IIBNP, PTP, Zielona Góra 2018.
 • Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r., (Dz. U. z 1952 r. Nr 33, poz. 232).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.).
 • Kozek W., Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dane statystyczne Departamentu Rynku Pracy, Wydział Statystyk i Analiz.
 • Roczniki statystyczne GUS, Warszawa, [za:] E. Zjawiona, Kształtowanie się rynku pracy w Polsce przed i po przekształceniach systemowych, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34836/009.pdf [20.10.2018].
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 grudnia 1919 r. w przedmiocie likwidacji Komitetów niesienia pomocy dla bezrobotnych i powołania do życia Powiatowych Komisji pomocy dla bezrobotnych (Dz. U. 20.04.19).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 631).
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o połączeniu Funduszu Bezrobocia z Funduszem Pracy (Dz. U. z 1934 r. Nr 94, poz. 849).
 • Sprawozdanie z działalności Funduszu Bezrobocia przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej: 1924-1925 – Compte rendu du fonctionnement de la Caisse de Chômage attachèe au Ministère du Travail et de l’Assistance Publique. Warszawa 1926.
 • Tokarski S., Kształcenie personelu kierowniczego w okresie transformacji polityczno-gospodarczej (1990-1995), [w:] B. Pietrulewicz (red.), Problemy pracy i kwalifikacji pracowników w okresie przemian, Centrum Zastosowań Ergonomii, Zielona Góra 1996.
 • Uchwała Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1918 r.
 • Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz. U. z 1935 r. Nr 30, poz. 227).
 • Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1921 r. Nr 44, poz. 267).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141).
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 roku o zatrudnieniu (Dz. U. Nr 75, poz. 445 i 446).
 • Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu (Dz. U. nr 106, poz. 457).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. 1995, nr 1, poz. 1).
 • Ustawa z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 598).
 • Wentura-Dudek B., Skuteczność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie województwa świętokrzyskiego z uwzględnieniem doświadczeń Szwecji, Austrii i Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2017.
 • Wszechnica Sejmowa, Witryna Edukacyjna Kancelarii Sejmu, http://poznaj.sejm.gov.pl/historia-sejmu/polskiekonstytucje/ustawa-konstytucyjna-17-ix-1947.html [05.10.2018].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1895-197X

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d66eb349-5bd9-4817-9e68-0c0ace295590
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.