Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 47 | 302-321

Article title

Mainstream and Heterodox Sources of Endogenous Growth: Some Linkages and the Role of Income Distribution

Content

Title variants

PL
Ortodoksyjne i heterodoksyjne źródła endogenicznego wzrostu gospodarczego: związki między nimi a rola podziału dochodu
RU
Мейнстрим и нетрадиционные источники эндогенного роста: некоторые взаи-мосвязи и роли в распределении доходов

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Much of the recent mainstream literature on economic growth focuses on the role played by factors such as human capital, technical change and innovation, leaving somehow aside the crucial role which physical capital accumulation previously played in economic theory. As underlined in section one, a positive linkage between physical and human capital accumulation is however ex-plicitly admitted by many mainstream endogenous economic growth theorists. They, however, accept either assumptions about physical capital accumulation presented in Solow model based on long run Say’s law validity or accept neoclassical factor demand functions, based on marginal productivity. In both endogenous and exogenous mainstream growth models, income inequalities are thus assumed to positively affect physical capital accumulation and partially or fully affect human capital accumulation as well. Second section presented heterodox arguments contesting both the concept of monotonous productive factor demand functions and the long run validity of Say’s law. It was, then, pointed out that in heterodox growth theory an independent, and much underestimated by mainstream authors, channel of economic growth endogenization can be found. Third section stressed that, once Keynesian long run physical capital accumulation path-dependency from short and long run evolution of aggregate demand and income distribution is considered, a strong positive relation between income inequalities reduction, technical change and both human and physical capital accumulation can be expected to follow. Integration of Keynesian and mainstream approaches was argued to could possibly increase the relevance of sources of endogenous growth present in both approaches and to reduce the inopportune long-short run divide still affecting economic theory.
PL
Duża część współczesnej literatury głównego nurtu dotyczącej wzrostu gospodarczego, koncentruje się wokół roli kapitału ludzkiego, postępu technicznego oraz innowacji, zostawiając nieco na boku centralne znaczenie, które akumulacja kapitału fizycznego zajmowała w teorii ekonomicznej. Jak podkreślono w pierwszej części artykułu, istnienie pozytywnego związku pomiędzy akumulacją kapitału fizycznego i ludzkiego jest wyraźnie dopuszczane przez wielu teoretyków endogenicznego wzrostu gospodarczego głównego nurtu. Akceptują oni jednak założenia dotyczące akumulacji kapitału fizycznego przedstawione w modelu Solowa i oparte na długookresowym działaniu prawa Saya lub akceptują poprawność neoklasycznych krzywych popytu na czynniki wytwórcze, oparte na koncepcji krańcowej wydajności. W modelach głównego nurtu zarówno endogenicznego, jak i egzogenicznego wzrostu gospodarczego zakłada się więc, że nierówności dochodowe pozytywnie wpływają na akumulację kapitału fizycznego oraz, częściowo lub całościowo, również na akumulację kapitału ludzkiego. W drugiej części artykułu omówione zostały heterodoksyjne argumenty kwestionujące zarówno koncepcję monotonnych krzywych popytu na czynniki wytwórcze, jak i długookresową poprawność prawa Saya. Podkreślone zostało, że w hetero-doksyjnej teorii wzrostu można znaleźć niezależny, a poważnie niedoceniony przez autorów głównego nurtu, kanał endogenizacji wzrostu gospodarczego. W trzeciej części uwypuklono, że wówczas, gdy bierze się pod uwagę keynesowską długookresową zależność ścieżkową akumulacji kapitału fizycznego od krótko- i długookresowej ewolucji popytu zagregowanego i podziału dochodu, można się spodziewać występowania silnej pozytywnej relacji pomiędzy redukcją nierówności dochodowych, postępem technicznym oraz akumulacją kapitału zarówno fizycznego, jak i ludzkiego. Stwierdzono dodatkowo, że integracja podejść keynesowskiego i głównego nurtu może zwięk-szyć znaczenie źródeł wzrostu endogenicznego obecnych w obydwu podejściach oraz zmniejszyć niekorzystny krótkookresowy i długookresowy podział wciąż obecny w teorii ekonomii.

