Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 49 | 329-340

Article title

Siostry benedyktynki misjonarki w Libii - misja milczenia w latach 1976-1998 (w świetle zbiorów archiwalnych Zgromadzenia)

Content

Title variants

EN
Benedictine Missionary Nuns in Libya – Mission of Silence (in the Light of the Archives of the Congregation, 1976-1998)
DE
Missionsbenediktinerinnen in Libyen - Mission des Schweigens (In Anbetracht der Versammlung des Ordens, 1976-1998)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł składa się ze trzech rozdziałów i krótkiego zakończenia. W pierwszym rozdziale przedstawiam genezę wyjazdu polskich sióstr, w tym benedyktynek misjonarek do pracy pielęgniarskiej w libijskim szpitalu w El Beida. W drugim - stan wspólnoty benedyktyńskiej w chwili wyjazdu via Rzym do Libii oraz podjęcie pracy w szpitalu w El Beida. W trzecim - prezentuję przebieg pracy w szpitalu arabskim, życie zakonne w arabskim kraju, zmiany personalne: w pracy i w domu zakonnym na stanowisku przełożonej oraz wizytacje kanoniczne. W końcu przypominam, że benedyktynki, zgodziły się na wyjazd do pracy w Libii na wyraźny rozkaz hierarchii kościelnej w Polsce. Otrzymały w Afryce godziwe warunki życia i pracy. Klimat afrykański trudny był do zaakceptowania przez niektóre nasze siostry. Misja milczenia w Libii stała się preludium do podjętej przez nasze siostry misji w Ameryce Południowej, w Brazylii i w Ekwadorze.
EN
The article consists of four chapters. The first chapter describes the genesis of work of Polish nuns in a Libyan hospital in El Beida. In the second – it discusses the state of the Benedictine community at the time of departure to Libya and the work in a hospital in El Beida. In the third – there were presented work in the hospital, religious life in the Arab country, personnel changes and canonical visitations. Finally, it is recalled that the Benedictine nuns agreed to go to work in Libya at the command of the Church hierarchy in Poland. In Africa they received a good living and working conditions. African climate was difficult to accept by some sisters. The mission of silence in Libya has become a prelude to missions undertaken by the sisters in South America: Brazil and Ecuador.
DE
Der Artikel besteht aus vier Kapiteln. Das erste Kapitel beschreibt den Arbeitsanfang der polnischen Nonnen in einem libyschen Krankenhaus in El Beida. In der zweiten - bespricht man den Zustand der benediktinischen Gemeinschaft zum Zeitpunkt der Abreise nach Libyen und der Arbeit in einem Krankenhaus in El Beida. In der dritten wurden Verlauf der Arbeit im Krankenhaus, Ordensleben im arabischen Land, Visitationen und personelle Veränderungen vorgestellt. Schließlich wird es darauf hingewiesen, dass die Benediktinerinnen auf den ausdrücklichen Befehl der kirchlichen Hierarchie in Polen arbeiten mussten. In Afrika erhielten sie die menschenwürdigen Lebens-und Arbeitsbedingungen. Das afrikanische Klima war sehr schwierig von einigen Schwestern zu akzeptieren. Die Mission des Schweigens in Libyen war ein Vorspiel zu den Missionen in Südamerika: Brasilien und Ecuador.

Year

Issue

49

Pages

329-340

Physical description

Contributors

  • Katedra Historii Kościoła i Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d678007f-3fc0-4fab-ba1e-4dea0ef89fdc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.