PL EN


2020 | vol. 64, nr 9 | 71-86
Article title

The 500+ Family Program and the objective of the Europe 2020 labour market area

Authors
Content
Title variants
PL
Program rodzina 500+ a cel z obszaru rynku pracy strategii Europa 2020
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
There is huge controversy around the issue of the impact of the 500+ benefit program on the labour market in Poland, especially on the professional activity of women. The effects in this area are not only relevant for the country but also for the European Union as a whole, as they determine the achievement of the employment goal of the Europe 2020 strategy. It was, therefore, decided to examine this issue more closely. The main goal of the article is to investigate how the 500+ benefit affects the supply of female labour force and the achievement of the employment target of the Europe 2020 strategy. The specific objectives: (1) what were the goals of the Polish government in the area of the labour market at the beginning of the implementation of the EU strategy, and what goals are currently in the Strategy for Responsible Development (SOR)? (2) what were the dynamics of female labour supply compared to the changes in the labour market ? (3) what is the significance of the 500+ program for the trends in the labour market ? (4) what loss (if any) for the economy resulted from the reduction of women’s employment generated? The subject of the study is women’s labour supply/employment, and the subject of research is the Polish economy. To achieve the study goals, the desk research method, time series and indicator analysis, and GDP gaps were used. The research period is 2010-2019, with particular emphasis on the period after the introduction of the benefit in 2016. The research conducted shows that adverse changes in the labour force supply of women caused by the 500+ benefits, were offset by the return to the labour market of previously unemployed or inactive people. Thus, the strategic goal related to employment was achieved.
PL
Istnieją ogromne kontrowersje wokół zagadnienia oddziaływania świadczenia 500+ na rynek pracy w Polsce, zwłaszcza na aktywność zawodową kobiet. Skutki w tym zakresie są istotone nie tylko dla kraju, ale też dla Unii Europejskiej, gdyż determinują zrealizowanie celu strategii Europa 2020 związanego z zatrudnieniem. Celem głównym artykułu jest odpowiedź na pytanie, jak świadczenie 500+ wpływa na podaż pracy kobiet i realizację celu strategii Europa 2020 związanego z zatrudnieniem. Cele szczegółowe to: (1) Jakie były cele polskiego rządu w obszarze rynku pracy na początku realizacji strategii unijnej, a jakie są obecnie w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)? (2) Jak kształtowała się dynamika podaży kobiet na tle zmian na rynku pracy? (3) Jakie znaczenie dla trendów na rynku pracy ma program 500+? (4) Jaką stratę (i czy w ogóle) dla gospodarki wygenerowało zmniejszenie zatrudnienia kobiet? Przedmiotem badań jest podaż pracy kobiet/zatrudnienie, a podmiotem badań polska gospodarka. Okres badawczy to lata 2010-2019, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po wprowadzeniu świadczenia w 2016 r. Z badań wynika, że niekorzystne zmiany w podaży pracy kobiet, spowodowane świadczeniem 500+, zostały zniwelowane powrotem na rynek pracy osób dotychczas bezrobotnych lub biernych zawodowo. Dzięki temu cel strategiczny związany z zatrudnienim został zrealizowany.
References
 • 4. urodziny programu „Rodzina 500+”. (n.d.). Retrieved June 3, 2020 from https://www.gov.pl/web/rodzina/4-urodziny-programu-rodzina-500
 • Bank Danych Lokalnych [GUS]. (n.d.). Retrieved May 14, 2020 from https://bdl.stat.gov.pl/
 • Dickens, W. T., and Lang, K. (1992). Labor Market Segmentation Theory: Reconsidering The Evidence National Bureau of Economic Research, Cambridge, June.
 • Doeringer, P., and Piore, M. (1971). Internal labor markets and manpower adjustment. New York: DC Heath and Company.
 • Giddens, A. (2010). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • GUS. (2016). Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2010-2019. Warszawa.
 • GUS. (2019). Rocznik Statystyczny. Warszawa.
 • Haponiuk, M. (2014). Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce. Analiza, (2).
 • Hrynkiewicz, J., Witkowski J., and Potrykowska A. (Ed.). (2018). Demograficzne i systemowe uwarunkowania polityki zatrudnienia (pp. 68-69). Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa.
 • Jarmołowicz, W., and Knapińska, M. (2011). Współczesne teorie rynku pracy a mobilność i przepływy pracowników w dobie globalizacji. Zeszyty Naukowe PTE, (9), 123-144.
 • Knapińska, M. (2009). Przepływy pracowników. Wyniki wyszukiwania w świetle makro- i mikroekonomicznych teorii rynku pracy – mikroekonomia. Retrieved May 20, 2020 from http://mikroekonomia.net/system/publication_files/89/original/16.pdf?1314879895
 • Kryńska, E., 2000, Mobilność zasobów pracy w wybranych teoriach rynku pracy. In: E. Kryńska (Ed.) Mobilność zasobów pracy. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Kotowska, I. E., Sztanderska, U., and Wóycicka, I. (Ed.). (2007). Między domem a pracą: rekomendacje. Warszawa: Scholar.
 • Magda, I., Brzeziński, M., Chłon-Dominczak, A., Myck, M., and Tyrowicz, J. (2018). „Rodzina 500+” – ocena programu i propozycje zmian. IBS, 10-11.
 • Magda, I., Kiełczewska, A., and Brandt, N. (2018). The “Family 500+” Child Allowance and Female Labour Supply in Poland (IBS Working Paper, No 01).
 • OECD. (2016). Family Database, Maternal employment rates by partnership status and level of education. Retrieved June 1, 2020 from http://www.oecd.org/els/soc/LMF_1_3_Maternal_employment_by_ partnership_status.pdf (1.06.2020)
 • Piore, M. (2002). Thirty years later: internal labor markets, flexibility and the new economy. Journal of Management and Governance, 6, 271-279.
 • Podręcznik dla samorządów – przyznawanie świadczeń wychowawczych Program „Rodzina 500 +”. 2017. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Retrieved June 3, 2020 from https://www.gov.pl/web/rodzina/materialy-do-pobrania
 • Raport. (2016). Praca i przedsiębiorczość kobiet (p. 7-9). Coca-Cola Poland Services.
 • Reich, M., Gordon, D. M., and Edwards, R. C. (1973). A theory of labor market segmentation.
 • The American Economic Review, 63(2) (Papers and Proceedings of the Eighty-fifth Annual
 • Meeting of the American Economic Association, May, pp. 359-365).
 • Rękas, M. (2013). Kobiety-matki i ich powrót na rynek pracy po urodzeniu dziecka w wynikach badań. Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, (161), 122-131.
 • Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D., 2020, Economics. Poznań: Rebis.
 • Stańczak, J., Stelmach, K., and Urbanowicz, M. (2015). Małżeństwa i urodzenia w Polsce. Retrieved June 1, 2020 from https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-exlained/index.php?title=Archive: Marriages_and_births_in_Poland/pl&oldid=265879#Wzrost_wieku_kobiet_rodz.C4.85cych_dziecko
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U., poz. 195)
 • Working Papers no. 4087, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Retrived June 1, 2020 from https://econpapers.repec.org/paper/nbrnberwo/4087.htm
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d671f9ee-796c-44d3-a99f-263519025f6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.