Year

Volume

47

Pages

302-321

Physical description

Contributors

 • Ph.D. Student, Department of Economics and International Relations Cracow University of Economics

References

 • Aghion P., Howitt P., 1992, A model of growth through creative destruction, National Bureau of Economic Research, No. w3223, http://dx.doi.org/10.2307/2951599.
 • Aghion P., Howitt P., 2007, Capital, innovation, and growth accounting, „Oxford Review of Economic Policy”, Vol. 23, No. 1, http://dx.doi.org/10. 1093/oxrep/grm007.
 • Bhaduri A. & Marglin S., 1990, Unemployment and the real wage: the economic basis for contesting political ideologies, „Cambridge Journal of Economics” No. 14.
 • Chandra R., Sandilands R.J., 2003, Does investment cause growth? A test of an endogenous demanddriven theory of growth applied to India 1950–96 [in:] N. Salvadori, Old and New Growth Theories: An Assessment, Edward Elgar Publishing, Cheltenham UK.
 • Cohen A.J., Harcourt G.C., 2003, Retrospectives: Whatever happened to the Cambridge capital theory controversies?, „Journal of Economic Perspectives”, Vol. 17, No. 1, http://dx.doi.org/10.1257/089533003321165010.
 • Funke M., Strulik H., 1998, On endogenous growth with physical capital, human capital and product variety, „European Economic Review” No. 44, http://dx.doi.org/ 10.1016/S0014-2921(98)00072-5.
 • Galbraith J.K., 2014, Kapital for the Twenty-First Century?, „Dissent Magazine”, http://dx.doi.org/10.1353/dss.2014.0032.
 • Galor O., 2006, Inequality and the process of development [in:] Economic growth and distribution: on the nature and causes of the wealth of nations, N. Salvadori, Ed-ward Elgar Publishing, Cheltenham (UK).
 • Galor O., Moav O., 2004, From physical to human capital accumulation: Inequality and the process of development, „The Review of Economic Studies”, 71(4), http:// dx.doi.org/10.1111/0034-6527.00312.
 • Garegnani P., 1962, Il problema della domanda effettiva nello sviluppo economico ita-liano, Svimez, Rome.
 • Garegnani P., 1966, Switching of Techniques, „Quarterly Journal of Economics”, Vol. LXXX, No. 4, http://dx.doi.org/10.2307/1882915.
 • Garegnani P., 1978, Notes on consumption, investment and effective demand: I, „Cambridge Journal of Economics”, No. 2.
 • Garegnani P., 1979a, Notes on consumption, investment and effective demand: II, „Cambridge Journal of Economics”, No. 3.
 • Garegnani P., 1979b, Valore e domanda effettiva. Keynes, la ripresa dell'economia classica e la critica ai marginalisti, Einaudi Editore, Turin.
 • Garegnani P., 1983, Two Routes to Effective Demand: Comment on Kregel [in:] Distribution, Effective Demand and International Economic Relations, Kregel, Macmil-lan, London.
 • Garegnani P., 1992, Some notes for an analysis of accumulation, [in] Beyond the steady state: a revival of growth theory, Halevy, Laidman & Nell, Macmillan, London, http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-10950-0_3.
 • Garegnani P., 2011, Capital in the Neoclassical Theory. Some Notes, Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas.
 • Garegnani P., Palumbo A., 1997, Accumulation of Capital, Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Economia, Working Paper no. 2.
 • Han Z., Schefold B., 2006, An empirical investigation of paradoxes: reswitching and reverse capital deepening in capital theory, „Cambridge Journal of Economics”, no. 30(5), p. 737-765, http://dx.doi.org/10.1093/cje/bei089.
 • Jabłoński Ł., 2011, Kapitał ludzki w wybranych modelach wzrostu gospodarczego, „Gospodarka Narodowa”, nr (1-2).
 • Jabłoński Ł., 2012, Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa.
 • Kalecki M., 1956, Theory of Economic Dynamics, an essay on cyclical and long-run changes in capitalist economy, Routledge, London.
 • Keynes J.M., 1936, The General Theory of Employment, Interest, and Money, Cambridge, electronic version, The University of Adelaide Library Electronic Texts Collection.
 • Lavoie M., Stockhammer E., 2012, Wage-led growth: Concept, theories and policies, ILO, Geneva, http://dx.doi.org/10.1057/9781137357939
 • Lucas R.E., 1988, On the mechanics of economic development, „Journal of Monetary Economics”, no. 22(1), http://dx.doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7.
 • Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N., 1992, A contribution to the empirics of economic growth, (No. w3541), National Bureau of Economic Research, http://dx.doi.org/ 10.2307/2118477.
 • Onaran Ö., Galanis G., 2012, Is Aggregate Demand Wage-Led or Profit-Led? National and Global Effects, ILO publications, (No. 40), Geneva.
 • Onaran Ö., Stockhammer E., 2001a, The effect of distribution on accumulation, capacity utilization and employment: testing the wage-led hypothesis for Turkey, Economic Research Forum for the Arab Countries, Iran & Turkey.
 • Onran Ö., Stockhammer E., 2001b, Two different export-oriented growth strategies under a wageled accumulation regime: à la Turca and à la South Korea, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.333781.
 • Pasinetti L.L., Scazzieri R., 1987, Capital theory: paradoxes [in:] The New Palgrave: A Dictionary of Economics, First Edition, Eatwell, Milgate, Newman, Palgrave Macmillan.
 • Petri F., 2003, Should the theory of endogenous growth be based on Say’s Law and the full employment of resources? [in:] The Theory of Economic Growth: a ‘Classical’ Perspective, N. Salvadori (ed.), Edward Elgar Publishing, Celtenham (UK).
 • Petri F., 2011, On the likelihood and relevance of reswitching and reverse capital deepening [in:] Keynes, Sraffa and the Criticism of Neoclassical Theory: Essays in Honour of Heinz Kurz, N. Salvadori, Gehrke & Kurz, (Vol. 129), Routledge.
 • Petri F., 2013, Investment depends on output even conceding traditional neoclassical capital theory: implications for Say’s law [in:] Sraffa and the Reconstruction of Economic Theory: Volume Two: Aggregate Demand, Policy Analysis and Growth, Levrero, Palumbo & Stirati, Palgrave Macmillan, London.
 • Piketty T., 2014, Capital in the twenty-first century, The Belknap Press of Harvard University Press, London, http://dx.doi.org/10.4159/9780674369542.
 • Piketty T., 2015, The Economics of Inequality, Harvard University Press, London, http://dx.doi.org/10.4159/9780674915565.
 • Romer P.M., 1986, Increasing returns and long-run growth, „The Journal of Political Economy”, Vol. 94, No. 5, http://dx.doi.org/10.1086/261420.
 • Romer P.M., 1989, Endogenous technological change, National Bureau of Economic Research, No. w3210.
 • Romer P.M., 1990, Human capital and growth: theory and evidence, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy (Vol. 32), North-Holland, http:// dx.doi.org/10.1016/0167-2231(90)90028-J.
 • Romer P.M., 1994, The origins of endogenous growth, The journal of economic perspectives, p. 3-22, http://dx.doi.org/10.1257/jep.8.1.3.
 • Sala-i-Martin X., 1990, Lecture notes on economic growth (I): Introduction to the literature and neoclassical models, (No. w3563), National Bureau of Economic Research.
 • Samuelson P.A., 1966, A summing up, „The Quarterly Journal of Economics”, No. 80(4), http://dx.doi.org/10.2307/1882916.
 • Schefold B., 2013, Approximate surrogate production functions, „Cambridge Journal of Economics”, No. 37.
 • Setterfield M., 2014, Neoclassical Growth Theory and Heterodox Growth Theory: Opportunities For (and Obstacles To) Greater Engagement, „Eastern Economic Jour-nal” No. 40(3), p. 365-386, http://dx.doi.org/10.1057/eej.2013.12.
 • Solow R.M., 1956, A Contribution to the Theory of Economic Growth, „The Quarterly Journal of Economics”, Vol. 70, No. 1, http://dx.doi.org/10.2307/1884513.
 • Solow R.M., 1997, Is there a core of usable macroeconomics we should all believe in?, „American Economic Review”, No. 87(2), p. 230–232.
 • Sraffa P., 1960, Production of Commodities by Means of Commodities: Prelude to a critique of economic theory, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Valente R., 2014, Redystrybucja dochodu i jej skutki długo- i krótkookresowe według teorii alternatywnych do paradygmatu neoklasycznego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 39, red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Valente R., 2016, ‘Capital’ accumulation, economic growth and income distribution: different theories and 20th and 21st century evidence, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 46, red. nauk. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 • Zambelli S., 2004, The 40% neoclassical aggregate theory of production, „Cambridge Journal of Economics” No. 28(1), p. 99-120, http://dx.doi.org/10.1093/cje/28.1.99.
 • Zeng J., 2003, Reexamining the interaction between innovation and capital accumulation, „Journal of Macroeconomics” No. 25(4), p. 541-560, http://dx.doi.org/ 10.1016/j.jmacro.2002.06.001.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d67ee0cd-8049-45cb-8aff-f357d63081bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.